Wat zou Jezus doen Gert-jan? Een open brief over de formatie…

W A T – Z O U – J E Z U S – D O E N- Gert-jan Segers?

Geachte Gert-jan Segers,

Dit keer nu eens geen brieven van Paulus maar een brief van Zeepertje.

De reden van dit schrijven is angst, onbegrip en frustratie. Angst dat de ChristenUnie de partijen CDA, VVD en d66 aan een meerderheidskabinet gaat helpen, onbegrip richting de ChristenUnie voor de stap in dit proces en frustratie dat bij het mogelijk tot stand komen van deze vier-partijen-coalitie er de komende jaren niets gaat veranderen voor wat betreft de meest urgente zaken die op dit moment de samenleving beroeren.

Los van het feit dat je, na eerder door Alexander Pechtold te zijn afgeserveerd, toch weer met deze persoon aan de tafel gaat zitten, wil ik het even met je hebben over wat inhoudelijke punten en de houding van de ChristenUnie daarin. Vooral ook vanuit het gedachtegoed waar de ChristenUnie pretendeert voor te staan in relatie tot enige hedendaagse problematiek.

Het siert je dat je over een eerdere afwijzing heen kunt stappen, iets waar andere personen waaronder Pechtold, Rutte èn Buma niet toe capabel zijn.

Mijn vraag aan jou Gert-Jan, is waarom je als voorman van de ChristenUnie toch in hemelsnaam meewerkt aan een verder verderf met deze mogelijke combi voor een meerderheidscoalitie. Gewoon, recht op de man af ben ik benieuwd naar je antwoord. Het waarom van deze vraag blijft broeden in mij en daarom wil ik deze ontrafelen in mijn gedachtegang hiertoe.

Christelijk denken

Ik wil deze vraag benaderen vanuit jouw eigen gedachtegoed, namelijk het christelijk denken. Van daaruit wil ik je wat zaken voorleggen ter overweging en als waarschuwing. Dit is vanuit een oprecht hart bedoeld en als zodanig moet dit ook geïnterpreteerd worden.

Laat ik voorop stellen dat ik met zowel de islam als het christendom bekend ben en ik dus niet zomaar iets uit de lucht pluk. Nu wil ik hier de nadruk leggen op het christen zijn zoals jij bent Gert-Jan, een volger van Jezus naar wiens ideale voorbeeld je gevormd wil worden even zoals de mohammedaan Mohammed als ideaalbeeld hanteert en hem dient op te volgen in zijn doen en laten.

Jezus

Ik opende mijn schrijven met de titel; “Wat zou Jezus doen?”, en dat is mijn vraag ook aan jou Gert-Jan, een appèl aan je christen zijn.

Zou Jezus gaan samenzitten met iemand die wereldwijd de grondlegger is van het homohuwelijk? Zou Jezus het op een akkoordje gooien met zo’n partij, groep of persoon? Zou Jezus met zo een persoon überhaupt in zee gaan terwijl een dergelijk idee hier is ontsproten? Ik denk dat Jezus het met kracht zou verwerpen. Over de ideeën hieromtrent binnen het christelijk denken zal ik geen teksten neerzetten edoch wel een verwijzing naar NT/Romeinen  1:27 (voor de bijbel-onbekende lezer; Nieuwe Testament/ Boek Romeinen, hoofdstuk 1, vers 27)

Bronnen

Overigens is het volgens de christen doctrine aan ieder mens de eigen en vrije keus om dat te doen wat men wil, God is weliswaar een jaloerse doch geen dwingende God. Hoe anders is het binnen het islamitisch denken alwaar dezelfde afkeuring omtrent homo’s wordt gepredikt echter met het grote verschil dat alle homo’s dood moeten. Daar zijn tal van soenna’s en ayat (surah/vers) voor opgetekend maar om mij alhier even te beperken tot de koran, een verwijzing die op zichzelf staand al voldoende rechtvaardiging voor de islamieten tot steniging van homo’s in zich heeft kun je lezen koran 7:80-84 of 56:17 om er maar een paar te noemen. Overigens zijn er natuurlijk de wereldwijd door moslimgeleerden erkende ahadith als Al-Bukhari en Abu Dawud (bv 4462 en 4448 over homo’s) etc. buiten nog het erkende boek “de Reliance of the traveller”. Al deze geschriften vormen samen met de koran en de sira (biografie Mohammed) de basis van waaruit de “Sharia” werkzaam is. Ik zou me enigszins beperken tot het christelijk denken maar dit leek me handig voor je Gert-Jan om te weten.

Kennis

Nog even voortbordurend op de islam, nu we het er toch over hebben, wil ik je vragen Gert-Jan wat jij werkelijk weet van het mohammedanisme. Wat weet je nu echt van deze boeken? Ik meen eens van je vernomen te hebben dat je een koran in huis hebt… Maar ik vraag me ten zeerste af of je er ooit eens bewust in hebt gelezen. Heb je je er wel eens daadwerkelijk in verdiept? Je hebt een aantal jaren in Egypte gewoond maar kennelijk is een-en-ander niet helemaal tot je doorgedrongen. Pak dat boek nu eens en lees het eens grondig, met name de surah’s 2-5, 8-9, 22, 24, 33, 47-49, 57-66, 98 en 110. Dit zijn de surah’s uit het Medina tijdperk van de islamitische “Jezus” beter bekend als Mohammed.

Liefde
  • Het laatste NOS debat: Geert Wilders (PVV) VS Gert-Jan Segers (CU) Islam

Ok, hoe zouden christenen nu tegen de islam moeten aankijken? In het einddebat met jouw collega Geert Wilders op 14 maart jl. predikte je uitsluitend liefde, onvoorwaardelijke liefde zoals Jezus dat onderwees. Jouw liefde in navolging van Jezus, ook richting de islam. En in zichzelf was jouw uiting van deze gedachte toen begrijpelijk maar het is een soort christelijke taqiyya die je pleegde. Je zegt van iedereen te houden, gelijk Jezus.

Mijn vraag komt dan wederom op; “Wat zou Jezus doen?” Jezus hield ook van alle mensen maarrrr… hij haatte het kwaad, hij haatte wat verkeerd was, hij haatte hypocrisie, hij was altijd eerlijk en recht voor z’n raap. Die Jezus was een toffe gast bij wie elke politieke correctheid ontbrak, hij zei waar het op stond. En dat Gert-Jan, dat liet jij die avond na.

Staan voor je ding

Jezus kon zich heel duidelijk laten gelden zoals bijvoorbeeld beschreven in NT/Mattheüs 21:12 waar Jezus de tempel leeg veegt en de kramen omgooit van de geldwisselaars die van een heilig huis een rovershol hadden gemaakt. Nee Gert-Jan, Jezus maakte een absoluut onderscheid tussen de mens als mens enerzijds en de daden of gedachten van een mens anderzijds. Geert Wilders heeft op zichzelf ook geen hekel aan moslims maar hij haat die islamitische ideologie. Zo terecht, wanneer je je even inleest in bv de koran. Lees in de bijbel ook hoe Jezus in niet mis te verstane bewoordingen de schriftgeleerden en Farizeeërs aanspreekt zoals opgetekend in NT/Mattheüs 23:13-33. In navolging van Jezus zouden ALLE christenen zich aangaande verkeerde zaken kraakhelder uit dienen te spreken. Het is een verplichting in navolging van Jezus. En het spelen van verstoppertje door termen als jihadisme zoals in het debat hierboven is volstrekt verkeerd. Evenzo kreten als extremisme, islamitisch terrorisme of terreur, salafisme, wahabisme enzovoorts… We moeten van één ding spreken en dat is de ISLAM. En alle aanslagen die daar verband mee houden hebben maar één naam en dat is JIHAD.

  • Bill Warner, PhD: Winning with Precise Words: A guide to understanding Islam
Islam versus christendom

Weet Gert-Jan dat de islam volledig haaks staat op het christelijk denken, de islam is de antichrist, de duivel of satan zo je wilt, en dat staat opgetekend in zowel bijbel als koran. Ik zal je hierbij wat voorbeelden van verzen geven uit diverse islamitische geschriften èn uit jouw bijbel zodat je het zelf na kunt lezen.

>>In de bijbel staat opgetekend in NT/Openbaring 17:14

Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar die oorlog verliezen. Het Lam en zijn trouwe volgelingen, die door hem zijn geroepen en uitgekozen, zullen hen overwinnen. Hij is immers de Heer van alle heren en de Koning van alle koningen. Overigens is dit ook terug te vinden in hetzelfde boek 19:16 of bijvoorbeeld in NT/1 Timothëus 6:15.

In ahadith van Al-Bukhari 8:73:224 staat opgetekend

De meest verschrikkelijke naam in de beleving van Allah op de dag van de opstanding, zal die zijn van een man die zichzelf “Malik Al-Amlak” noemt. (Koning der koningen)

>>Een ander voorbeeld in de tekenen des tijds aangaande onthoofding en christenvervolging staat eveneens opgetekend in zowel de koran als de bijbel. De Christus en de antichrist.

Zo is te lezen in de bijbel NT/Openbaring 20:4

Toen zag ik een aantal tronen; degenen die erop zaten, kregen macht om recht te spreken. Ik zag ook de zielen van de mensen, die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en het teken op hun voorhoofd of hand geweigerd. Zij werden weer levend en heersten samen met Christus, duizend jaar lang.

Terwijl in koran 47:4 het volgende staat.

Wanneer gij de ongelovigen in oorlog (voor de zaak voor Allah) ontmoet, treft dan hun nek (onthoofd) en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. (Weggelaten zin hier is geabrogeerd door het vers van het zwaard in koran 9:5.) En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal hij zeker niet vruchteloos maken (jihad verzekert het paradijs)

>>Nou, nog eentje dan. De parallellen aangaande beschrijvingen van kwaad en antichrist in christendom-islam zijn echt oneindig. De bijbel voorzegt ook exactheden, voorziene contradicties tov islam en valse profeten gelijk Mohammed.

In koran 3:151 lezen we;

Wij (moslims) zullen angst in de harten van de ongelovigen werpen omdat zij aan Allah metgezellen (bv drie-eenheid of bij de Katholieken de Maria-verering) toevoegen, waarvoor Hij geen gezag heeft nedergezonden heeft. Hun verblijfplaats is de Hel. En het is de slechtste plaats voor de onrechtplegers (overtreders.)

Daarentegen staat in de bijbel NT/Johannes 10:10;

De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Haat en geweld

Duidelijk is hier toch wel Gert-Jan, dat genoemde islamitische verzen een enorme dosis haat en geweld in zich bergen. Alles waar Jezus, en jij dus ook, je vanaf keert. Jezus zou de moslims lief hebben maar de islam haten en verre van zich werpen. Waarom jij dan niet? Nogmaals, aangaande de islamstandpunten van de huidige potentiële coalitiepartners is het werkelijk onmogelijk voor je om met deze mensen aan tafel te gaan zitten wanneer je Jezus wilt volgen.

SGP (klik afbeelding voor vergroting)

Hoeveel temeer hebben jullie broeders van de SGP zich niet gedistantieerd. Immers heeft Kees van der Staaij met zijn partij een islam-manifest uitgebracht, heel dapper, heel goed. Het getuigt van ruggengraad en  ballen (excusez) door daar zo’n helder standpunt in te nemen in het licht van waar je in geloofd. Nee, je mag zeker niet verder gaan op het nu ingeslagen pad met de besprekingen wanneer je trouw aan Jezus wilt zijn. Je heult met de antichrist, een andere uitleg is er eenvoudigweg niet.

Dan is daar nog het “eindig leven” van vriend Pechtold en kornuiten. Moet ik je dat ook nog uit gaan leggen in het licht van je christen zijn? Denk van niet toch?

Basis

Het oude testament (OT) is natuurlijk feitelijk geabrogeerd door het nieuwe verbond in het nieuwe testament (NT), het is de hedendaagse basis van het christelijk geloof; “Jezus heeft de mens  vrijgekocht van zijn zonden door Zijn bloed aan het kruis waarna Hij satan heeft onttroont door opstanding uit de dood.”

Maar evengoed een paar verzen uit het oude testament die enige relevantie herbergen in het kader van de momentele besprekingen…

Jesaja 33:14-15

De zondaren onder mijn volk beven van angst. “Wie van ons”, schreeuwen zij, “kan leven in de nabijheid van dit allesverterende,  eeuwige vuur?” Ik zal u vertellen wie hier kan leven: Allen die eerlijk en rechtvaardig zijn; die geen winst willen maken door bedrog, die zich niet laten omkopen, die weigeren te luisteren naar hen (die moorden beramen en die de ogen sluiten voor al het slechte.)

Wat zou Jezus rechtvaardig vinden Gert-Jan? Of zou jouw voorbeeld Jezus luisteren naar lieden die hun ogen sluiten voor het slechte? Met wie wil jij aanzitten Gert-Jan?

Linkse progressie

De Pechtold club heeft natuurlijk een initiërende hand in het genderneutral, de non-binaire mens gedoe gehad zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Wat jou Gert-Jan? Is het een aanwinst of een gruwel  in Gods ogen wanneer je het bijbels beziet? Het antwoord laat zich raden me dunkt. En zo zijn al deze uitwassen en geestesziektes die deel uitmaken van linkse hobbies een kwelling voor de maatschappij met maar één doel en dat is de totale vernietiging. Dit alles vindt zijn weg terug naar marxistisch en socialistisch denken, het zal alleen maar erger worden, het einde is nabij! Alles en ieder gelijk, cultureel marxisme, de vernietiging van alle normen en waarden die ons de ontwikkeling en voorspoed hebben gebracht, de vernietiging van het mensdom is aanstaande. Verkeerde zaken? Oordeel zelf Gert-Jan en weet met wie je aan gaat zitten, gelijk Jezus dat zou doen.

Oude testament

In het bijbelboek OT/Spreuken staan ook nogal raadzame dingen over “wijsheid” en “verkeerde zaken”… Laat het eens op je inwerken Gert-Jan!

14:7-8 Laat een zot links liggen, want van hem zijn geen verstandige woorden te verwachten. De wijsheid toont een verstandig mens welke weg hij volgen moet, maar het onverstand van de zot brengt hem en anderen op een dwaalspoor.

29:27 Een oprecht mens verafschuwt een boosdoener; op zijn beurt heeft een boosdoener een afkeer van mensen die eerlijk leven.

4:14-15 Zet geen voet op de weg van de goddelozen, laat het pad van de boosdoeners links liggen. Sla die wegen niet in, maar loop eraan voorbij.

9:6 Keer alles wat slecht is de rug toe en leef, kies voor de weg van de ware wijsheid.

Dan staat er, weliswaar ook in het OT, nog iets over beloften in het kader van “Respect voor God”. Welke belofte heb jij Jezus gedaan Gert-Jan? Is dat verenigbaar met het aanzitten in de setting van nu? OT/Prediker 5: 3-5

Als u met God spreekt en u zweert dat u iets voor Hem zult doen, stel dat dan niet uit; want God heeft een hekel aan ondoordachte beloften. Kom uw belofte aan Hem na. Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. In dat geval zondigt u met uw mond. Probeer u niet te verdedigen door de boodschapper van God te vertellen dat het allemaal een misverstand was. Dat zou God boos maken; Hij zou dan wel eens een eind kunnen maken aan uw voorspoed in het leven.

Nieuwe testament

Maar goed, dit voorgaande komt allemaal uit het oude testament en zou kunnen worden beschouwd als zijnde geabrogeerd, daarom hier enige nieuw testamentische boodschappen.

NT/1 Corinthiërs 6: 17-18 Maar als u gemeenschap met de Here hebt, bent u één van geest met Hem. Houd u ver van elke vorm van hoererij. Geen andere zonde heeft zó wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een andere dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw lichaam.

Voorgaande vers behoeft enige uitleg. Je zal misschien denken; Wat hebben de hoeren nu met dit verhaal te maken. Hier wordt metaforisch gesproken. En wel over een kerk, een christelijke geloofsgemeenschap. Bijbels gezien is een kerk of gemeente een bruid (die uiteindelijk wordt gehaald) waarbij elk lid een onderdeel van het lichaam is met Jezus als hoofd ervan. Hier wordt dus gesproken over verkeerd handelen of denken door individuele leden hetgeen onverenigbaar is in gemeenschap met God. Vraag is Gert-Jan, wat jij bijbels gezien als verkeerd bestempelt als het gaat om het gedachtegoed van Pechtold; homo, (trans)gender support, eindig leven, islam appeasement om het maar even tot deze zaken te beperken.

Ook in het voor heden-ten-dage geldende nieuwe testament staan richtlijnen te over voor de christenen die Jezus volgen, je kent ze waarschijnlijk wel Gert-Jan;

NT/Efeziërs 5:6-7 Laat u niets wijs maken door hen die proberen zulke zonden (ontucht, losbandigheid, vuiligheid en hebzucht) goed te praten, want God zal mensen die dat soort dingen doen, vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om. (zie ook Colossenzen 2:8

NT/1 Thessalonicenzen 5: 21-22 U moet alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden. Vermijd alles wat slecht is.

Bovenstaand vers verplicht elke christen om alle dingen te onderzoeken Gert-Jan. En tevens het goede te behouden maar het slechte te verwerpen. In het Engels staat er in de King James version; “Abstain from all appearance of evil.” Is dit niet wat jij zou moeten willen voor het Nederlandse volk Gert-Jan aangaande de antichrist islam? Bijbels gezien mag je dus ook in het licht van dit vers niet in zee gaan met mensen die de islam beschermen en promoten.

NT/Jacobus 2:17 Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof; het is dood en zinloos.

NT/Jacobus 4:4 Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit gelijk betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, kiest God als zijn vijand.

NT/2 Petrus 3:17 U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen, die van geen wet willen weten. Anders valt u af van de goede plaats waar u nu staat.

Mijn vraag aan jou Gert-Jan is uiteindelijk wat jij in het licht van jouw christelijk geloof verstaat onder verkeerde zaken, wetteloosheid en dwalingen, NT/2 Thessalonicenzen 2:7-12 en hoe jij dat als volgeling van Jezus wilt of kunt verenigen met diezelfde Jezus die van jou verlangt eenparig met hem te worden…

Dit is een waarschuwing “broeder” voor jouw valkuil en ter voorkoming van het nog verder verminken van de toch al zo zieke maatschappij waarin wij leven.

Een oproep aan jou om te komen tot een daad; een terugtrekking uit de besprekingen om zodoende  niet jouw medewerking te verlenen aan partijen met verderfelijke ideeën omtrent het vernietigen van onze gemeenschap. Vernietiging door het nog langer tolereren van waanideeën aangaande bv de islam of het verder forceren naar de bevolking van die genderonzin, èn natuurlijk uit jouw liefde voor alle Nederlanders gelijk Jezus. De immigranten-influx heb ik in deze brief trouwens maar even terzijde gelaten. Evenzo de katholieke kerk als onderdeel van de antichrist. Zo ook het CDA… en de d66 organenroof

Om christelijk af te sluiten, een gezegende dag Gert-Jan en ik ben in afwachting van je antwoord. En Jezus ook.

Groet Zeepertje
Also published on Fenixx.org

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.