MUSTREAD reactie ‘Massale dreiging moskeeën’ op Joost Niemoller, OORLOG…

Longread by Zeepertje

In het zojuist verschenen artikel op de site “De Nieuwe Realist” van Joost Niemoller onder de titel “‘Massale dreiging moskeeën’ in Nederland blijkt… fakenews. Reconstructie.” wordt door gastauteur Peter het geval van de dreigbrieven grondig onderzocht. Het speelde een jaar terug waarbij diverse moskeeën dreigbrieven hadden ontvangen en daarvan aangifte hadden gedaan.

Peter ging in op diverse zaken als dubieus gebeuren…

  • De verdwenen en dezelfde envelop(pen)
  • De onvolledige adressering en moskeenaam die niet klopte
  • Het ontbrekende lidwoord in de dreigbrief
  • De stille dood aangaande de ophef rond de aangiftes
  • PostNL scan onvoldoende porto

Enfin, allemaal erg plausibel zoals het door Peter verwoord is, ik ga hier geen details herhalen of beschrijven, deze kunt u zelf in het artikel lezen.

Wel wil ik u meenemen in de gedachtegang naar de drijfveer voor zo’n initiatief, waarom een dergelijke actie te duiden is vanuit het islamitisch denken. Dit patroon zien we telkens terugkomen zodra het om de islam gaat; Het doel is het versterken van de greep van de islam op de samenleving door het verleggen van grenzen in het denken van mensen, en dan mensen die geen islamiet zijn wel te verstaan. Hoe kan dit beter gedaan worden dan vanuit de slachtofferrol waarin de islam zich al te graag wikkelt. Het doel is vermeend vijandschap richting de moslimgemeenschap bloot te leggen, autochtone moslimhaat voor te wenden. Het gaat daarbij om het creëren van een steeds ruimhartiger denken met meer marge, tolerantie en sympathie naar de islamitische gemeenschap en een duidelijk schuldbewustzijn in te prenten bij de niet-moslim. Het is een islamitische val waar 95 procent van de mensheid intrapt. Met name apologeten, struisvogels en lieden die onwetend zijn, maar puur redeneren vanuit het eigen westerse kader (van opvoeding) aan normen en waarden. Deze normen en waarden conflicteren ten principale met alle denkpatronen zoals de islam deze hanteert.

Islamieten zijn van nature huichelaars.

En ja, daar hebben we de eerste botsingen met die 95 procent van de samenleving. Het zou te ver gaan om te zeggen dat deze 95 procent allemaal “gutmenschen” zijn maar de samenstelling is zeker wel zoals hierboven beschreven, wegkijkers, onnozelen en appeasers, deze laatste groep met mogelijk onderliggende andere belangen. Ik wil mijn statement iets nuanceren omdat het huichelen onderling, dus naar een mede-moslim uiteraard niet is toegestaan volgens de islam. Er blijft 5 procent over die in de categorie “kafirs”, zo u wilt “kufars” vallen. Het betreft hier mensen die wars zijn van de islam en zich er (fel) tegen verzetten, al dan niet gebaseerd op enige kennis over of ervaring met Mohammedanen die zij hebben opgedaan.

De meest felle tegenstanders zijn de kafirs die zich in enige mate hebben verdiept in de islamitische literatuur zoals de Koran, Hadith, de Sira en Fiqh waaronder bijvoorbeeld het boek “the Reliance of the traveller”. De islamitische wetgeving is gebaseerd op deze geschriften. Die wetgeving, ook wel de Sharia, geldt voor elke moslim (ik gebruik liever het woord Mohammedaan omdat het volgers van Mohammed zijn) en bepaalt het volledige leven in elk facet van het leven voor de islam-gelovige. Een speciale groep binnen de kafirs zijn de apostates, de afvalligen. We spreken hier dus over ex-moslims, bekeerd tot al dan niet een ander geloof. Zij zijn de meest felle tegenstanders van de islam om één enkele reden. Zij weten exact wat de islam inhoudt, hoe de islam wel een ingang heeft, maar absoluut geen uitgang. Diegene die het islamitische geloof van zich afwerpen moeten immers vermoord worden, om maar één element te noemen. De ex-moslim weet als geen ander wat voor harnas de islam is op alle vlakken, met een verstikkende werking die een assimilatie met een niet-gelovige (niet-moslim) omgeving op geen enkele wijze tolereert.

moslim-gemeenschap-samenlevingBijgevoegd diagram geeft een en ander schematisch weer. Tot welke categorie behoort u? Wanneer u de oprukkende islamisering wilt tegengaan dan dient u zich toch echt te scharen in de open (van de samenleving deel uitmakende) cirkel van de kafir. Deze cirkels zijn bewust open door een stippellijn omdat deze mensen wel degelijk gemeenschapszin hebben met de totale bevolking, zij maken er, anders dan de Mohammedaan, onlosmakelijk deel van uit. Mogelijk valt het u op dat in de legenda onderaan een kleur staat die niet voorkomt, dat klopt. Integratie is één grote illusie, het is er simpelweg niet. Let u eens op waar de afvalligen zich bevinden, inderdaad, ook onderdeel van de samenleving. Dit terwijl de moslimgemeenschap, hier gerepresenteerd door het lichtblauwe gebied in een gesloten cirkel, geen banden heeft met de omgeving buiten hun eigen gemeenschap dus in de samenleving, er is geen interactie. En waar zou een partij als PVV geplaatst kunnen worden? Juist!

Terug naar de stelling van de huichelaars. Concluderend dat er, zoals met de 2 tinten blauw aangegeven, een parallelle samenleving aanwezig is in de vorm van de mohammedaanse gemeenschap, moeten we eens kijken naar hun literatuur. Wat wordt de Mohammedaan voorgeschreven? Dit fenomeen valt één-op-één op de islamitische Koran te leggen omdat dit exact weergeeft hoe de islam tegen de wereld aankijkt. De Koran is, samen met de andere islam geschriften, een boekje met een dualistisch bestel. Een getweeendeelde wereld waarin de moslim en niet-moslim oftewel, de gelovige en ongelovige bestaat. Daarop is ook het gehele islamitische stelsel gebaseerd met het uiterst vervelende feit dat het vooralsnog overgrote gedeelte van de wereld als ongelovige hierin benoemd wordt. En dat is exact waar het venijn zit in de islam.

U, als ongelovige, maakt deel uit van de islam zonder dat u het weet. Primair geldt voor elke Mohammedaan dat zij alles in het werk moeten stellen voor de zaak van Allah, en dat is het bevorderen van de islam, het zorgen voor de Ummah, de moslim gemeenschap (wereldwijd) hetgeen inhoudt dat gestreefd dient te worden naar een Dar Al-islam, het huis of de wereld van “Vrede”. Dit moet vertaald worden in “het Kalifaat”.

“En wat heb ik daarmee van doen”, hoor ik u zeggen, “in het hele verhaal kom ik niet voor”. Gelijk heeft u, althans tot zover. En tot hier is exact het punt voor zover de kennis strekt bij de apologeet, de onnozele en de wegkijker. “Ja”, zeggen zij, “elke geloofsgemeenschap heeft een doel tot groei, niks mis mee”. In zichzelf klopt dat natuurlijk. Zij vergeten daarbij, of het is waarschijnlijk uit onwetendheid, dat de weg die bewandeld moet worden om deze groei te realiseren, erg divers is bij deze verschillende geloofsgemeenschappen.

Elke Mohammedaan is verplicht, vanuit de islamitische geschriften zoals eerder genoemd, de weg van “jihad” te volgen, het is een opdracht van Mohammed aan elke volgeling, geheel voor de zaak van Allah. Nogmaals, de zaak van Allah is een wereldwijd kalifaat. Overal waar de islam niet heerst (Dar Al-Harb) dient gestreden te worden voor deze zaak middels jihad. Dit strijden is de “oorlog” in Dar Al-Harb, hetgeen dan ook huis van oorlog betekent. Zoals de islam stelt; “Vrede zal er alleen zijn in Dar Al-islam” en daartoe moet middels jihad het huis van oorlog “geconverteerd” worden naar het huis van vrede. U ziet nu duidelijk dat er nimmer een verbintenis kan bestaan tussen deze twee gebieden anders dan conflicten. Vandaar de gesloten cirkel in het diagram.

Bovenstaande is heel algemeen gesteld maar de islamitische geschriften zijn zeer gedetailleerd en expliciet over de handelingen of stappen in het voeren van die oorlog (jihad) die wij westerlingen telkens maar weer terreur noemen. Het is een zeer foute benaming en dadelijk leg ik u uit waarom. De jihad is een heilige daad die van elke Mohammedaan geëist wordt en deze kan uit allerlei handelingen bestaan zoals bijvoorbeeld bloedige aanslagen. Deze vorm van jihad kennen de meesten van u wel.

Maar ook infiltratie in een gemeenschap hoort erbij (en heeft dus een onderliggend doel) zoals een partij als DENK in onze Tweede Kamer of een burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Bij een Mohammedaan zal ALTIJD de loyaliteit “in the end” bij de islam liggen. Die dubbele paspoorten speelt met name de Mohammedaan in de kaart en wij staan dit zelf toe, dubbel paspoort impliceert dubbele loyaliteit! Ook funding is een vorm van jihad, in feite koopt een Mohammedaan daarmee een stukje paradijs zoals door Allah beloofd. Het schrijven van stukken of het verspreiden van geruchten of leugens is weer een andere vorm van jihad.

Er zijn talloze voorbeelden op te noemen en ze hebben één ding gemeen, dat is de bevordering van de zaak voor Allah, het kalifaat middels de u bekende islamisering. U zult nu in de ontkenning schieten wanneer u toebehoort aan één van de 3 genoemde groepen in het diagram. U gelooft dan niet in islamisering, wil het niet zien of u vindt het een verrijking van de samenleving, het multi-culti denken. Islamisering is de dwang vanuit de mohammedaanse gemeenschap naar de ongelovigen (de infidels) met het afdwingen en opleggen van islamitische gebruiken en gewoonten, ter bevordering van het steeds meer vorm krijgende kalifaat (Dar Al-islam).

Neem halal-voedsel, gebedsruimtes, halal-hypotheken of het burkini gejank, allemaal zijn het islamiseringsstappen. De infidel (met uitzondering van de kafir) werkt nota bene ook nog geheel vrijwillig mee aan deze islamisering door de moslimgemeenschap telkens weer die ruimte die zij opeisen, in het licht van hun “religie”, te verlenen. Of er spelen andere belangen als financieel gewin zoals het gegeven dat de christelijke feestdagen in de verdrukking raken bij diverse winkelketens of een electoraal belang bij verkiezingen… om maar een paar voorbeelden te noemen. Elke islamiseringsstap, welke dan ook,  is een stapje op weg naar de totale vernietiging van de eigen authentieke cultuur. Kijk naar een legio aan landen zijnde bijvoorbeeld Egypte, Syrië en Turkije, allen van origine christelijk. Of de boeddhistische landen… Weet u wie het hardste lacht om hoe wij hier mee omgaan?

Wanneer een moslimgemeenschap groeit en meer dan 6% deel van een samenleving gaat uitmaken, worden de geluiden van de islam harder, de roep om eisen ingewilligd te zien dwingender, de anarchie middels conflicten uitgebreider en groffer en ook rechtszaken door de moslimgemeenschap tegen de infidel zullen in aantal toenemen. Zij zullen alles in de strijd gooien onder het mom van islamofobie, xenofobie, moslimhaat door de infidel, ja zelfs racisme… Dit alles speelt geen rol bij een moslimaandeel in de samenleving van nog geen procent, zij voegen zich en staan welwillend tegenover hun nieuwe gemeenschap, dit hebben we in de jaren ’60 kunnen zien bij de eerste gastarbeiders. Naarmate een moslimgemeenschap groeit, worden de eisen richting het gastland met betrekking tot aanpassingen van de autochtone bevolking groter, dit gaat eigenlijk altijd gepaard met het aanmeten van de islamitische slachtofferrol omdat hiermee op eenvoudige wijze extra druk op het autochtone geweten kan worden uitgeoefend. Wanneer de moslimgemeenschap in een samenleving een te groot aandeel gaat vormen dan komen er de bedreigingen en het ontnemen van rechten aan de autochtone bevolking. De fase bij het vormen van een meerderheid binnen een samenleving, hetzij door migratiestromen zoals aangegeven in de Koran als ook door een veel hogere geboorteratio, is het eindstation voor een gemeenschap omdat de Mohammedaan dan de wetten en regels bepaalt en de eigenheid en cultuur van het gastland volledig wordt vernietigd. Er zal dan onderdrukking en vervolging zijn binnen Dar Al-islam en vrijheid van meningsuiting is dan vermoord. Gelooft u mij, daar zitten we niet ver vandaan…

Alle voorvallen die zo in Nederland plaatsvinden met betrekking tot problemen met de islam zijn onmiddellijk te duiden bij het hebben van enige kennis van diezelfde islam. Hierboven heb ik u zojuist de basis beschreven die essentieel is voor de duiding en herkenning van islamisering en alle elementaire islamiseringsstapjes. Het is erg lastig om een bepaald terrein te isoleren aangaande deze basiskennis omdat binnen de islam alles in elkaar grijpt, alles is met elkaar verweven. Tevens heb ik dit alles voor u bondig neergeschreven ZONDER u te vervelen met alle islamitische teksten die mijn verhaal onderbouwen, u had immers allang afgehaakt en dan schiet dit schrijven zijn doel voorbij. De islam is voor mij een politieke ideologie (zo niet cult) en dat is het enige dat mij interesseert omdat dat precies de zaken zijn die mij persoonlijk en de hele westerse samenleving treffen. Het stukje “religie” dat hier volgens de Mohammedaan aanwezig is, boeit mij geenszins.

Om dat in een voorbeeld te gieten; Dat een moslim 5x per dag moet bidden vanuit de islamitische doctrine van zijn profeet Mohammed (Overigens een moordenaar en pedofiel maar evengoed het heilige en perfecte voorbeeld voor elke moslim), kan mij niet bezighouden of interesseren. Het moment dat ik me daar heftig tegen verzet is wanneer Mohammedanen dat onder werktijd afdwingen of wanneer zij gebedsruimtes op de werkvloer gaan eisen of publiekelijk upside-down gaan vanwege pray-time. Op geen enkele manier wil ik hiermee geconfronteerd worden. Alles prima, maar achter je eigen deur. Ik wil geen rekening houden met dat achterlijke gedoe, ik wil mij niet aanpassen… Ik hoef niet in mijn eigen maatschappij te integreren. En dit is exact wat zo’n jihadistenpartij als DENK wil, zij willen niet meer spreken van integratie maar van wederzijdse acceptatie. Het is een one-way street, ik dien de Mohammedaan te accepteren want andersom accepteren zij ons niet. Ook dat wordt in de moskee onderwezen vanuit de Koran. “NO WAY”, zeg ik op mijn beurt. Over mijn lijk. Het enige wat de islam in essentie wil is mij (en u) doden tenzij ik mij bekeer tot hun islam. Dit alles begint met het steeds meer ruimte geven aan de Mohammedaan waarbij wij als autochtoon, ons in steeds meer bochten moeten wringen en uiteindelijk niet meer om de islam heen kunnen.

Tot hier dus eerst een stukje bagage voor u, noodzakelijk voor de rest van mijn uiteenzetting. Dat is de reden dat ik u nog steeds een antwoord verschuldigd ben op het eerdere statement dat elke islamiet een huichelaar is als ook de duiding van het gebeuren rond de massale dreiging moskeeën van Joost Niemoller vanuit islamitisch denken.

Om te beginnen met het laatste rond de massale dreiging van moskeeën is het volgende van belang. Zojuist heb ik u uitgelegd dat de islam een dualistisch bestel is. Dat houdt in dat er twee verschillende benaderingen zijn van de tweedeling in de samenleving, twee aparte sets van regels. Een set van regels, normen en waarden voor de Mohammedanen onderling en een set regels hoe de niet-moslim te behandelen en te benaderen. Expres vat ik deze tweedeling niet samen onder de noemer “mensen” omdat de moslim ons, de infidel of kafir (u weet het verschil nu) niet ziet als mensen. Wij, u en ik, zijn voor de islam nog minder dan beesten zoals dat letterlijk in de Koran staat. De moslim daarentegen, zijn de beste mensen ooit door Allah gecreëerd. Er worden tientallen benamingen gehanteerd voor ons als beesten… Daar heb ik eerder een stuk over geschreven. Hoe dan ook is één van de tactieken vanuit islam richting de ongelovige het plegen van “Taqiyya” vertaald misleiding. In Hadith Sahih Al Bukhari (52:269) zegt Mohammed bijvoorbeeld; “Oorlog is misleiding”. Ook in de Koran staat voorts dat Allah de beste onder de misleiders is. Er zijn tal van voorbeelden, gelooft u mij. Geprojecteerd op het stuk van Joost Niemoller is het een schools voorbeeld van hoe dat werkt, je reinste misleiding voor de zaak van Allah, geheel in lijn met het islamitisch denken.

Taqiyya beslaat een zeer breed terrein van diverse afgeleide vormen zoals bv Kitman en Muruna… Ook daar heb ik eerder een artikel aan gewijd en dit zal ook hier verschijnen binnenkort. Aangezien elke moslim aangespoord wordt om taqiyya te plegen in een relatie met een niet-moslim, durf ik daarom deze stelling van “de natuurlijke huichelaar” aan. Niet tegen eigen broeders natuurlijk!

Rest mij als laatste om nog even terug te komen op de term terreur zoals deze door de politiek telkens weer wordt gebruikt. De moslim wereld is er een van leugens en halve waarheden richting elke ongelovige. Berlin, Nice of Brussel, om het even over welke aanslag we spreken, u zult nimmer moslims massaal door de straten zien trekken om een statement te maken en zich hiervan te distantiëren. “Het is niet de ware islam” is wat u maximaal hoort, en dan ook nog veelal uit de mond van een apologeet. Deze uitspraak uit de mond van een moslim valt overigens ook onder de taqiyya-leugens, de beste moslioms zijn immers de leden van het ISIS clubje, zij leven volgens de letter van de Koran en voeren de regels zoals beschreven daadwerkelijk uit, de meeste Mohammedanen in Nederland kunnen bestempeld worden als het in de Koran genoemde “Hypocrites”. Na lang trekken in een interview met een moslim komt er misschien de kreet; “Wij veroordelen terreur”. Het is een holle frase, nietszeggend maar evengoed géén leugen. Huh, zegt u nu, en ja, het klopt wat ik u zeg. Wij vragen nooit door aan zo’n moslim op wat deze persoon dan onder terreur verstaat. Terreur is alles wat tegen de islamiet (de mens, u bent géén mens maar minder dan een dier!) is gericht dus daar vallen die genoemde aanslagen niet onder. Dat valt namelijk onder “JIHAD”, de heilige oorlog voor elke moslim.

 

ps. Stuk wordt nog voorzien van verder links en wat foto-materiaal… Heb diverse mensen beloofd het dit weekend te releasen enne…

Belofte maakt schuld, ook al anders dan bij de moslim…

 

3 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.