Protocollen Wijzen van Zion

PROTOCOLS of the Learned Elders of ZION

 

 

 

 

VAN DE VERTALER

 

 

 

Deze Nederlandse vertaling pretendeert niet een officiële één-op-één omzetting van

dit historische document te zijn. Dat is ook vrijwel onmogelijk, want de fysieke

geschiedenis ervan gaat terug tot 1897, toen het in gebrekkig Frans geschreven

document uit de archieven van de Vrijmetselaars Loge Mizraim in Parijs werd

gestolen door de jood Joseph Schorst, die het voor 2.500 Franc verkocht aan de

Russische inlichtingenofficier Mlle. Justine Glinka. Zij overhandigde het samen met

een Russische vertaling aan de Russische autoriteiten, met de bedoeling het aan de

Tsaar voor te leggen. Dat werd echter getraineerd en Mlle. Glinka bezorgde later een

kopie ervan o.a. bij de Russische Professor Sergej A. Nilus, die het in 1901 in het

Russisch publiceerde. Inmiddels warenook de verslagen (Protocollen) van het eerste

Joodse Wereldcongres in Bazel in 1897 aan het licht gekomen, waarvan de inhoud

grotendeels overeenstemde met die van de in Parijs gestolen “Protocollen”.

Professor Niluspubliceerde in 1917 een actuele vertaling, welke echter door het

communistisch regime werd vernietigd en tot subject voor standrechtelijke executie

voor bezitters ervan werd gemaakt.

 

Basis voor deze Nederlandse vertaling is de vertaling naar het Engels van de

Engelsman Victor E. Marsden,*) die daarvoor een Russische kopie uit 1 906 in het

bezit van het British Museum gebruikte.

 

Marsden’s Engelse taalgebruik is – hoewel zeer precies – wijdlopend en archaïsch.

Dat maakt letterlijke vertaling van deze toch al niet door helderheid uitblinkende tekst

bij vlagen nogal wazig. Voeg daaraan toe de vele pleonasmen en tautologieën en het

wordt – hoewel in lijn en essentie begrijpelijk – een lastigte consumeren stuk.

Om die reden heb ik de vertaling “opgeschoond” door onnodige herhalingen, dubbele

en extra versterkende expressies, oneindig lange zinnen, etc. weg te laten en

bepaalde termen beter in overeenstemming met hedendaags taalgebruik te brengen.

Daarbij is ervoor gewaakt geen essentiële zaken weg te laten of zaken toe te voegen

c.q. te versterken waarvoor het stuk zelve geen grond geeft.

 

Tussen [ ] heb ik in groen enig commentaar toegevoegd, dat aangeeft hoe

mijnsinziens de plannen en bedoelingen van meer dan een eeuw geleden in deze

tijd op verbijsterende wijze blijken te zijn uitgekomen en door ieder die niet ziende

blind is, glashelder kunnen worden bevestigd.

 

De lezer wordt gevraagd goede nota te nemen van de oorspronkelijke Protocoltekst

(in zwart), die spreekt over de situatie van 1897 en de tekst in groen, die mijn eigen

waarneming in 2014 weergeeft.

 

Op de in het Westen alom verspreide opinie dat de Protocollen “een Vervalsing”,

“Plagiaat”, “Anti-semitisch”, etc. zou zijn, ga ik hier niet te ver in. Dit is niets anders

dan de tactiek om de aandacht van de wer/fe/iyfrebetekenis van een zaak af te leiden

dooralleen op bijzaken te focussen. Merkwaardig genoeg benadrukken deze

commentatoren altijd alleen het aspect “vervalsing”, zonder in te gaan op de

overeenkomsten tussen het gestelde en joodse geschriften, het joodse wereldbeeld

en de joodse werkelijkheid. Zij zullen ook nooit de daaruit sprekende bedreigingen

proberen weg te nemen.

 

 

 

Hoe dan ook, het document – “vervalsing” of niet – geeft thans, honderd jaar later,

exact de situatie weer welke destijds nog niet bestond maar inmiddels

huiveringwekkende werkelijkheid is geworden. Dat neemt direct elke relevantie van

“vervalsing” of “antisemitisch” weg.

 

Het volstaat te zeggen dat, als het een “vervalsing” zou zijn, er ook een origineel

moet zijn. Dat is nooit boven water gekomen. Bovendien is dat totaal niet van belang.

Wantwat geldt voor de eeuw na verschijning van de Protocollen, geldt evenzeer voor

de daaraanvoorafgaande eeuwen: er bestaan tal van documenten uit voorgaande

eeuwen die hetzelfde gedachtengoed met dezelfde daaraan gekoppelde plannen en

tactieken beschrijven. Eén daarvan is de “geheime” Talmoed. Er hoeft dus niets

“vervalst” of “geplagieerd” te worden, want dat gedachtegoed is niet nieuw, het is

alleen onbekend, want “geheim”. Net zoals de Talmoed, de Vrijmetselarij, de

Bilderbergers en al die andere lui die de striktste geheimhouding over hun activiteiten

betrachten en ü “complotdenker” noemen als u ze aan de kaak stelt.

Men noemt de geschriften van de belangrijkste religies ook geen “vervalsingen”

omdat ze gedurendevele eeuwen ettelijke malen zijn herschreven! In die zin zijn de

Bijbel en de Talmoed ook “vervalsingen”.

 

Het volgende onderstreept de waarheid vervat in de Protocollen:

 

1 ) De feiten van de afgelopen eeuwen vandaag tonen dat ze de werkelijke stand van

zaken getrouw weergeven en

 

2) De overeenkomsten met zowel bestaande ideeën in het traditionele als het huidige

judaïsme zijn onweerlegbaar.

 

De Protocollen zijn een Waarheid, die door de Werkelijkheid is (wordt)

bewezen!

 

Natuurlijk komen niet alle in de Protocollen genoemde en geplande acties uit op de

beschreven manier. Maar bijzonder is, dat de Protocollen kunnen worden beschouwd

als wat wetenschappers een “werkhypothese “noemen. Een werkhypothese, waarbij

talloze complexe en schijnbaar chaotische menselijke interacties met elkaar worden

verbonden tot een actieplan, met een te verwachten uitkomst, die anders nooit

bereikt zal worden. Geen “Complot” dus, maar een Plan!

 

Nadrukkelijk wordt hier nog vermeld, dat de Plannen en bijbehorende activiteiten

zoals die uit de Protocollen blijken, niet op het conto van “de” joden mogen worden

geschreven, maar van een kleine, ongekend machtige joodse kapitaalelite.

Daarover laten deze Protocollen niet de geringste twijfel bestaan.

 

Dit in de historie volstrekt unieke document “De Protocollen van de Wijzen van Zion”

is van beslissend belang voor ieder die nu nog meent dat alle gebeurtenissen in de

Wereld toevallig opeenvolgende “incidenten” zijn, zonder achterliggende sturing en

bedoeling. Wie de Protocollen niet heeft gelezen, begrijpt niets van politiek, niets

van de Wereld en niets van zijn/haar eigen plaats daarin.

 

Ze zouden daarom verplichte leerstof \n het voortgezet onderwijs moeten zijn.

 

*) De Engelse vertaling van Victor E. Marsden is te downloaden op:

https://archive.org/details/TheProtocolsOfTheLearnedEldersOfZion 534

 

 

 

thotocolltn

yjwzioN

 

(Nederlandse vertaling)

 

 

 

Protocol Nr 1

 

De Basisdoctrine

 

1 Schone bewoordingen aan de kant zettend, zullen we spreken over de

 

betekenis van elke gedachte: met vergelijkingen en gevolgtrekkingen zullen we de

omliggende feiten belichten.

 

 1. Wat ik uiteen ga zetten is ons systeem van de twee gezichtspunten: die van

onszelf en die van de Goyim.[niet-Joden]

 

 1. Het moet opgemerkt worden dat er meer mensen met slechte dan met goede

instincten zijn en vanwege dit feit verkrijgtmen de beste resultaten om over hen te

heersenmet geweld en terreur, niet met academische discussies. Elk mens heeft

macht voor ogen, iedereen zou dictator willen worden als hij zou kunnen en schaars

zijn de mensen die niet bereid zijn om de welvaart van allen op te offeren ter wille

van het veiligstellen van hun eigen welvaart.

 

 1. Wat hieldhetroofdier mens in toom? Wat heeft hem tot nu toe als gids gediend?

 

 1. In het begin van de gestructureerde samenleving waren ze onderhevig aan brute

en blinde macht;daarna aan Wetten, die ook macht zijn, zij het vermomd. Ik

concludeer dat volgens de natuurwetten’ïecht” ligt in geweld.

 

 1. Politieke vrijheid is een idee, geen feit. Van dit idee moet men weten hoe het toe te

passen, wanneer het noodzakelijk blijkt met dit aas de massa naar de ene partij te

trekken, met als doel een andere, die de autoriteit bekleedt, te verpulveren.

 

Deze taak wordt gemakkelijker als de tegenstander zelf geïnfecteerd is met het idee

van vrijheid, het zo genoemde Liberalisme en, ter wille van dat idee, bereid is om wat

van z’n macht af te staan. Het is op dit punt waar de triomf van onze theorie blijkt: de

verslapte teugels van de regering worden onmiddellijk door de wet des levens

 

 

 

overgenomen en gedirigeerd door een nieuwe hand, omdat de blinde macht van de

natie geen dag kan bestaan zonder gids, zodat de nieuwe autoriteit zichzelf in de

plaats stelt van de oude, die al verslapt was door het Liberalisme.

 

GOUD

 

 1. In onze tijdis de macht welke die van de liberale regeerders heeft vervangen,die

van het goud. De tijd is voorbij dat vertrouwenheerste. Het idee van vrijheid is

onmogelijk te realiseren omdat niemand weet hoe dit gematigd te gebruiken. Het

volstaat een populatie voor een bepaalde tijd zelfbestuur te geven om die populatie

te zien veranderen in een chaotische bende. Vanaf danontstaan er vernietigende

twisten, die al snel escaleren tot klassenstrijd, waarin Staten afbranden en hun

importantietot een ashoop wordt gereduceerd.

 

 1. Of een Staat al dan niet zichzelf uitput in de eigen stuiptrekkingen, of dat z’n

interne tweedracht ze onder de macht van externe vijanden brengt – het kan

beschouwd worden als onherstelbaar verloren: het is dan in onze macht. Het

alleenheersend kapitaal, dat totaal in onze handen is, biedtdie Staat een aalmoes,

die het of ze wil of niet, moet pakken: zo niet – dan stort ze verder in. [Over de

voorwaarden bij zo’n aalmoes wordt nooit iets gezegd: die zijn echter draconisch en

werken door op alle beleidsterreinen van de overgenomen Staat. Ze strekken zich uit

over vele komende generaties: Oekraïne, Griekenland, Portugal, Italië, enz.

Veelzeggend is, dat onmiddellijk na de illegale machtsovername in Oekraïne in 2014

door de door het Westen gesteunde joodse junta, hetzelfde weekend

ongemarkeerde vrachtvliegtuigen alle goud uit die republiek inlaadden en met

onbekende bestemming wegvlogen. Logisch, want de overgenomen Oekraïense

republiek was door het wegvallen van Russische aardgassteun en opdrachten voor

de zware industrie volkomen bankroet geworden. De Westerse geldschieters (IMF)

beloofden weliswaar miljardensteun aan hun nieuwe puppetstaat, maar namen uit

voorzorg alvast alle goud{\ ,8 miljard Dollar) mee. Uiteraard weten de Oekraïense

burgers daarvan niets en vaststaat dat Oekraïne haar goud nooit meer terugkrijgt.]

 

 1. Mocht een Liberaal iemand zeggen dat zulke reflecties immoreel zijn, dan vraag ik

hem: Als elke Staat twee vijanden heeft en als, ten aanzien van de externe vijand,

het is toegestaan en niet immoreel wordt geacht om elke krijgslist te gebruiken,

bijvoorbeeld om de vijand onwetend te houden over aanvals-

enverdedigingsplannen, om hem ’s nachts of met superieure aantallen aan te vallen,

waarom zijn deze methoden voor een doodsvijand, vernietiger van de structuur van

de samenleving en het gemeengoed, dan immoreel en niet toelaatbaar te noemen ?

 

 1. Kan een gezonde logische geest verwachten met succes groepen te leiden met

billijk beleid en doordachteargumenten, als elk bezwaar of elke tegenstelling, hoe

onzinnig ook, wordttoegestaan en dergelijke bezwaren bij de mensen met

oppervlakkigeredenatiesniettemin meer bijval krijgen ?

 

De massa en massamensen, beheerst door nietige passies, armzalig geloof, tradities

en sentimentele opvattingen, vallen ten prooi aan partijruzies die elke overeenkomst

verhinderen, zelfs indien gebaseerd op perfecte argumenten. Elk beleidsvoorstel van

een menigte is afhankelijk van toevallige meerderheden, die -onwetend van politieke

geheimen – met oppervlakkige voorstellen komen die indeskundige ministerieshet

zaad van anarchie strooien.

 

 

 

1 1 . Politiek heeft niets gemeen met moraal. Een regeerder geleid door moraal is

geenbekwaam politicus en zitonvast op z’n troon. Hij die wil regeren moet z’n

toevlucht nemen tot misleiding en doengeloven in onwaarheden. Publieke kwaliteiten

als oprechtheid en eerlijkheid zijn in de politiek zonden, want zij stoten regeerders

effectiever en onherroepelijker van de troon dan de sterkste vijand. Zulke

eigenschappen moeten de attributen zijn van de koninkrijken van de Goyim, wij

echter moeten ons daardoor in geen gevallaten leiden.

 

RECHT IS GEWELD

 

 1. Ons recht berustop dwang. Het woord “recht” is een abstract begrip, waaruitin

zichzelf niets blijkt. Het woord betekent niets meer dan: Doe wat ik wil,want ik ben

sterker dan jij.

 

1 3. Waar begint recht? Waar eindigt het?

 

 1. In elke Staat met een slecht georganiseerde autoriteit, met onpersoonlijke wetten

en regeerders die hun persoonlijkheid verloren onder de stortvloed aan rechten die

uit Liberalisme voortvloeien, vind ik een nieuw recht – aan te vallen volgens het recht

van de sterkste, alle bestaande krachten van orde en regulatie verspreidend in de

wind, om zo de instituties te reconstrueren en alleenheerser te worden van hen die

ons de rechten van hun macht schonken omdat ze zichzelf vrijwillig overgaven aan

het Liberalisme.

 

 1. Onze macht in de huidige wankele conditie van machtsvormen zal

onoverwinnelijker zijn dan welke andere ook, omdat ze onzichtbaar blijft tot het

moment dat het zo krachtigis, dat geen list het nog kan ondermijnen.

 

1 6. Uit het tijdelijke kwaad dat we nu gedwongen zijn te plegen, zal het goede van

een onwankelbare heerschappijontstaan, die de regulerendewerking van het

mechanisme van het nationale leven zal herstellen, teloorgegaan door het

Liberalisme. Het doel heiligt de middelen. Laat ons echter in onze plannen de

aandacht niet te veel vestigen op wat goed is of moreel, maar op wat nodig is en

bruikbaar.

 

 1. Voor ons ligt een plan waarin een strategische lijn is uitgezet, waarvan we niet

kunnen afwijken zonder te riskeren dat het werk van eeuwen tenietwordt gedaan.

 

 1. Om bevredigende actievormen te kunnen uitwerken, is nodig acht te slaan op de

laag-bij-de-grondsheid, laksheid, instabiliteit van de meute, haar onvermogen de

voorwaarden van het eigen bestaan of de eigen welvaart te begrijpen en te

respecteren. Begrepen moet worden dat macht van de meute blind is, een zinloze en

onnadenkende kracht, altijd overgeleverd aan suggesties van welke kant ook. De

blinde kan geen blinde leiden zonder dat beiden in een afgrond vallen.

Bijgevolgkunnen lieden voortgekomen uit het volk, al zijn ze geniaal in wijsheid maar

zonder politiek benul, niet optreden als leiders van de massa zonder de gehele natie

te ruïneren.

 

 1. Alleen iemand die van kinds af aan is getraind om onafhankelijk [van het volk] te

 

 

 

regeren, begrijpt de woorden die met het politieke alfabet gevormd kunnen worden.

 

 1. Een volk aan zichzelf overgelaten, aan beginners uit haar midden, brengt zichzelf

door partijtwisten aan de afgrond, als gevolgvanjacht naar macht en aanzien en de

verwarring die dat teweegbrengt. Is het voor de massa mogelijk om beheerst en

zonder kleinburgerlijke afgunst zich een oordeel te vormen over staatszaken die

geen persoonlijke belangen verdragen ? Kunnen zij zich dan nog verweren tegen

een externe vijand? Ondenkbaar.Een plan opgebroken in zoveel stukjes als er

hoofden in de meute zijn, verliest alle homogeniteit en wordt onbegrijpelijk en

onuitvoerbaar.

 

WIJ ZIJN DESPOTEN

 

21 . Alleen door middel van een despotisch machthebber[dictator] kunnen plannen op

grote schaal nauwgezet afgewerkt worden, zodanig dat het wordt doorgevoerd in alle

delen van hetStaatsapparaat: de onvermijdelijke conclusie is dat een bevredigende

regeringsvorm voor welk land ook, er een is, die in handen van één enkel

verantwoordelijk persoon ligt.

 

Zonder absoluut despotisme kan er geen beschaving zijn, niet gedragen door de

massa maar door hun gids, wie dat ook zijn moge.

 

De meute is onbeholpen en toont haarprimitiviteit bij elke gelegenheid. Op het

moment dat de meute zich meester maakt van vrijheid verandertdat snel in anarchie,

welke op zich de hoogste graad van primitiviteit is.

 

 1. Bezie de benevelde dieren, slaapdronken door drank, overmatig drankgebruik

dat voortkomt uit vrijheid. Het is niet aan ons en de onzen die weg te bewandelen.

De Goyim[“Goyim” is een denigrerende joodse term; het betekent “dieren” en wordt

door hen gebruikt om niet-joden mee aan te duiden.] populaties zijn slaapdronken

van de alcoholica; hun jeugd is dom geworden door nabootsing en vroege

immoraliteit, waarin het is gedompeld door onze speciale agenten – door

onderwijzers, lakeien, gouvernantes in de huizen van de rijken, door klerken en

anderen, door onze vrouwen in plaatsen der losbandigheid, bezocht door de Goyim.

Onder die vrouwenreken ik ook de zogenoemde gezelschapsdames, vrijwillige

volgers van de anderen in corruptie en luxe.

 

 1. Ons wachtwoord is – Dwang en Doen-Geloven.[Zie bijv. het verhaal van “de

Holocaust”.] In politieke zaken overwint alleen dwang, met name als het opgesloten

zit in de essentiële talenten voor een staatsman. Geweld moet het principe zijn, en

listigheid en illusie regel voor regeringen die hun kroon niet aan de voeten willen

leggen van agenten van een nieuwe macht. Dit euvel/kwaad is de enige manier om

het doel te bereiken, het goede. Daarom moeten we niet nalaten om te kopen, te

misleiden en te verraden als dat dienstbaarisom ons einddoel te bereiken.

 

In politiek moet men weten hoe de eigendommen van anderen te verkrijgen, zonder

aarzeling, zeker als we daardoor onderwerping en soevereiniteitbereiken.

 

 1. Onze staat, marcherend op de weg van vreedzame verovering, heeft het recht de

verschrikkingen van oorlog te vervangen door minder opvallende en meer

bevredigende doodstraffen, die nodig zijn om de terreur en angst te handhaven

welke blinde onderwerping teweegbrengt.

 

Juiste maar genadeloze gestrengheid is de grootste krachtsfactor in de Staat: niet

 

 

 

alleen omuitbreiding, maar ook uit plicht en voor het behalen van de overwinning,

moeten we vasthouden aan ons programma van geweld en illusie.

De doctrine van afrekening is juist zo krachtig als de methoden waarvan het gebruik

maakt. Daardoor is het niet zozeer door de middelen zelf, als door de doctrine van

strengheid waardoor we zullen triomferen en alle regeringen zullen onderwerpen aan

onze superregering. [New World Order, voortkomend uit de llluminati en de

Vrijmetselarij.] Het is genoeg hen te laten weten dat we genadeloos zijn, om alle

ongehoorzaamheid te staken.

 

WE ZULLEN VRIJHEID BEËINDIGEN

 

 1. Al in oude tijden waren we de eersten die de woorden “Vrijheid, Gelijkheid en

Broederschap” schetterden onder de massa’s der volkeren, woorden die sindsdien

veelvuldigworden herhaald door stomme papegaaien die, van overal vandaan, op dit

aas afvlogen en daardoor het welzijn van de wereld wegdroegen, namelijk de ware

vrijheid van het individu, voorheen zo goed bewaakt tegen de druk van de meute. De

gepretendeerde wijze mannen van de Goyim, de intellectuelen, begrepen niets van

de abstractheid van die woorden; zij zagen niet dat in de natuur geen gelijkheid

bestaat en geen vrijheid kan zijn: dat de natuur zelf ongelijkheid van

 

geesten, karakters en capaciteiten heeft ingesteld, net zo vast als ze onderwerping

aan haar wetten voortbracht. Vergeet nooit dat de massa blind is, dat beginners

gekozen uit hun midden om politiek gezag uit te oefenen net zo blind zijn als de

massa zelf, dat de ervarene, ook al is hij een dwaas, toch kan regeren, terwijl de

onervarene, zelfs al is hij een genie, niets van politiek begrijpt – al deze dingen

nemen Goyim niet in beschouwing. Toch was dat altijd de basis waarop het

dynastieke bewind rustte. De vader droeg de kennis van politieke zaken over aan de

zoon,zodanig dat alleen leden van de dynastie er weet van hadden en niemand ze

kon bekend maken aan de onderdanen.

 

Met het verstrijken van de tijd ging de betekenis van dynastieke overdracht van de

ware stand van politieke affaires verloren. En dit bevorderde het succes van onze

zaak.

 

 1. In alle hoeken van de Aarde brachten, geholpen door onze blinde agenten, de

woorden “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap” hele legioenen in onze rijen die onze

‘banieren’ enthousiast droegen. En al die tijd waren deze woorden kankerwormen,

aan het werk gaten te boren in het welzijn van de Goyim, overal de vrede, rust,

solidariteit beëindigend en de fundamenten van de Goyim Staten vernietigend. Zoals

u later zult zien, hielp dit ons aan onze triomf. Het gaf ons de mogelijkheid onder

andere de troefkaart in handen te krijgen – de vernietiging van de voorrechten van de

Goyimaristocratie en daarmee haarvoortbestaan. Die klasse was namelijk de enige

bescherming van die volkeren en landen tegen ons. [Hier moet men begrijpen dat

joden eeuwenlang geld leenden aan de adel en via hen door belastingen indirect

enorme kapitalen uit de bevolkingen persten. Kapitaaljodendie het geld bezaten en

de onder renteschulden gebukt gaande adel die de wereldlijke macht (politie, leger,

enz.), in handen hadden, waren twee handen op één buik. Niettemin trad de adel tot

op zekere hoogte op als beschermende buffer tegen de gewetenloze woeker- en

onteigeningstrucs van het kapitaaljodendom. Daarom zagen deze joden de

vernietiging van de adel als een “overwinning”]Op de ruïnes van de natuurlijke en

genealogische aristocratie van de Goyimplaatsten wijde aristocratie van onze

ontwikkelde klasse, aangevoerd door de aristocratie van het geld. De kwalificaties

 

 

 

voor deze aristocratie zijn gegrondvest in van ons afhankelijkerijkdom en kennis,

waarvoor onze Wijzen de drijvende kracht zijn. [Dit zijn uitspraken waaruit blijkt dat

het niet de gewone joden zijn die achter de Protocollen zitten, maar een betrekkelijk

kleine joodse elite.]

 

 1. Onze triomf is makkelijker gewordenomdat wij in onze relaties met de personen

die we nodig hadden, altijd de meest gevoelige snaren van de menselijke geest

hebben bespeeld: geld, hebzucht, onverzadigbaredrang naar materiële dingen. Elk

van deze menselijke zwakheden opzichzelf is genoeg om het eigen initiatief te

verlammen, want het draagt de menselijke wil over aan hen die hun activiteiten

hebben gekocht.

 

 1. De abstractie van vrijheid heeft het ons mogelijk gemaakt de meute in alle landen

ervan te overtuigen dat hun regering niet anders is dan de opzichter van de mensen

die de eigenaren van het land zijn en dat de opzichter vervangen kan worden zoals

een afgedragen handschoen.

 

 1. Het is de mogelijkheid van vervanging van de volksvertegenwoordiging, die ons

in staat stelde macht over aanstellingen en vertegenwoordigingen uit te oefenen.

 

 

 

Protocol Nr 2

 

 

 

Economische Oorlogen

 

1 . Voor onzedoeleinden is noodzakelijk dat oorlogen zo mogelijk niet worden

gevoerd voor verovering van territoriaal gebied, maar op het economischevlak

worden gebracht, waar de Staten niet zullen nalaten gebruik te maken van de kracht

van onze financiële overhand. Dit feit zal beide partijen aan de genade van onze

Agentuur[= machtsmatrix] overleveren welke beschikt over miljoenen wakende ogen

[Vrijmetselarij, Bilderbergers, AIPAC, Trilaterale Commissie, kortom alles wat

samenwerkt in de NWO, de New World Order] en niet wordt belemmerd door welke

beperkingen ook.

 

[Oorlogen leveren de joods-elitaire Kapitaalmaffia op 3 manieren gigantisch

ondenkbare winsten op: 1 . (en hierop doelt dit eerste punt van dit Tweede Protocol)

Door de uitgelokte Bewapeningswedloop . Beide partijen lenen gigantische kapitalen

tegen hoge rentes, terwijl de overgrote meerderheid van de oorlogsindustrie ook al in

handen van de joodse kapitaalmacht is. 2. Tijdens de oorlog zijn beide partijen nog

meer afhankelijk van geleend kapitaal en oorlogsmateriaal. 3. Na de oorlog moet

opnieuw kapitaal worden geleend voor wederopbouw en alweer een beroep worden

gedaan op de kapitaalmaffia.

 

Hieruit blijkt dat er maar één partij in de wereld is die gigantisch voordeel heeft bij

oorlog: de (overwegend joodse) kapitaalmaffia. Alle anderen (naties, regeringen,

militairen en vooral de bevolkingen worden er nooit beter van maar betalen met hun

geld, goed en bloed oneindig aan die oorlogen. Het is dan ook glashelder wie de

aanstichters van oorlogen zijn en wie die miljoenen slachtoffers op hun geweten

hebben. Hun oorlogsrevenuen beperken zich niet alleen tot geld, maar vooral de

door hen verkregen (afgeperste) toezeggingen, concessies, voorwaarden, etc.

geven hen tot in de verre toekomst onbegrensde macht over elke in hun klauwen

zijnde natie, “winnaar” of verliezer.]

 

Onze internationale rechten zullen dan alle nationale rechten wegvegen in de

eigenlijke zin van het recht,en de naties regeren, precies zoals de civiele wetten van

de Staten op hun onderdanen van kracht zijn.

 

 1. Hun bestuurders,die wij zullen kiezen uit het publiek onder strikte inachtneming

van hun eigenschappen vanserviele gehoorzaamheid, {De presidenten van de USA

zoals o.m. Wilson, Ford, Nixon, Reagan, de Bushes, Clinton & echtgenote, Obama

en volgende.] zullen niet getraind zijn in de kunst van het regeren en daarom

makkelijke pionnen zijn in handen van onze beleerde mannen die als hun adviseurs

optreden, [“Adviseurs”: “Colonel” House, Henry Kissinger, ZbigniewBrzezinski,

George Soros (akkaGyörgy Schwartz), Kenneth Adelman, Paul Wolfowitz en vele,

vele anderen. ]specialisten die vanaf de kinderjaren grootgebracht en gevormd zijn

om over de zaken van de wereld te heersen.

 

Zoals wel bekend is onder jullie hebben deze specialisten uit de lessen van de

geschiedenis geschikte informatie gehaald voor onze plannen, informatie uit

observaties van allerlei gebeurtenissen zoals die elk moment kunnen voorkomen.

Goyim worden niet geleid door praktisch gebruik van objectieve historische

observatie, maar door theoretische routine zonder kritische aandacht voor mogelijke

effecten.

 

We hoeven daarom geen aandacht aan ze te besteden – laat ze zich zelf vermaken

totdat het uur aanbreekt, of laat ze leven in hoop van nieuwe projecten, of in de

 

 

 

herinnering van datgene waar ze plezier in hebben gehad. Laat voor hen de

onderwerpen zijn waartoe wij hen hebben overgehaalddie te beschouwen als

wetenschapsdictaten (allerlei theoriën) [Freud, Einstein, c.s.] het principiële deel

vormen.

 

Met dit in gedachte, wekken we voortdurend door onze pers blind vertrouwen in

deze theorieën.

 

De Goyim intellectuelen zullen zichzelf met deze kennis oppompen en zonder

logische verificatie van alle beschikbare informatie uit die [pseudo]wetenschap, door

onze Agentuur specialisten listig samengesteld en toegepast met als doel hun

geestente onderwijzen in de richting die wij willen.

 

VERNIETIGEND ONDERWIJS

 

 1. Ga er voor geen moment vanuit dat deze stellingen lege woorden zijn: denk

zorgvuldig naover de successen die we behaalden met het Darwinisme, Marxisme,

Nietzsche-isme. Voor ons Joden, moet volgens welke maatstaf dan ook duidelijk zijn

welk een splijtend belang deze richtingen hebben uitgeoefend op de geesten van de

Goyim.

 

 1. Het is voor ons onmisbaar om de meningen, karakters en neigingen van de naties

waar te nemen omuitglijders in politieke en bestuurszakente vermijden.

 

De triomf van ons systeem waarvan de onderdelen van de machinerie worden

ingezetop basisvan het temperament van de volken die het aangaat, zal falen als de

praktische toepassing ervan niet gebaseerd is op een synopsis van de lessen uit het

verleden in het licht van vandaag.

 

 1. In handen van de Staten van vandaag is er een grootse kracht, die de beweging

van de gedachten van de massaveroorzaakt:de Pers. [Nu: de Media] De functie van

de pers moet zijn steeds weer te wijzen op zaken die vermeend onontbeerlijk zijn,

een stem te geven aan klachten van het volken ontevredenheid uit te dragen en te

creëren.

 

Het is de Pers waarin de triomf van vrijheid van spreken incarnatie vindt. Maar de

Goyim Staten hebben niet beseft hoe deze kracht te gebruiken en ze is in onze

handen gevallen.

 

Door de Pers hebben we beïnvloedende macht verkregen, terwijl we zelf in de

schaduw blijven; dankzij de Pers hebben we het Goud in onze handen, ondanks dat

we het uit oceanen van bloed en tranen moesten halen. Maar het heeft ons beloond,

ook al hebben we veel van onze mensen opgeofferd. Elk slachtoffer aan onze kant,

is in het aangezicht van God duizend Goyim waard. [= afkomstig uit de Talmoed.]

 

 

 

Protocol Nr 3

 

 

 

Veroveringsmethodes

 

Vandaag kan ik jullie vertellen dat we slechts een paar stappen van ons doel

verwijderd zijn.

 

Er is nog slechts een kleine afstand te overbruggen en de lange afstand die is

afgelegd is nu op het punt gesloten te worden als dering van de Symbolische Slang

die onze mensen symboliseert. Wanneer de ring zich sluit, zullen alle Staten van

Europa daarin opgesloten zitten als in een krachtige bankschroef.

 

 1. De grondwettelijke balansen van vandaag de dag zullen binnenkort worden

opgebroken, want we hebben ze immers voorzienvanonbalans, zodat ze voortdurend

schommelen en de spil waarom ze draaitverslijt.

 

De Goyim zijn in de veronderstelling dat zij ze voldoende sterk hebben gesmeed en

hebben al die tijd verwacht dat deze schalen evenwicht zouden vinden.

 

Maar de spillen – de koningen op hun tronen – zijn omringd door hun

vertegenwoordigers, die de dwaas uithangen, buiten zichzelf door hun

ongecontroleerde en onverantwoordelijke macht.

 

Die macht danken zij aan de terreur/angst welke de paleizen zijn ingeblazen. Daar zij

geen mogelijkheden hebben tot hun mensen door te dringentemidden waarvan zij

staan, zijn koningen op hun tronen niet langer in staat een goede verstandhouding

met hen te onderhouden en graven zij zichzelf in tegen zoekers naar macht. Wij

hebben een muur opgetrokken tussen de ver vooruitziende Soevereine Macht en de

blinde kracht van de massa, waardoor beide geen rol van betekenis meer spelen,

zoals bij een blinde en z’n stok, die elk voor zich machteloos zijn.

 

 1. Om de zoekers naar macht aan te zetten tot machtsmisbruik hebben we alle

stromingen tegen elkaar opgezet, waardoor hun liberale neigingen tot

onafhankelijkheid zijn verbrokkeld. Voor dit doel hebben we elke vorm van

ondernemingsgeest opgepord, alle partijen op scherp gezet, met de autoriteit als

mikpunt voor elke ambitie. We hebben van de Staten gladiatorenarena’s gemaakt

waarintal van warhoofdentwisten … Nog wat langer en wanorde en bankroet zullen

universeel zijn …

 

 1. Onvermoeibare wauwelaars hebben de zittingen van Parlementen en bestuurlijke

organen in debatwedstrijdenveranderd. Brutale journalisten en gewetenloze

pamfletschrijvers vallen dagelijks over uitvoerende officials heen. Misbruik van

machtsposities zal de laatste puntjes op de i zetten bij de voorbereiding vande

omverwerping van de instituties en alles zal in rook opgaan door aanvallen vanuit de

doldrieste meute.

 

ARMOEDE ONS WAPEN

 

 1. De hele bevolking is vaster dan ooit geketend aan de dwang tot zwoegen

doorarmoede. Geketend aan slavernij en horigheid. Hiervan kunnen zij zich

desnoods bevrijden. Er kan mee geleefd worden, maar aan hun hebzucht zullen ze

nooit ontsnappen. We hebben in de grondwet rechten opgenomen die fictief zijn en

niet echt. Alle zo genoemde “Mensenrechten” kunnen alleen bestaan als idee, een

 

 

 

idee datniet praktisch uitvoerbaar is in het echte leven. Wat is het nut voor de

bezitloze loonarbeider, gebukt onder z’n zware last, verpletterd door z’n levenslot, als

praters het recht krijgen te wauwelen, als journalisten het recht krijgen naast zinvolle

dingen onzin te schrijven, als de bezitloze arbeider alleen van de grondwet

profiteertviade kruimels die wij ze vanaf onze tafel toewerpen, als beloning voor hun

ja-stem ophetgeen wij dicteren, ten voordele van de knechten van onze Agentuur,die

dooronsop de machtsposities zijngeplaatst,… Voor een arme man zijn Republikeinse

rechten niet meer dan bittere ironie, want hij kan er geen gebruik van makendoor de

noodzaak totzwoegen, terwijl de andere hand hem berooft van

bestaanszekerheiddoorzijn verdiensten afhankelijk te maken van stakingen door z’n

collega’s of uitsluiting door z’n bazen.

 

WE STEUNEN COMMUNISME

 

 1. De bevolking heeftop ons aanzetten de aristocratie vernietigd, de enige verdediger

en pleegmoeder in hun voordeel, onafscheidbaar verbondenaan het welzijn van het

volk. Sinds de vernietiging van de aristocratie, is de bevolking tegenwoordig in de

greep van gewetenloze gelduitzuigende schurken, die een genadeloos wreed juk om

de nek van de werkers hebben gelegd.

 

 1. Wij verschijnen op het toneel als de vermeende redders van de werkers,

vermeende verlossers van deze onderdrukking wanneer we hen oproepen de rijen

aan te vullen van onze knokploegen – Socialisten, Anarchisten, Communisten, die wij

altijd steunenin geveinsde broederlijkheid (van solidariteit van de hele mensheid) met

onze socialistische vrijmetselaars. De aristocratie, aan wie wettelijk het vruchtgebruik

van de arbeid van de werkerswas toegestaan, had er belang bij dat de werkers goed

gevoed, gezond, en sterk waren.

 

Wij hebben belang bij het tegenovergestelde – het laten afvallen, uitsterven van de

Goyim. Onze macht ligt in de chronische tekorten aan voedsel en fysieke zwakheid

van de werker want dit impliceert dat hij onderworpen is aan onze wil en hij zal

daarbuiten geen kracht of energie vinden om weerstand tegen onze wil te bieden.

Honger genereert het recht van het kapitaal te heersen over de werkers, meer dan

de aristocratie was gegeven onder de autoriteit van koningen.

 

 1. Door de basisnoden, de afgunst en de haat die dat veroorzaakt zullen we de

meute sturen en door hen zullen we allen die ons op onze weg hinderen wegvagen.

 

 1. Als het uur aanbreekt waarin onze meester als soevereine Wereldheerser wordt

gekroond, zijn het deze zelfde handen die alles wegvagen die dat kunnen beletten.

 

 1. De Goyim hebbenhetvermogen om na te denken verloren, behalve als dat

opgewekt wordt via suggesties van onze specialisten. Ze zien daarom niet de

dringende noodzaak van wat wij, als ons koninkrijk komt, direct zullen aanvaarden,

namelijk dat het essentieel is om in de scholen der naties een simpel stukje

kennis te onderwijzen – de basis van al onze kennis – de kennis van de

structuur van het menselijk leven, van het sociale bestaan, welke

arbeidsverdeling benodigd is en dientengevolge, de verdeling van de mensen

in klassen en omstandigheden. Het is essentieel te weten datdoor het verschil in

de doelen van de menselijke activiteiten er geen werkelijke gelijkheid kan zijn,

dat diegene, die door een actie een hele klasse in gevaar brengt, niet gelijkwaardig

 

 

 

voor de Wet verantwoordelijk kan zijn als hij die beslissingen neemt die alleen z’n

eigen persoon raken. De ware kennis van de structuur der gemeenschap, de

geheimen waarin we de Goyim geen inzage geven, zou demonstreren dat posities

en werk in een bepaalde kring gehouden moeten worden, dat ze geen bron van

menselijk leed mogen worden, die ontstaatdoor onderwijs dat niet overeenkomt met

het werk waar individuen toe geroepen zijn. Na grondige studie van deze kennis

zullen de populaties zich vrijwillig aan autoriteit onderwerpen en posities aanvaarden

die hen door de Staat zijn aangewezen. Bij de huidige kennisstand en de richting die

we gaven aan de ontwikkeling van de populaties, die blind geloven in alles wat

gedrukt is- dankzijopgeworpenmisleidende suggesties en hun onwetendheid –

koesteren zij blinde haat jegens alle rangen welke zij boven zichzelf vinden geplaatst,

omdat zij geen benul hebben van de betekenis van klassen en rangen.

 

JODEN ZULLEN VEILIG ZIJN

 

1 1 . Deze haat zal verder worden uitvergroot door de effecten van een economische

crisis, die de handel op aandelenbeurzen zal stoppen en de industrie tot stilstand

brengt. We zullen door ondergrondse methoden die wij gebruiken en gesteund door

het goud dat geheel in onsbezit is, een universele economische crisis veroorzaken

waardoor miljoenen werkersgelijktijdig in alle Europese landen op straat komen.

Deze meutes haasten zich met plezier om het bloed te verspillen van hen, in al hun

onwetendheid, tegen wie ze afgunst kenden sinds hun wieg, en wiens bezittingen ze

dan kunnen plunderen. [Grote Depressie 1929 Wall Street met daarop gevolgde crisis

van de Jaren’30]

 

1 2. Het onze zullen ze niet kunnen raken, omdat wij het moment van de aanval

kennen en voorzorgen zullen nemen om onze bezittingen veilig te stellen.

 

 1. We hebben aangetoond dat vooruitgang alle Goyim onder de soevereiniteit van

het verstand zullen brengen. Ons despotisme [alleenheerschappij, e.d.] zal precies

dat zijn; want het weet hoe door wijze gestrengheid alle onrust te pacificeren en alle

Liberalisme uit alle instituten te verschroeien.

 

 1. Wanneer het gepeupel heeft gezien dat alle toegevingen en toegeeflijkheden zijn

afgeworpen, in naam van dezelfde vrijheid die ze zich voorsteldentoenze dachten

stormachtig als soeverein heerser aan de macht te zullen komen maar – zoals elke

blinde – stuitten op een hele reeks struikelblokken.

 

Toevlucht werd gezocht bij een gids, [Napoleonjomdaf het geenlust had terug te

keren naar de vorige staat en zijlegden toen de volmachten aan onze voeten. Denk

aan de Franse Revolutie, waaraan wij de naam “groots” hebben gegeven: de

geheimen van de voorbereiding daarvan zijn ons bekend, daar die in onze handen

waren.

 

 1. Sinds die tijd [de Franse Revolutie] hebben we bevolkingen van de ene naar de

andere ontgoocheling geleid, zodat ze zich uiteindelijk ook van ons zullen afkeren ten

gunste van de despoot-koning van het bloed van Zion, die we voorbereiden

voor de wereld.

 

 1. Vandaag de dag zijn we als internationale macht onoverwinnelijk, omdat als we

worden aangevallen we gesteund worden door andere Staten. Het is de bodemloze

 

 

 

laagheid van de Goyim volken zelf, die op hun buik kruipen voor kracht, maar

genadeloos zijn jegens zwakheid, meedogenloos bij fouten, lankmoedigtegenover

criminaliteit, maar onwillig zijn om de tegenstrijdigheden te dragen van een vrij

sociaal systeem maar verdraagzaam zijn jegens martelaarschap onder brutaal

krachtig despotisme – al die eigenschappen zijnhet welke ons behulpzaam zijnbij ons

streven naar onafhankelijkheid.

 

De Goyimvolken lijden gewillig onder de hedendaagse premier-dictators en

verdragen van hen zulke vernederingen, dat zij daarvoor twintig koningen zouden

hebben onthoofd.

 

 1. Wat is de verklaring van dit fenomeen, deze eigenaardige inconsequentie van de

massa’s van de bevolking in hun houding tegenover datgene wat in feite dezelfde

gebeurtenissen zijn ?

 

1 8. Dat wordt verklaard door het feit dat deze dictators de bevolking via hun agenten

influisteren dat via deze vernederingen ze schade veroorzaken aan de Staten met

een hoog doel – om het welzijn van het volk, de internationale broederschap van hen

allen, hun solidariteit en gelijkheid van rechten veilig te stellen. Uiteraard vertelt ze de

bevolking niet dat deze unificatie bereikt moet worden onder onze soevereine

overheersing.

 

 1. En dus veroordeelt het gepeupel de rechtschapenen en spreken de schuldigen

vrij, die er meer en meer van overtuigd raken dat zij kunnen doen wat ze wensen.

Met dank aan het beloop der dingen, vernietigt het gepeupel elk soort van stabiliteit,

daarbij wanorde genererend bij elke stap.

 

 1. Het woord “vrijheid” mobiliseert allerlei groepen om te vechten tegen wat voor

kracht ook, tegen welke autoriteit ook, zelfs tegen God en de wetten der natuur.

Daarom zullen wij in ons koninkrijk dit woord schrappen uit de woordenschat van het

leven, netzoals het stilzwijgende principe van brute kracht die meutes in

bloeddorstige beesten verandert.

 

21 . Deze beesten, het is waar, vallen telkens weer in slaap als ze hun bloeddorst

hebben gelest en kunnen dan weer makkelijk aan hun ketenen worden

vastgeklonken. Maar als hun bloeddorst niet wordt gelestzullen ze niet slapen en

gaan ze door met amok maken.

 

 

 

Protocol Nr 4

 

 

 

Materialisme vervangt Religie

 

1 . Elke Republiek doorloopt diverse fases. De eerste dagen bestaan uit razernij van

de blinde meute, heen en weer geslingerd van links naar rechts. De tweede is

demagogie, waaruit anarchie ontstaat die onherroepelijk leidttot despotisme – niet

meer legaal en openlijk en daardoor verantwoord, maar ongezien heimelijk

verborgen despotisme, desalniettemin als zinvol ervaren in handen van een of

andere geheime organisatie, wier handelingen te meer gewetenloos zijn, omdat ze

achter de schermen opereert, achter de ruggen van allerlei agentschappen, waarin

wijzigingen de structuur niet beschadigen maar de geheime kracht feitelijk helpt door

die te preserveren, dankzijvoortdurende veranderingen, noodzakelijkom haar

middelen uit te breiden als beloning voor lange dienst.

 

 1. Wie en wat kan een onzichtbare kracht omverwerpen? En dit is precies onze

kracht. Goyim vrijmetselaars fungeren blindelings als dekmantel voor ons en onze

doelstellingen, maar het actieplan van onze macht, zelfs de zetel ervan, blijft voor de

gehele bevolking een onbekend mysterie. [Dit geeft de reden, werkwijze en relaties

tussen de Vrijmetselarij, haar joodse tegenhanger de B’naiBrith, de joodse Kabbala,

de geheime joodse Bijbel de Talmoed en de Protocollen aan.]

 

WIJ ZULLEN GOD VERNIETIGEN

 

 1. Maar zelfs vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en z’n plaats hebben in de

Staatseconomie zonder schade te berokkenenaan het welzijn van de

bevolking, indiengefundeerdophet geloof in God, op de broederschap der mensheid,

los van de opvatting over gelijkheid, die in de natuurwetten niet bestaaten ontkend

wordt door de Schepping die ondergeschiktheid instelde. Met zo’n geloof zouden

bevolkingen geregeerd kunnen worden door een soort parochievoogdij, waardoor

men braaf in de lijn blijft lopen onder de begeleidende hand van een spirituele

pastoor, onderworpen aan God’srangschikking op aarde. Daarom is het voor ons

noodzakelijk alle geloven te ondermijnen, het Godsprincipe en de geest uit de

hoofden van de Goyim te bannen en daarvoor in de plaats rekenkunde

[rationaliteit] en mafer/a//sme[=consumentisme]fe stellen.

 

 1. Om er voor te zorgen dat de Goyim geen tijd krijgt om te denken en op te merken,

moeten hun gedachten richting industrie en handel [economie] worden geleid.

Daardoorzullen alle naties opgeslokt worden door de jacht naar winsten zullen ze

niet hun gezamenlijke vijand opmerken. Maar, nogmaals, om “vrijheid” wederom in

staat te stellen de gemeenschappen van de Goyimte ontbinden en te ruïneren,

moeten we industrie baseren op speculatievehandelsbasis: het resultaat zal zijn dat

wat het land industrieel produceert hen uit handen glipt en in de speculatiehandel

terecht komt, dat wil zeggen, bij onze klasse.

 

 1. De geïntensiveerdestrijd om superioriteit en de schokken in de economie zullen,

nee, hebben al ontgoocheling, kilheid en harteloosheid in de gemeenschappen

gecreëerd. Dergelijke gemeenschappen zullen een sterke afkeer koesteren voor de

hogere politiek en religie. Hun enige gids is winst, ofwel Goud, welke ze tot een ware

cultus zullen maken, omwille van hetmateriële behagen die dat kan opleveren.

 

 

 

Dan zal het uur aanbreken waarbij, niet meer ter wille van verkrijgen van goed, ook

niet meer om weelde te verkrijgen, maar slechts uit haat jegens de bevoorrechten, de

lagere klassen der Goyim onze leiding zullen volgen tegen onze machtsrivalen, de

verstandigsten van de Goyim.

 

 

 

Protocol Nr 5

 

 

 

Despotisme en ModerneVooruitgang

 

1 . Welke bestuurlijke regels kunnen gemeenschappen worden gegeven waarin

corruptie alom is doorgedrongen, gemeenschappen waar rijkdommen alleen

verkregen worden door slimme juridische tactieken van half-zwendel trucs; waar

bandeloosheid regeert: waar moraliteit in stand moet wordengehouden door

strafrechtelijke maatregelen en hardvochtige wetten, maar niet door vrijwillig

geaccepteerde principes?[We leven nu in een maatschappij waarin bijna iedereen

“ja” zegt op de vraag of hij drugs zousmokkelen als hij zeker weet niet gepakt te

zullen worden.]

 

Welke regels dient deze gemeenschappen gegeven te worden, indien niet het

despotisme welke ik jullie later zal beschrijven? We zullen een geïntensiveerde

centralisatie van overheid creëren zodat we alle krachten van de gemeenschap in

onze handen krijgen. We zullen technisch alle activiteiten van het politieke leven van

onze onderworpenreguleren door nieuwe wetten. Deze wetten zullen een voor een

alle inschikkelijkheden en vrijheden terugdringen die door de Goyim waren

toegestaan en ons koninkrijk zal zich kenmerken door een despotisme van

magnifieke proporties, die altijden overal in staat is iedere Goyim weg te vagen die

tegen ons is inwoord of daad.

 

 1. Ons zal verweten worden dat een dergelijk despotisme niet overeenkomt met de

vooruitgang van heden, maar ik zal jullie bewijzen dat dit wel zo is.

 

 1. In tijden dat bevolkingen tegen hun koningen opkeken als ware iconen van Gods

wil, onderwierpen zij zich zonder morren aan hun despotische macht.Maar vanaf de

dag dat we ongemerkt in hun hoofden het concept van hun eigen rechten

indruppelden, zagen zij de bezetters van tronen als normale stervelingen. HetHeilig

Oliesel van de Gezalfde des Here is in de ogen van de bevolking van de koningen

afgevallen en toen we hen ook hun Godsgeloof ontnamen, werd de regeermacht via

de straat verspreid, als publiek eigendom en door ons opgepakt.

 

MASSA’S GELEID DOOR LEUGENS

 

 1. Daarbij, de kunst van het dirigeren van massa’s en individuen door middel van

handig gemanipuleerde theorieën en omhaal van woorden, bij wijze van regulatie

van het leven in het algemeen en allerlei andere spitsvondigheden waarvan de goyim

niets begrijpt, behoort evenzo toe aan de specialisten van ons bestuurlijk brein.

Geruggesteund door analyse, observatie en de precariteit van fijne overwegingen; in

dit soort bekwaamheden hebben we geen rivalen, net zo min als in het bedenken en

uitwerken van plannen aangaande politieke activiteiten en solidariteit.

 

In dit opzicht zijn misschien alleen de Jezuïeten vergelijkbaar met ons, maar wij

hebben veroorzaakt dat zij als openlijke organisatie in diskrediet werden gebracht in

de ogen van de onnadenkende meute, terwijl wij al die tijd onze organisatie in de

schaduw hielden. Hoe dan ook, het is waarschijnlijk voor de wereld gelijk wie z’n

soeverein is, of dat het hoofd van het Katholicisme is, of onze despoot van het bloed

van Zion! Maar ons, de Uitverkorenen, is dat allesbehalve onverschillig.

 

 1. Voor enige tijd zouden we misschien met succes ingeperkt kunnen worden

 

 

 

door een coalitie van “Goyim” over de hele wereld: maar tegen dit gevaar worden

we beschermd door hun onderlinge onenigheid, diezo diep geworteldis, dat ze nooit

uitgerukt kan worden. We hebben de ene persoonlijke en nationale beschouwing van

de Goyim tegen de ander opgezet, religieuze en rassenhaat, doorons in de laatste

twintig eeuwen tot enorme hoogten aangestookt. De reden dat er niet een Staat is

die van waar ook steun krijgt als deze z’n wapen wil opnemen, is dat elk van hen in

gedachten moet houden dat elke overeenkomst tegen ons, hen geen profijt oplevert.

We zijn te sterk – onze macht ontlopen gaat niet. De naties kunnen zelfs niet tot

een onbetekenendeprivé overeenkomst komen zonder dat wij er in het geheim

de hand in hebben.

 

 1. Per me regesregnant. “Via mij regeren koningen”. [Het door de eeuwen heen

gebruikte devies van de Rothschilds, presessen van de joodse kapitaalmaffia.] En

het is gezegd door de profeten dat wij door God Hemzelf gekozen zijn om over de

aarde te regeren. God heeft ons begiftigd met genie zodat we deze taak aan kunnen.

Was er genius in het tegenovergestelde kamp dat met ons wildevechten, dan nog is

een nieuwkomer geen partij voor de oudgediende: het gevecht tussen ons zou

genadeloos zijn, [een Wereldoorlog] zodanig als de wereld nog nooit heeft

aanschouwd. Jawel, en de genius aan hun kant zou te laat komen. [Hoe juist deze

constatering was bleek bij het eerste “gevecht”: de Eerste Wereldoorlog. Om deze

door de joodse kapitaalmaffia aangestichte en gevoerde oorlog te kunnen winnen,

financierden zij Rusland, Engeland, Frankrijk en brachten zij via chantage ook

Amerika aan hun zijde. Als beloning eisten zij de “Balfour Verklaring”, de belofte dat

Palestina joods zou worden.] Alle radertjes van de Staatsmachinerieën worden

aangedreven door de motor, welke in onze handen is, en die motor is – Goud.

 

De wetenschap van politieke economie, uitgevonden door onze geleerde ouderen,

heeft door de eeuwen heeneen vorstelijke invloed verleend aan het kapitaal. [Alleen

de joodse Kapitaalmaffia bepaalt of er oorlog komt, wanneer, wie daaraan

deelnemen en wie (naast henzelf) de “winnaar” is.]

 

MONOPOLIEKAPITAAL

 

 1. Kapitaal moet, als dat onbeperkt moet meewerken, vrij zijn om een monopolie te

vestigen van industrie en handel: dit is al in uitvoering gezet door een verborgen

hand[vergelijk deze “verborgen hand” met die welke de joodse Engelse premier

Disraëlial in 1844 beschreef als zijnde de onzichtbare kracht die achter elke regering

schuilgaat.] in alle delen van de wereld. Deze vrijdomgeeft politieke kracht aan hen

die zich bezig houden met industrie [grote concerns en multinationalsdie achter de

schermen beslissende politieke invloed uitoefenen op regeringen en de EG]en dat

zal helpen om de bevolking te onderdrukken. Vandaag de dag is het belangrijker om

de bevolking te ontwapenen [zie de plannen van Obama om het Amerikaanse volk te

ontwapenen: alleen het Heilige 2 e Amendement van de US Grondwet verhindert dit

nog. Saillant detail is, dat de uitvoering van plannen daartoe in handen ligt van vice-

president Joe Biden, een jood.] dan ze in oorlog te leiden: het is belangrijker om die

passies die in vlammen uitbraken voor ons voordeel te gebruiken dan ze uit te

blussen: belangrijker dan ze uit te roeien.

 

Het grondbeginsel van ons directoraat ligt hierin: verzwakken van de publieke

geest door kritiek; om het af te leiden van ernstigerzaken die verzetop kunnen

roepen; de mentale krachten af te leiden in de richting van een voorgewend

conflict door lege retoriek.

 

 

 

 1. In alle tijden hebben de volkeren van de wereld, alsook individuen, woorden als

daden geslikt omdat ze tevreden zijn met een showen bijna nooit de tijd nemen

om op te merken of beloften in de publieke arena worden gevolgd door uitvoering.

Daarvoor zullen we Show-Instituten opzetten,die in mooie woorden bewijs zullen

oplepelen over hun vooruitgang. [Lees Orwell’s7984.]

 

 1. We zullen zelf het liberale voorkomen aannemen van alle partijen en alle

stromingen, en dat aangezicht een stem geven in sprekersdie zo veel praten dat

ze het geduld van de toehoorders uitputten en een afkeer voor

redenaarsteweeg zal brengen.

 

1 0. Om de publieke opinie in handen te krijgen moeten we hen in staat van

verbijstering brengen door ze van alle kanten en voorzo’n lange tijd zoveel

tegenstrijdige opinies voor te leggen dat de “goyim” hun hoofd in het doolhof

verliezen en gaan menen dat het maar beter is helemaal geen politieke opinie te

hebben,omóat het hen toch niet gegeven is te begrijpen, wat degenen die het

publiek gidsen[politici en “deskundigen”. (“Deskundigen” zijn lieden, die door de

media steeds met boekenkasten op de achtergrond worden geïnterviewd als zij hun

politiek-correcte praatjes afsteken.)] begrijpen. Dit is het eerste geheim.

 

1 1 . De tweede geheime voorwaarde voor het succes van ons regime is het volgende:

Het uitmeten van zo’n hoeveelheid nationale tekortkomingen, gewoontes,

ergernissen, leefomstandigheden, etc, dat het onmogelijk wordt voor de Goyim

zichzelf te plaatsen in die existentiële chaos en daardoor ook elkaar niet meer

begrijpen. [Die existentiële chaos(het motto van de Vrijmetselarij is immers al

eeuwenlang “Uit Chaos, Orde’) wordt vandaag de dag tot in het extreme opgevoerd

door de door niemand gewenste import van allerlei rassen, religies en culturen, die

elk begrip van eigen identiteit vernietigen en onderling begrip tussen mensen

onmogelijk maken.]

 

Dit zal ons op nog een andere manier helpen, namelijk om onenigheid te zaaien in

alle partijen, het buiten spel te plaatsen van alle groepen die nog onwillig zijn zich

aan ons te onderwerpen en elk persoonlijk initiatief dat onze zaak tegenwerkt te

ontmoedigen. Niets is gevaarlijker dan persoonlijk initiatief: als er talent achter

zit, kan zo’n initiatief meer teweegbrengen dan een miljoen mensen waarin we

tweedracht en onbenul hebben gezaaid.

 

We moeten de opvoeding van de Goyim gemeenschappen zo sturen dat als het op

het nemen van initiatieven aankomt, zij hun handen wanhopig in onmacht omhoog

steken. De inspanning door vrijheid van handelen ondermijnt de krachten als ze

wordt geconfronteerd met de vrijheid van een ander. Deze botsingen leiden tot zware

morele shocks, ontgoocheling en falen.

 

Door al deze middelen zullen we de Goyim zo afmatten dat zij worden

gedwongen ons internationale macht aan te bieden van dien aard dat het ons

mogelijk zal zijn zonder geweld geleidelijk alle staatsmacht in de Wereld over te

nemen en een Super-Regering te vormen.

 

Inde plaatsvan de regeerders van vandaag zullen we een schrikbewind instellen dat

we Super-Regering Bestuur zullen noemen. [Zie hier, van meer dan honderd jaar

geleden, het plan van de joodse kapitaalmaffia voor de nu voor de deurstaande

Wereldregering, de Nieuwe Wereld Orde NWO.]

 

 

 

Haar handen zullen zich in alle richtingen uitstrekken als grijpers en haar organisatie

zal van zulke kolossale omvang zijn dat het niet kan falen alle naties van de Wereld

te onderwerpen. [Inmiddels zijn de USA en de Verenigde Naties al volledig in de

greep van het Monopoliekapitaal, als opstap naar de NWO. Voor de onderworpen

individuen speelt het “leven” zich dan af in de surrealiteit van Orwell.Kafka en de

Palestijnen: slavernij en dood.]

 

 

 

Protocol Nr 6

 

 

 

Techniek van de Overname

 

1 . We zullen dan spoedig beginnen enorme monopolies te vestigen, reserves van

enorme rijkdommen, waarvan zelfs de grote fortuinen van de Goyim afhankelijk zijn,

zodanigdat deze teniet gedaan worden samen met het krediet van de Staten, op de

dag na de politieke dreun …

 

 1. Onder jullie heren hier, zijn economen; doe maar eens een schatting van de

betekenis van deze combinatie! …

 

 1. Op alle mogelijke manieren moeten we het bestaansrecht van onze

Superregering ontwikkelen door deze voor te doen als Beschermer en Weldoener

van al diegenen die zich vrijwillig aan ons onderwerpen.

 

 1. De aristocratie van de Goyim als politieke kracht is dood – We hoeven er geen

rekening mee te houden; maar als landeigenaren kunnen ze nog steeds schadelijk

voor ons zijn omdat ze zelfvoorzienend zijn in de hulpbronnen waarvan ze leven.

Het is daarom essentieel dat we hen koste wat kost van hun land beroven. Deze

doelstelling kan het best bereikt worden door de lasten van landbezit te verhogen –

landerijen met schulden opzadelen. [Is al gebeurd. Interessant is, dat dit exact

overeenkomt met een passage uit 1895 uit het Dagboek van Theodore Herzl,

stichter van het zionisme. Die schrijft daarin dat deze suggestie hem werd gedaan

door de Engelse jood Goldsmid; deze informatie kon toen niet bekend zijn bij

“vervalsers” van de Protocollen; het is een van de harde bewijzen voor de echtheid

van de Protocollen.] Deze maatregelen belemmeren landbezit en houdt het in een

staat van nederigheid en onvoorwaardelijke onderdanigheid.

 

 1. De aristocraten van de Goyim, erfelijk niet in staat tevreden te zijn met weinig,

zullen snel opbranden en als een nachtkaars uitgaan. [Is ook al gebeurd.]

 

WE ZULLEN NIET-JODEN TOT SLAVEN MAKEN

 

 1. Gelijktijdig moeten we intensief waken over handel en industrie, maar, als

allereerste de speculatieve handel, die als tegenwicht fungeert voor de industrie.

Afwezigheid van een speculatief tegenwicht voor de industrie zou privékapitaal

vermeerderen en dienstdoen om de landbouw te herstellen [Kleinschalige landbouw

is inmiddels zo goed als vernietigd en vervangen door landbouwmonopolies die

vanuit de NWO Agentuur – de EU – monopolistisch worden aangestuurd] door de

schulden aan de landbanken in te lossen. Wat wij willen is dat de industrie arbeid en

kapitaal uit het land wegpompt en middels speculatie al het geld van de wereld recht

in onze handen brengt, waardoor deGoyim in de rijen van de bezitloze loonarbeid

terechtkomen. Dan zullen de Goyim voor ons buigen, om geen andere reden dan

bestaansmiddelen te hebben.

 

 1. Om het vernietigen van de [maakindustrie van de Goyim compleet te maken,

gebruiken we ter aanvulling op speculatie de jacht naar luxe die we onder de

Goyimpromootten, de hebberige drang naar luxe die alles opslokt.

 

We zullen de lonen verhogen welke echter de arbeiders geen voordeel zal

 

 

 

opleveren, want tegelijk zorgen we ervoor dat prijzen van de basisbehoeften

van het leven stijgen, met de bewering dat dat voorkomt uit het verval van de

landbouw en veehouderij.Op kunstmatige wijze voeren we nog andere

ondermijningen in onder de productiemiddelen, door de werkers te gewennen

aan anarchie en dronkenschap en zullen daarnaast alle maatregelen treffen

om de beleerde krachten van de Goyim van de aardbodem te verdelgen.[D\t

laatste door eenzijdige debilisering van het onderwijs, verspreiding van pseudo

“wetenschap”, achterlijke media, stompzinnig vermaak, negercultuur, primitieve

gedragingen (piercings, tatoeages), enz., zoals we thans overal om ons heen zien.]

 

 1. Om er voor te zorgen dat de ware betekenis van al deze dingen niet tot de

Goyim doordringt voordat de tijd rijp is, zullen we dit maskeren onder een

vermeend streven de werkende klasse en de Heilige principes van de politieke

economie te dienen, waarop onze economische theorieën drijven en

daarvoorenergiek propaganda voeren.[lnderdaad, de hele politieke “discussie”

tussen gelijkgeschakelde politieke partijen draait nu alleen nog om 1 of 1 ,5%

economische groei die zij beloven, waarbij de kiezers zich niet realiseren dat

tevoren vaststaat dat dit door prijs-, belasting-, renteverhogingen, “bezuinigingen” en

“economische crises” hen weer meervoudig wordt afgenomen. (Hier regeert immers

de “Wet van Behoud van Ellende. ‘]

 

 

 

Wereldoorlogen

 

 

 

Protocol Nr 7

 

 

 

1 . De opvoering van bewapening enuitbreiding van politiemachten zijn essentieel

voor de voleinding van de hiervoor genoemde plannen. Wat we moeten bereiken is

dat er in alle Staten van de wereld, naast ons alleen nog massa’s bezitloze

arbeiders zijn, politie en soldatenen een paar miljonairs die zich wijden aan onze

belangen. [Opvoering van de bewapening is niet alleen een instrument voor het

bereiken van de bij Protocol Nr 2 punt 1 . genoemde 3 gigantische kapitaalwinsten

en voorbereiding van oorlogen, maar ook hef instrument om de bevolking in

permanente staat van behoeftigheid te houden. Alle extra productiewinst die een

gemeenschap realiseert, wordt weggesluisd naar bewapening. Het komt (zoals we

duidelijk zien in de VS) niet ten goede aan het volk of aan de infrastructuur;

daarvoor is nooit geld, maar als er op welk moment ook ergens ter wereld weer een

oorlog wordt gevoerd, is er plots onbeperkt geld en voor onbepaalde tijd. Al dat geld

voor die bewapening en oorlogen wordt aan het volk onttrokken, houdt ze arm en

vloeit uiteindelijk via allerlei kanalen rechtstreeks in de zakken van de

Kapitaalmaffia. Zolang die bestaat zullen er dan ook oorlogen worden gevoerd,

totdatde NWO tirannie is gevestigd.]

 

 1. Door heel Europa, en door middel van relaties met Europa ook in andere

continenten, moeten we conflictstof, tweedracht en vijandigheid creëren. Dat geeft

dubbele voordelen.

 

In de eerste plaats beteugelen we alle landen, want ze weten dat we de macht

 

hebben om als we willen, oproer te veroorzaken of de orde te herstellen. Al deze

 

landen zijn gewend ons als een onontbeerlijke dwangkracht te zien.

 

In de tweede plaats zullen we metonze intriges alle lijnen die we inde naties via

 

politieke verdragen, economische verdragen en schuldverplichtingen hebben

 

uitgezet,vertroebelen.

 

Daarvoor moeten we grote listigheid gebruiken en tijdens onderhandelingen

penetrerenin overeenkomsten, maar, in de wat wordt genoemd “officiële taal”,

gebruiken we een tegenovergestelde tactiek en dragen het masker van eerlijkheid

en inschikkelijkheid. Op die manier zullen bevolking en overheden van de Goyim,

die we geleerd hebben alleen de buitenkant te zien van wat wij hen presenteren,

doorgaan ons als weldoeners en redders van de mensheid te zien.

 

WERELDOORLOG

 

 1. We moeten in de positie zijn om op elke daad van tegenstanders, die het

aandurven zich tegen ons te verzetten, te reageren door oorlog met de buurlanden:

maar als deze buurlanden zich bij hen aansluiten om collectief tegen ons in actie te

komen, dan moeten wij verzet biedenmet een Wereldoorlog. [Woord en begrip

“Wereldoorlog” bestonden in 1896(toen de Protocollen werden opgetekend) nog

helemaal niet. De Wereld had nimmer een “Wereldoorlog” gezien en wist niet wat

het was. De Kapitaalmaffia wist dit des te beter, want tientallen jaren voordat in 1 914

de Eerste Wereldoorlog begon, hadden zij de van hen afhankelijke naties

(Engeland, Frankrijk, Tsaristisch Rusland, maar ook Duitsland) al opgedragen zich

daarop voor te bereiden met bewapeningsopbouw, geheime politieke en militaire

samenwerking en “leningen”. (De ene joodse broer Warburg [= “Wijze van zion”] zat

in Duitsland en financierde de Duitse oorlogsindustrie, een andere in Londen/New

 

 

 

York en financierde de Geallieerden!) De geheime joods-elitaire Kapitaalmaffia en

niets anders was verantwoordelijk voor aanstichten, voeren en doen voortduren van

die gruwelijke eerste Wereldoorlog. Zoals hier in dit Protocol wordt gesteld, was de

“tegenstander” (Duitsland) aan alle kanten omsingeld door de “buurlanden”

Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, die volledig in handen van de onzichtbare

Kapitaal maffia waren (zijn). Toen niettemin de Geallieerde nederlaag dreigde, greep

de kapitaalmaffia opnieuw in door Amerika en Australië de Oorlog in te sturen,

waarbij een document (de “Balfour Verklaring”) werd afgeperst dat Palestina aan de

zionisten beloofde. De geheime kapitaalmaffia voert nooit zelf oorlog, maar laat die

altijd door anderen voeren, waarbij zij beide zijden financieren en er langs alle

kanten alweer nog rijker en – belangrijker – nog machtiger van worden.]

 

 1. De voornaamste factor voor succes in politiek is de geheimhouding van de

activiteiten: het woord moet niet overeenstemmen met de daden van de

diplomaat.[Geheimhouding kan alleen worden volgehouden door Leugens. Alles in

en rond de joods-elitaire Kapitaalmaffia is geheim. Het bestaan, de samenstelling,

de structuur, de hiërarchie, de doelstellingen, de onderlinge verbanden, de plannen,

kortom ALLES is geheim. Wat naar buiten komt zijn leugens. Op een bepaald

moment lukt dat soms niet meer. Ook daarin is voorzien. Net zoals in de

Vrijmetselarij, weet de linkerhand niet wat de rechterhand doet of van plan is. Alleen

de allerhoogste regionen (de “Wijzen”) zijn ingewijd.]

 

 1. We moeten deGoyim regeringen dwingen actief te zijn in de begunstiging van ons

welbegrepen plan, welkehaar voltooiing nadert, door wat wij zullen presenteren als

de publieke opinie. Die wordt in het geheim door ons gepromoot door middel van de

“Grote-Macht” – de Pers[media], welke, op een paar verwaarloosbareuitzonderingen

na,al geheel in onze handen is.

 

 1. In één woord, om de Goyimregeringen in Europa onder controle te houden zullen

we onze kracht tonen aan een van hen [Duitsland!!] door middel van terroristische

aanvallen en aan allen, als we tenminste een algemene opstand tegen ons

toestaan, zullen we reageren met de wapens van Amerika of China of Japan.

 

[Verbijsterend dat ruim honderd jaar geleden (in 1896!) werd vastgelegd dat zij

zullen reageren “met de wapens van Amerika of China (toen nog kapitalistisch) of

Japan”! We zien in 2014 dat de zionisten de wereld inderdaad terroriseren met (de

financiering van) terreurgroepen en “met de wapens van Amerika”!! Ook dit klopt

dus weer als een bus . . .]

 

 

 

Protocol Nr 8

 

 

 

Voorlopige Regering

 

1 . We moeten onszelf wapenen met de wapens die onze tegenstanders tegen ons

zouden kunnen gebruiken.

 

We moeten de kleinste finesses en gewiekste bewoordingen napluizen en de

ingewikkeldste juridische frases toepassen als we besluiten nemen die abnormaal,

onrechtvaardig en verkeerd lijken, want het is belangrijk deze in bewoordingen

teformuleren die schijnbaar de meest verheven morele principes in juridische vorm

uitstralen.

 

Ons directoraat moet zich omringen met al die krachten van de burgergemeenschap

waarin het moet opereren. Het moet zich omringen met uitgevers, praktiserende

juristen, bestuurders, diplomaten en personen die door een super-educatieve

training voorbereid zijn in onze speciale scholen. Deze personen hebben

verwantschapmetde geheimen van de sociale structuur, zij kennen de talen die

gesproken worden met de politieke-alfabetten en woorden. Ze zullen vertrouwd

worden gemaakt met de gehele onderkant van de menselijke natuur, met al z’n

gevoeligheden, waarmee zij moeten spelen. Dit zijn de kronkelsin de geesten van

de Goyim, de neigingen, tekortkomingen, zondes, kwaliteiten en eigenaardigheden

van hun klassen en condities.

 

Onnnodig te zeggen dat de getalenteerde assistenten van de autoriteit, waarover ik

hier spreek, niet vanuit de Goyim zullen worden gekozen, die gewend

zijnbestuurlijke taken uit te voeren zonder de moeite te nemen na te denken over

wat het doel ervan is en niet denken over waarvoor het nodig is. De bestuurders van

de Goyim tekenen papieren zonder ze te lezen {Zoals Margaret Thatcherde Britse

soevereiniteit wegsigneerdebijhet Verdrag van Maastricht? Zoals Australische

parlementariërs meer dan 2.000 VNVerdragen tekenden zonder ze te hebben

gezien?} en ze functioneren als huurling of uit eerzucht.

 

 1. We zullen onze regering omringen met een heel leger economen. Economische

wetenschappen zijn niet voor niets het voornaamste doel van de opleidingen aan

Joden. Wij zullen door een uitgebreid stelsel van bankiers, industriëlen, kapitalisten

en -devoornaamsten- miljonairs worden omgeven, want in wezen draait alles

omaantallen.

 

 1. Voor enige tijd zullen we – totdat het niet riskantmeer is – belangrijke posities in

onze Staat toevertrouwen aan onze Joodsebroeders en daarna die posities in

handen geven van personen wiens verleden en reputatie zodanig zijn dat er een

kloof gaapt tussen hen en de bevolking, personen dus die, in geval van

ongehoorzaamheid aan onze instructies, criminele-aanklachtenzullen ontvangen, of

verdwijnen – dit om hen onze belangen te laten verdedigen tot hun laatste

ademtocht. [Dit verwijst naar chantage van belangrijke personen als presidenten en

hoge overheidsfunctionarissen, die – nadat ze eerst door de onzichtbare

Kapitaalmaffia op hun zetels zijn gezet c.q. getolereerd – als ze niet (langer) doen

wat hun is opgedragen worden vermoord (John F. en Robert Kennedy), via

processen vervolgd (Nixon), met seksschandalen gechanteerd (president Wilson),

enz., enz. De joods gedomineerde Kapitaalmaffia beschikt via haar matrixóe

Vrijmetselarij, de Bilderbergers, de Trilaterale Commissie, de RoundTable, de

Council on Foreign Relations, de CIA, de Mossad, enz., over oneindige aantallen in

 

 

 

te schakelen belangrijke dienaren en informanten, die zich in allerlei posities in

allerlei instanties bevinden en over alles en iedereen echte of verzonnen

schandalen kunnen construeren. Die informatie is macht op zich!]

 

 

 

Protocol Nr 9

 

 

 

Heropvoeding

 

1 . Bij toepassing van onze principes moet ook aandacht worden besteed aan het

karakter van de bevolking in het land waarin je leeft en opereert. Een

globaalbeschrijvend beeld van hun gebruikenzal, totdat de bevolking is

heropgevoednaar ons patroon, niet succesvolzijn. Maar door hun gebruiken

omzichtig te benaderen zul je zien dat nog geen 1 0 jaar nodig is om zelfs de meest

halsstarrige figuur te veranderen.Aldus voegen we een nieuw volk toe aan die welke

reeds aan ons onderworpen zijn.

 

 1. De woorden van de liberaal, welke de woorden zijn van ons vrijmetselaars

wachtwoord, namelijk, “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap”, zullen, wanneer ons

koninkrijk komt, door ons worden gewijzigd in woorden die niet langer wachtwoord

zijn, maar in een expressie van idealisme, namelijk: “het recht van vrijheid, de plicht

van gelijkheid, het ideaal van broederschap”. Zo zullen we het stellen – en zo de stier

bij de horens vatten … De Facto hebben we al allerlei soorten regelgeving anders

dan de onze van tafel geveegd, hoewel er De Jurenog een goed aantal van over is.

Als welke Staat ook vandaag de dag een protest tegen ons opwerpt, is dat Pro

Forma,met onsgoedvinden en in onsbelang, want hun antisemitisme is voor ons

onmisbaar, onmisbaar voor het dirigeren van onze mindere broeders. Ik zal hier

geen verdere verklaringen over geven, want daarover hebben we het al vaker gehad.

{“Anti-Semitisme” is een instrument bedacht en bestuurd door het Wereldjodendom.}

 

JOODSE SUPERSTAAT

 

 1. Voor ons bestaan geen belemmeringen om het activiteitenscala te beperken.

Onze Superoverheid bestaat in buitenwettelijke omstandigheden, beschreven met de

aanvaarde terminologie van het energieke en dwingende woord: dictatorschap. Ik

ben in de positie om jullie te vertellen, met een zuiver geweten, dat wij als wetgevers,

als de tijd daar is, veroordelen en straffen zullen opleggen, we zullen slachten en we

zullen sparen, wij, aan het hoofd van al onze troepen, gezeten op het ros van de

leider. We regeren door wilskracht, want in onze handen houden wij de flarden van

een eens machtige, nu door ons bedwongen partij. Onze wapens zijn

ongelimiteerde ambitie, brandende hebzucht, genadeloze wraak, haat en

kwaadaardigheid.

 

 1. Van ons komt de alles overspoelende terreur. We hebben in onze dienst personen

van alle opinies, alle doctrines, monarchisten, demagogen, socialisten, communisten

en utopische dromers van elk soort. We hebben hen allen ingelijfd. Elk van hen is op

eigen wijze bezig de laatste restanten van autoriteit aan te tasten en streeft ernaar de

gevestigde orde omver te werpen.

 

Daardoor worden alle staten gehinderd; ze manen tot kalmte en zijn bereid alles op

te offeren voor vrede en rust. Maar wij geven ze geen vrede en rust totdat ze openlijk

en onderdanig onze internationale Super-overheid erkennen.

 

 1. De volkeren deden een kreetuitgaanvoor de noodzaak het Socialisme te

vestigendoor middel van een internationale overeenkomst. Onderlinge

verdeeldheid en scheuring tot splinterpartijen dreven hen echter inonze

 

 

 

handen, want, om concurrentiestrijd te kunnen voeren, heeft men geld nodig

en het geld ligtgeheel in onze handen.

 

 1. Er zouden redenen kunnen zijn een unie te vrezen tussen de Goyim koningen met

een vooruitziende blik en de “blinde” kracht van de Goy meutes, maar we hebben

alle nodige maatregelen daartegen genomen door tussen beide krachten een

hinderpaal op te richten in de vorm van wederzijds wantrouwenen terreur. Daardoor

blijft de blinde kracht van de bevolking ons steunen en zullen wij hen van een leider

voorzien en – vanzelfsprekend – henzo dirigeren op de weg die tot ons doel leidt.

 

 1. Opdat de hand van de blinde meute zich niet bevrijdt van onze leidende hand,

moeten we van tijd tot tijd van dichtbij met hen omgaan, zo niet in persoon, dan via

enkele van onze betrouwbaarste broeders. Als we gezien worden als de enige

autoriteit, zullen we persoonlijk met de bevolking in het openbaar in discussie gaan

en ze op het politieke vlakzodanig indoctrinerendat ze de kant opdraaien die ons

dient.

 

 1. Wie gaat controleren wat er in de lokale scholen wordt onderwezen?[Dit heeft

betrekking op de verraders onder het volk, zoals die later in de SU, de DDR etc.

opereerden, waar zelfs kinderen hun ouders aangaven. Te verwachten is dat wij dit

hier binnenkort ook krijgen als het gaat om kritiek op massaimmigratie,

rassenvermenging, “Holocaustontkenning”, etc. Maar wat een afgezant van de

regering of koning op z’n troon zegt kan niet anders dan direct bekend worden aan

de hele Staat, want het wordt verspreid door de stem van het volk.

 

 1. Om te zorgen dat de instituten van de Goyimvoortijdig worden vernietigd, hebben

we met kunde en tact de eindjes van de drijfveren die hun mechanisme laten werken

gepakt. Deze lagen in een strikte maar zinvol juiste orde; we vervingen ze door het

patent van het chaotischeliberalisme. We hebben de hand in het beheer van de

wetten, in de opzet van verkiezingen, in de Pers, in de persoonlijke vrijheid, maar

vooral in onderwijs en opleiding, als zijnde de hoekstenen van een vrij bestaan.

 

CHRISTELIJKEJEUGD VERNIETIGD

 

1 0. We hebben de Goyimjeugdvoor de gek gehouden, in de war gebracht en

corrupt gemaakt door ze groot te brengen met principes en theorieën die wij

weten vals te zijn, maar ze niettemin bij hen ingeprent.[\n de VS is de American

Teachers Associationjoods gedomineerd en wordt op lagere scholen “voorlichting”

over homosexualiteito.a gegeven. Ook zijn daar Christelijke symbolen (Kerstmis e.d.)

uit scholen verdwenen, (nu: “X-mas”).]

 

1 1 . Bovenop de bestaande wetten, zonder die echt te wijzigen maar meer door ze

met tegenstrijdige interpretaties te verdraaien, hebben we iets grandioos tot stand

gebracht in de zin van de resultaten. Dat vindt uitdrukking in het feit dat die

interpretaties de wet maskeren; achteraf bleef dit geheel verborgen voor de ogen

van regeringen, door de onmogelijkheid iets zinnigs te maken uit het warrige web van

wetgeving. [Ook door invloed van onevenredig grote aantallen joodse juristen,

rechters, ambtenaren, juridisch adviseurs, enz. in wetgevende en rechtsprekende

colleges, heeft er toe geleid dat Wetten zowel qua jargon als inhoudelijk volkomen

ondoorzichtig geworden zijn. Als u voor de eenvoudigste burenruzie naar een

 

 

 

advocaat stapt, zal hij u zeggen dat het onmogelijk is aan de hand van de Wet te

voorspellen hoe de uitspraak zal zijn. Die ondoorzichtigheid wordt nog tot in het

absurde versterkt door de zgn. “jurisprudentie”, alweer zo’n fraai woord waarmee de

achterliggende bagger van totale rechtsonzekerheid wordt gemaskeerd. Dit heeft

ertoe geleid dat Recht en rechtszekerheid in onze samenleving niet meer bestaan en

zijn vervangen door willekeur. Door eigendunk van veel rechters herkennen burgers

in de uitspraken zichzelf en de maatschappij niet meer.]

 

 1. Dit is de oorsprong van het fenomeen arbitrage.

 

 1. Je kan verwachten dat de Goyim,voordat het zover is, gewapenderhandtegen

ons zullen opstaanzodra ze beseffen wat er aan de gang is, maar in het Westen

beschikken we hiertegen over een kunstgreep van zodanig schrikwekkende terreur

dat de meest dapperende moed in de schoenen zal zinken – de Ondergrondse,

Metro’s – onderaardse gangen die binnenkort onder alle hoofdsteden zullen lopen

en van waaruitdie hoofdsteden samen met alle organisaties en archieven kunnen

worden opgeblazen. [Een schijnbaar merkwaardige uitweiding, maar toen de

Protocollen werden geschreven waren er plannen c.q. in aanbouw

zijndeondergrondse spoorlijnen en metro-stations onder alle Europese hoofdsteden

(Londen, Parijs, Berlijn, Moskou, etc). Dat de opstellers van de Protocollen het

opblazen daarvan en daarmee van miljoenensteden als bruikbaar middel zagen bij

de verwezenlijking van hun plannen is veelzeggend. Dit ademt dezelfde

apocalyptische mentaliteit als in WO II het gebruik van atoombommen boven de

woonsteden Hiroshima en Nagasaki. Logisch, het waren toen en nu hetzelfde soort

Satanisten die over de middelen daarvoor beschik(t)ken. De geschiedenis leert dat

die lieden nergens voor terugdeinzen, zolang zij zichzelf veilig wanen.]

 

 

 

Protocol Nr 10

 

 

 

Machtsvoorbereiding

 

1 . Vandaag begin ik met te herhalen van wat ik eerder heb gezegd,en vraag ikuin

gedachten te houden dat regeringen en bevolkingen met betrekking tot politiek

zich tevreden stellen met uiterlijkheden.[K\]W bijvoorbeeld naar het optreden van

“Frans” Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken in en rond de situatie in

Oekraïne. De man heeft geen benul van de grotere context waarin dit zich afspeelt,

noch van de werkelijke machten en krachten daarachter. Hij is het prototype van de

pedante oppervlakkige Goyim pion,waar deze Protocollen zo minachtend over

schrijven.] En inderdaad, hoe moeten de Goyim de onderliggende betekenis van

dingen zien als hun vertegenwoordigers energiek bezig zijn op zichzelf te kicken?

Voor ons beleid is het van groot belangdit detail waar te nemen; het komt ons van

pas als we denken aan verdeling van autoriteit en bezit, van de huisvesting, van

belastingheffing{het idee van verborgen belastingen}, van de reactiekracht van

wetten. Al deze kwesties zijn van dien aard dat ze niet direct en openlijk aan de

bevolking voorgelegd moeten worden. Waar dat noodzakelijk is, moeten ze

zonderdetails worden voorgedragen met te stellen dat de principes van de bestaande

wetten door ons in acht zijn genomen.

 

De reden in dit opzicht stilte te betrachten, is dat als je geen details noemt, wij

vrijheid van handelen hebben om dit en gene af te laten vallen of te wijzigen zonder

dat dit opvalt; als alles categorisch zou worden genoemd zou het lijken alsof alles al

concreet was.

 

 1. De meute koestert speciale genegenheid en respect voor de genius van politieke

macht en accepteert al hun daden van geweld met reacties vol bewondering:

“Schurkachtig, OK, het is schurkachtig, maar het is slim! … een truc, als je wilt, maar

hoe vaardig uitgevoerd, hoe magnifiek gedaan, hoe schaamteloos brutaal.”

…[voorbeeld: Thatcher.]

 

ONS DOEL: WERELDMACHT

 

 1. We rekenen erop dat alle naties aangesproken worden door het idee van het

oprichten van een fundamentele nieuwe structuur, waartoe ze door ons zijn geleid.

Dit is waarom, voor alles, het onmisbaar is ons te wapenen en die absolute roekeloze

onbeschaamdheid en onweerstaanbare macht van de geest aan te nemen die voor

onze werkers alle obstakels zal afbreken die op onze weg komen.

 

 1. Wanneer we onze Coup d’État hebben verwezenlijkt zullen we tegen de diverse

volken zeggen: “Alles is vroeger mis gegaan, alles is geëindigd in lijden.

Wijnemen de oorzaken van jullie lijden weg – nationalisme, grenzen,

verschillen van munten. Jullie zijn natuurlijk, vrij om een vonnis over ons uit te

spreken, maar misschien is het goed dat eerst door jullie wordt vastgesteld wat

we jullie zullen bieden … ‘Dan zal de meute ons verheerlijken en op handen

dragen in een unanieme triomf van hoop en verwachtingen.

 

Verkiezingen, waarvan we een instrument maaktenom ons op de troon van de wereld

te zetten, door zelfs de kleinste groepen van het menselijk ras te hebben

doordrongen hoe te stemmen door meetings en door groepen gesloten akkoorden,

hebben dan hun doel gediend en zullendan voor de laatste keer hun rol spelen door

 

 

 

een unaniem verlangen om nader kennis met ons te maken alvorens ons te

veroordelen.

 

 1. Om dit veilig te stellen moeten we ervoor zorgen dat iedereen stemt zonder

onderscheid van klassen en kwalificaties, om een absolute meerderheid te

vestigen, die niet verkregen kan worden door de beleerde bezittende klasse.

 

Op deze manier, door allen een gevoel van eigenwaarde te geven, vernietigen we

onder de Goyimhet belang van de familie en haar educatieve waarde. [Emancipatie,

echtscheiding, sexuele moraal, kinderen opzetten tegen ouders en leraren, kortom

alles en iedereen wordt tegen elkaar opgezet.] We verwijderen we de mogelijkheid

dat individuele geesten zich afsplitsen, want de massa, bestuurd door ons, zal ze niet

naar voren laten komen noch naar ze luisteren. Ze is gewend alleen naar ons te

luisteren want wij belonen gehoorzaamheid en aandacht.

 

Zo creëren we een blinde, machtige kracht die zelf nooit in staat is om een richting uit

te gaan zonder de sturing van de door ons aan het hoofd van hen

geplaatsteagentenals leiders. Elk lid in de bevolking zal zich schikken naar dit regime

omdat het weet dat van deze leiders z’n inkomsten, beloningen en allerlei

persoonlijke voordelen afhangen. [Dit is nu ook al niet anders . . .]

 

 1. Een regeerstelsel moet kant en klaar uit een enkel brein voortkomen, want het zal

nooit krachtig samenhangen als het is ontstaan in de hoofden van velen. Het is voor

ons daarom toelaatbaar dat we kennis dragen van het uitvoerschema, maar er niet

over discussiëren, anders kunnen we de slinksheid eninter-afhankelijkheid van de

delen verstoren, de praktische kracht van de verborgen onderliggende betekenis van

elke clausule.

 

Erover discussiëren en op basis van allerlei stemrondeswijzigingen aanbrengen, is

conclusies en misvattingen erin stampen die niet doordringen tot de diepere

betekenis en verbindingen in het plot.

 

We willen dat onze schema’s krachtig en passend zijngeconcipieerd. Daarom

moeten we het werk van onze geniale gids niet langs de slagtanden van de

meute voeren,zelfs niet van een select gezelschap.

 

 1. Deze schema’s zullen nude bestaande instituties nog niet ondersteboven zetten.

Ze zullen alleen effect hebben op veranderingen in hun economie en vervolgensop

de gecombineerde beweging van hun vooruitgang, die alduswordtgedirigeerd langs

de paden die in onze schema’s zijn uitgezet.

 

HET GIF VAN HET LIBERALISME

 

 1. In alle landen bestaat onder verschillende benamingen ongeveer hetzelfde:

Representatie, Ministeries, Senaat, Raad van Staten, Juridische en Uitvoerende

Diensten. Ik hoef jullie niet de werking uit te leggen van de relaties tussen deze

instituten, daar zijn jullie mee bekend. Merk alleen nog het feit op dat elk van die

genoemde instituten correspondeert met een of andere belangrijke Staatsfunctie,

waarbijik met klem het woord “belangrijk” niet toepas op het Instituut zelf, maar op de

Functie ervan. Als consequentie daarvan zijn het dus niet de instituten op zich die

belangrijk zijn, maar de functies die ze uitvoeren. Deze instituten hebben alle

regeringstakenover zich verdeeld – bestuurlijke, juridische, uitvoerende – waardoor

ze functioneren als organen in een lichaam. Als wij een onderdeel van de

Staatsmachinerie aantasten, wordt de Staat ziek, zoals bij een lichaam en … zal het

 

 

 

sterven.

 

 

 

 1. Toen wij het gif van het Liberalisme in het Staatsorganismebrachten, onderging

haar politieke complex een wijziging. Staten werden getroffen door een dodelijke

ziekte: bloedvergiftiging. Al watresteert, is te wachten op het eind van de doodsstrijd.

 

 1. Het Liberalisme heeft constitutionele Staten voortgebracht, die in de plaats traden

van wat de enige veiligheidswaarborg van de Goyim was, namelijk her

Despotisme. En zoals jullie allemaal weteneen Grondwet is niets meer dan een

reeks Onenigheid,Misverstanden, Ruzies, Meningsverschillen,

Onsamenhangende partijonrust, Partijgrillen – in andere woorden, een

samenraapsel van wat dienstdoet als vernietiger van de Staatsidentiteit. Het podium

van de “kletspraters” heeft, even efficiënt als de pers, de heersers gekleineerd

tot krachtelozen en inactieven, waardoor ze nutteloos en overtollig werden en in

veel landen dan ook zijn afgezet.

 

Toen brak het tijdperk van republieken aan en vervingen we de heerser door

een karikatuur van overheid – een president/premier, afkomstig uit de meute,

uit de heffe van onze marionetten c.q.lijfeigenen. Dit was het fundament van de

mijn die we onder het Goy volk, ik moet eigenlijk zeggen de Goy volkeren, hebben

gelegd.

 

WIJ BENOEMEN PRESIDENTEN

 

1 1 . In de nabije toekomst zullen we de mandaten van presidenten vestigen. [Hiermee

wordt gedoeld op datgene wat inmiddels in de machtigste Staat op Aarde, de VS, al

tot realiteit is geworden: presidenten die zelfstandig oorlogen kunnen beginnen,

zonder toestemming van Parlementen vooraf. In de VS is onder Obama

parlementaire goedkeuring nu ook achteraf mogelijk, hetgeen uiteraard bij een natie

die zich al in oorlog bevindt, een loze formaliteit is. De bedoeling hiervan is op elk

door de Kapitaalmaffia gewenst moment een oorlog te kunnen beginnen via hun

marionet, de president, zonder het volk te raadplegen. Zo is ook “democratie” een

fraai woord, zonder betekenis. Wie een volk machteloos wil maken, geeft het

democratie!]

 

 1. Tegen die tijd zullen we formaliteiten kunnen negerenen zaken doorvoeren

waarvoor onze marionet/lijfeigene verantwoordelijk zal zijn. Wat maakt het ons uit als

de rijen van hen die streven naar macht uitgedund zijn? Als er al een impasse

ontstaat uit de onmogelijkheid om een president te vinden, dan zal deze impasse

uiteindelijk een land desorganiseren …

 

 1. Opdat ons schema dit resultaat bereikt, regelen we verkiezingen ten gunste van

die presidenten die in hun verleden een of meer wazige, [= chantabele] nog niet

ontdekte smetten hebben -[seks-affaires, veroordelingen, aanklachten,

doofpotaffaires, ruzies, mishandeling, malversaties, fraude, etc] want daardoor

zullen zij tijdens het uitvoeren van onze plannen betrouwbare agenten zijn, uit angst

dat deze smetten uit het verleden worden geopenbaard en uit de natuurlijke drang

van ieder die macht zoekt, namelijk het behouden van de privileges, voordelen en

het aanzien verbonden aan het presidentschap. De Kamer van Afgevaardigden zal

een dekmantel zijn, beschermen, presidentskandidaten kiezen, maar wij zullen hen

het recht ontnemen nieuwe wetsvoorstellen of bestaande wetten te veranderen, want

 

 

 

dit recht zal door ons gegeven worden aan de verantwoordelijke president,

demarionet in onze handen. Natuurlijk zal de autoriteit van de president dan het

mikpunt worden van allerlei soorten aanvallen, maar wij zullen hem voorzien van

middelen ter zelfverdediging, het recht om tegen de bevolking in beroep te gaan,

voor de besluitvorming van de bevolking over de hoofden van hun

vertegenwoordigers heen, dat wil zeggen, een beroep tegen onze blinde slaven van

– de meerderheid van de meute.

 

Onafhankelijk hiervan zullen we de president bekleden met het recht om een

staat-van-oorlog uit te roepen. We zullen dit rechtbaseren op het feit dat de

president als chef van het leger dit recht moet hebben, voor het geval de nieuwe

republieks-grondwet verdedigd moet worden, het recht van verdediging welke tot

hem zal behoren als verantwoordelijke vertegenwoordiger van hun grondwet.

[Uiteraard zijn dit ook loze en valse woorden, want Amerikaanse presidenten hebben

door dit “recht” (dat volledig in strijd is met de Internationale Rechtsorde) oorlogen

gevoerd die helemaal niets met de Amerikaanse Grondwet, de bescherming van het

Amerikaanse grondgebied of de “democratie” van doen hadden. Om er slechts

enkele te noemen: Vietnam, Panama, Iran, Irak, Afghanistan, Koeweit, Somalië,

Bosnië, Kosovo, Lybië, en nog heel veel meer. Dat waren en zijn puur

imperialistische oorlogen, waarbij steevast ondemocratisch geselecteerde

marionetten door de US-zionisten op het paard werden gezet. Hier is helemaal niets

“verdedigends” aan het zijn alle pure agressie-oorlogen en vallen als zodanig onder

dezelfde Strafwetten als destijds in Neurenberg toegepast!]

 

 1. Het is makkelijk te begrijpen dat in deze omstandigheden de sleutel van het

altaar in onze handen ligt en niemand anders dan wij de macht van de wetgeving

nog zal dirigeren.

 

 1. Daarnaast zullen we, met de introductie van de nieuwe republikeinse grondwet,

het recht van interpolatie uit het Parlementwegnemen, onder het voorwendsel van

bewaren van politieke geheimhouding, en verder door de nieuwe grondwet het

aantal parlementariërs tot een minimum terugbrengen, daarmee politieke ambities

en de passie voor politiek proportioneel verminderend. Als ze zelfs dan nog

eventueel weerbarstig zijn, wat nauwelijks te verwachten is, zullen we ze tot nul

reduceren door een dramatisch beroepte doen op de meerderheid van de bevolking

{de blinde meute} … Het aanwijzen van voorzitters en vice-voorzitters van het

Parlementgeschiedt door de president/premier. In plaats van doorlopende

Parlementszittingen zullen we de zittingsperiodes reduceren tot enkele maanden.

Bovendien zal de president als chef van de uitvoerende macht het recht hebben het

Parlement bijeen te roepen of te ontbinden en in het laatste geval, het recht de

zittingstijd te verlengen als een nieuw Parlement wordt samengesteld.

 

Maar, omdat deze maatregelen nog niet legaal zijn, mogen ze niet voortijdig volgens

onze plannen onder verantwoordelijkheid van de president vallen en zullen wij

ministers en andere hoge regeringsfunctionarissen aanzetten presidentiële

verantwoordelijkhedenover te nemen door zelf maatregelen te nemen, waardoor zij

voor de president als zondebok zullen optreden. Dit spel moet vooral worden

gespeeld door de Senaat, de Raad van State, of de Ministerraad, maar niet door

een individuele functionaris. [Zodat ieder in het betrokken apparaat de

verantwoordelijkheid op het collectief kan afschuiven en alles en iedereen gewoon

verder sukkelt… ].

 

 

 

 1. De president zal, ter onze discretie, de bestaande wetten zodanig interpreteren

dat er allerlei uitleggen aan zijn te geven; hij zal ze verder tenietdoen wanneer wij

aangeven dat het noodzakelijk is dit te doen. Daarnaast heeft hij het recht om

tijdelijke wetten voor te stellen, alsook nieuwe departementen, het voorwendsel voor

beide zal zijn:benodigd voor de maximale welvaart van de staat. {Presidentiële

decretenzoals van F.D.Roosevelt,om de US dollar te devalueren en het goud te

stelen en te vervangen door papier en de US in een permanente noodsituatie te

brengen, in oorlog met haar eigen burgers?}

 

WE ZULLEN VERNIETIGEN

 

 1. Zulke maatregelen geven ons de macht te vernietigen beetje bij beetje en stap

na stap alles wat ons doel niet bevordert en, eenmaal ons doel bereikt, allesin de

grondwetten van de Staten in te voeren wat voert naareen onmerkbare afschaffing

van elk soort grondwet;[lsraël heeft ook geen grondwet] dan is de tijd gekomen de

bestaanderegeringsvorm om te zetten naarons despotisme.

 

1 8. De erkenning van onze despoot kan ook komen nog voordat de grondwet is

vernietigd; het moment voor deze erkenning komt wanneer de bevolkingen, murw

door de onregelmatigheden en incompetentie van hun leiders- een situatie waar wij

op afsturen – zullen schreeuwen : “Weg met hen, geef ons één koning van de wereld

die ons verenigt en alle oorzaken van chaos uitroeit – grenzen, nationaliteiten,

religies, staatsschulden – die ons de vrede en rust geeft die we onder onze leiders

en vertegenwoordigers nietkrijgen”.

 

1 9. Maar zoals jullie perfect weten, om dergelijke wensen te realiseren is het

onmisbaar overal problemen te veroorzaken tussen de bevolking en hun

leiders,waardoor de mensheid uitgeput raakt door conflicten, haat, oorlogen,

afgunst en zelfs martelpraktijken, door honger, verspreidingvan z/eWes[aids,

ebola, SARS, e.d.jen tekorten, zodat de “Goyim” geen andere uitwegmeer zien

dan toevlucht te nementot onze soevereiniteit in geld en al het andere.

 

 1. Maar, als we de naties van de wereld adempauze geven, zal het moment waar

we naar uitzien waarschijnlijk nooit komen. [Voortdurend chaos scheppen blijft dus

nog het parool.]

 

 

 

Protocol Nr 1 1

 

 

 

De Totalitaire Staat

 

1 . De Staatsraad als zodanig was de nadrukkelijke manifestatie van de autoriteit van

de regeerder.Dit zal het theateronderdeel van het wetgevende korps worden, als

redactioneel comité voor wetten en besluiten.

 

 1. Dit dan, is het programma van de nieuwe constitutie: wij zullen (1) Wetten, Recht

en Gerechtigheid het uiterlijk voorkomen geven van voorstellen aan het wetgevende

korps, (2) door presidentiële decretenonder het mom van algemene maatregelen,

van Senaatsorders en resoluties van de Staatsraad in de vorm van ministeriële

orders, (3) en in geval zich een geschikte gelegenheid voortdoet – in de vorm van

een revolutie in de staat.

 

 1. Als de Modus v4genc//hagenoegis gevestigd,zullen we ons bezighouden met de

details van combinaties waarmee we de revolutie moeten afronden in de eerder

voor het Staatsapparaat aangegeven richting.

 

Met deze combinaties bedoel ik Persvrijheid, het recht van vereniging,

gewetensvrijheid, het kiesstelsel en vele andere zaken die voor altijd uit het

geheugen dermensheid moetengewist, of radicaal gewijzigd de dag na de

uitvaardiging van onze nieuwe constitutie.

 

Alleen danzijn we in staat ineens al onze orders af te kondigen, wantdaarna is elke

waarneembare verandering gevaarlijk.Dit,omdat als deze verandering in een sfeer

vanscherpe gestrengheid en beperkingen wordt opgelegd, dit kan leiden tot een

gevoel van wanhoop door angst voor verdere veranderingen in dezelfde richting;

anderzijds, als het wordt gebracht als inschikkelijkheid, zal men zeggen dat wij

onze fouten hebben ingezien en dit ons prestige en de onfeilbaarheid {dogma} van

onze autoriteit vernietigen, dan wel zal menzeggen dat we ongerust zijn en overstag

zijn gegaan, waarvoor we geen waarderingkrijgen omdat het afgedwongen zou zijn

 

Beide zijn schadelijk voor het prestige van de nieuwe constitutie. Wat we willen is

dat vanaf het eerste moment van uitvaardiging, als de bevolkingen van de wereld

nog beduusd zijn van de feitelijk bereikte revolutie en nog in een staat van angst en

onzekerheid verkeert, zij ons voor eens en voor altijd moeten erkennen als te sterk,

te onaantastbaar, zo overweldigend machtig, dat wij in geen geval rekening met hen

zullen houden en zo ver weg staan van aandacht voor hun opinies en wensen en wij

bereid en in staat zijn met onweerstaanbare kracht alle uitingen of manifestaties van

oppositie te verpletteren, dat we alles hebben vastgegrepen en in geen geval onze

macht met hen zullen delen… Ze zullen bevend van angst de ogen sluiten en zich

tevreden stellen in afwachtingvan wat het eind van dat alles zal zijn.

 

WIJ ZIJN WOLVEN

 

 1. De Goyim zijn een kudde schapen en wij zijn hun wolven. En jullie weten wat er

gebeurt als wolven de baas zijn over de kudde ….?

 

 1. Er is nog een reden waarom ze hun ogen zullen sluiten: wij blijven hen beloven

dat we ze al hun vrijheden zullen teruggeven, zodra we alle vijanden van de

eendracht hebben beteugeld en alle partijen aan banden hebben gelegd ….

 

 

 

 1. Het is niet waard te zeggen hoe lang ze wachten moeten op die terugkeer van

hun vrijheden ….

 

 1. Met welk doel hebben we dit hele beleid bedacht en ongemerkt in de hoofden van

de GOY gepraat zonder hen enige kans te geven de onderliggende betekenis te

onderzoeken ? Waarom, als het niet was om via een dwaalspoor te krijgen wat voor

onze uiteengedreven stam op een directe manier niet te bemachtigen is? Dit diende

als basis voor onze geheime Vrijmetselarij, bij het “Goy” vee niet bekend, de

doelstellingen waarvan door hen die door ons in het theater van

vrijmetselaarsloges zijn aangetrokken zelfs niet worden vermoed en die zand

strooien in de ogen van hun kameraden.

 

 1. God heeft ons, Zijn Uitverkoren Volk, de gift van de diaspora gegeven, alom

gezien als onze zwakheid, maar dieheeft ons de kracht gegeven om aan de drempel

van soevereiniteit over de hele wereldte komen.

 

 1. Er rest ons nu niets anders meer dan te bouwen op het fundament dat we hebben

gelegd.

 

 

 

Protocol Nr 12

 

 

 

Controle van de Pers [Media]

 

1 . Het woord “vrijheid”, dat op diverse manieren kan worden geïnterpreteerd,

definiëren wij als volgt:

 

 1. Vrijheid is het recht te doen wat de wet toestaat.

 

Deze uitleg zal ons van dienst zijn als de tijd rijp is, omdat alle vrijheid dan in onze

handen ligt, en de Wet alleen afschaft of toestaat wat voor ons wenselijk

isovereenkomstigons voornoemde programma.

 

 1. We zullen op de volgende manier met de pers omgaan:

 

Welke rol speelt ze? Ze zal dienstdoen om de gemoederen op te roepen of te

bespelen die nodig zijn voor ons doel, of anders de zelfzuchtige belangen van

partijen. Het is meestal oppervlakkig, onjuist, leugenachtig en de meerderheid van het

publiek heeft niet het flauwste idee welk doel de pers werkelijk dient. Wij zullen aan

het roer ervan zitten en het met strakke teugel in de hand houden. Hetzelfde zullen

we doen met de producten van de drukpers, want wat is de zin van beteugelen van

aanvallen van de pers, wanneer we dat niet ook doen bij pamfletten en boeken?

Publiciteit is vandaag de dag een bron van grote onkosten, mede door de

noodzaakte censureren. Wij zullen dit omvormen tot een grote bron van inkomen

voor onze Staat.We zullen wettelijke drukpersbelasting invoeren en storting van

waarborgsommeneisen voordat we iemand toestaan een persorgaan op te zetten. Dit

moet onze regering vrijwaren van aanvallen door de pers. Voor elke aanvalspoging

richting ons, zullen we als dat dan nog nodig is, genadeloze boetes opleggen.

Inkomsten uit drukbelasting, advertentieheffingen, waarborgsommen en boetes veilig

gesteld met de waarborgsommen, zullen een grote inkomstenbron voor onze

regering zijn. [Dit zou herinvoering betekenen van het zgn. “Dagbladzegel”, een anti-

oppositie fenomeen van na de Franse Revolutie. Dat leidde ertoen toe dat kranten en

advertenties duur en schaars waren, alleen bereikbaar voor welgestelden en slechts

enkele keren per week verschenen. Omdat een dagblad of tijdschrift voor het minste

of geringste kon worden verboden, beboet of bedreigd, ontbrak vanaf toen elke vorm

van oppositie en/of kritiek.]

 

Het is waar dat partijorganen mogelijk niet besparen op publiciteit, maar deze zullen

we tot zwijgen brengen na eenherhaalde aanval op ons. Niemand zal straffeloos een

vinger op de lichtkrans van ons onfeilbaarheidsdogma leggen.

Het voorwendsel om bepaalde publicaties te stoppen zal het zogenaamde motief –

opruiing van de publieksgeest zonder aanleiding of rechtvaardiging – zijn. [Thans is

dat “aanzetten tot haat”, “antisemitisme”, “Holocaustontkenning”, “opruiing”,

“discriminatie” (van niet-blanken), enz.]

 

Met klem verzoek ik jullie op te merken dat onder degenen die ons aanvallen

ook organen zijn die door ons zijn opgezet, maar zij zullen exclusief datgene

aanvallen waarvan we vooraf vastgesteld hebben dat te veranderen.

 

WIJ CONTROLEREN DE PERS

 

 1. Geen enkel bericht zal het publiek bereiken zonder onze controle. Zelfs nu wordt

dit deels al door ons bereiktdoordat alle nieuwsitems verzameld worden door slechts

 

 

 

een paar agentschappen, in wiens kantoren ze geconcentreerd worden vanuit alle

delen van de wereld. Deze agentschappen zullen dan al geheel van ons zijn en

geven alleen het soort publiciteit aan wat wij ze dicteren. [Alle zogenaamde

nieuwsagentschappen, maar ook kranten, tijdschriften, magazines, radio- en

televisiestations, programmamakers, enz. in het Westen zijn thans geheel in joodse

en/of joods gedomineerde handen. Op dit gebied is de censuur van de Protocollen in

201 4 volledig en totaal.]

 

 1. Nu we de geesten van de Goy gemeenschappen al zover gemanipuleerd hebben

dat ze naar het wereldgebeuren kijken door de gekleurde brildie wij op hun neuzen

hebben gezet en er nu al geen enkele Staat meer is waar obstakels voor ons

bestaan die toegang te hebben tot wat de Goynaïef Staatsgeheimen noemen: wat

zal onze positie dan zijn als we de erkende opperste meesters van de wereld zijn in

de persoon van onze koning over de wereld ….

 

 1. Laten we het weer overcte toekomst van de drukpers hebben, ledereen die

uitgever, bibliothecaris of drukker wil worden, wordtdan verplicht daarvoor een

diploma te halen, welke, in geval van enige misstap, wordt ingetrokken. Met

dergelijke maatregelen wordt het instrument van gedachten een educatief

middelin handen van onze regering, die niet langer zal toestaan dat de massa

wordt weggeleid in bijzaken en fantasieën over de zegeningen van de

vooruitgang.

 

Is er iemand van ons die niet weet dat deze fantoom-zegeningen de directe weg zijn

naar dwaze fantasieën die leiden tot anarchistische relaties tussen henzelf en de

autoriteit, want vooruitgang, of beter het idee van vooruitgang, heeft de komst

geïntroduceerd van allerlei soorten emancipatie, maar gefaald om daaraan grenzen

te stellen …. Alle zogenoemde liberalen zijn anarchisten, zo niet feitelijk, dan in

gedachte, leder van hen jaagt fantomen na, fantomen van vrijheid en

vervaltuitsluitend in losbandigheid, ofwel, in de anarchie van protest omwille van het

protest….

 

VRIJE PERS VERNIETIGD

 

 1. We richten ons nu op de zgn. periodieke pers[tijdschriften, magazines,

“opiniebladen”, enz.]. Hierop leggen we, zoals op alle drukwerk, zegelbelasting per

pagina en verplichte storting van waarborggeld, waarbij boeken van minder dan 30

pagina’s het dubbele betalen. We zullen die als folders bestempelen om aan de ene

kant het aantal magazines te reduceren – die de ergste vorm van gedrukt gif zijn –

en aan de andere kant om schrijvers te dwingen langdradige producties te maken

zodat ze weinig worden gelezen en nog duur zijn ook.

 

Gelijktijdig zullen we zelf uitgaven verzorgen om de mentale ontwikkeling in onze

richting te beïnvloeden. Deze zullen goedkoop zijn en massaal worden gelezen. De

belasting zal verschaalde literaire ambities begrenzen en de dreiging van boetes zal

de literatoren van ons afhankelijk maken. Als er al iemand is die tegen ons wil

schrijven, zal deze niemand vinden die staat te springen hun producties uit te geven,

want ook de uitgever heeft toestemming nodig om dergelijk werk uit te geven. We

kennen dus op voorhand alle trucs die tegen ons voorbereid worden en reduceren

die tot nul door vooraf te stellen hoe daarmee zal worden omgegaan.

 

 1. Literatuur en journalistiek zijn twee belangrijke educatieve krachten endaarom zal

 

 

 

onze regering de eigenaar worden van de meerderheid van de dagbladen [= de

media]. Dit zal de schadelijke invloed van de privé-pers bezitters neutraliseren en ons

in de positie plaatsen enorme invloed uit te oefenen op de publieke opinie …. Als we

toestemming voor tien dagbladen geven, zullen we er zelf 30 oprichten, enzovoort in

deze verhouding. [De NOS is inhoudelijk en financieel een 100% staatsorgaan,

zonder feitelijke onafhankelijkheid.]

 

Dit mag in geen geval door het publiek worden vermoed. Daarom zullen de door ons

uitgegeven dagbladen zich onderscheiden van private bladen en doordat de onze in

de meerderheid zijn en in grotere aantallen worden verspreid, genieten die meer

vertrouwen en lopen nietsvermoedende tegenstanders in onze val,waardoorze

onschadelijk worden.

 

 1. Op de eerste rij bevinden zich deofficiële organen. Die zullen altijd waken over

onze belangen en daarom zal hun impact betrekkelijk onbelangrijk zijn.

 

 1. Op de tweede rij de semi-officiëleinstanties, wiens taak het is onverschilligen en

weifelaars aan te pakken.

 

1 1 . Op de derde rij onze eigen privé organen, waarvan er tenminste één qua

voorkomen en standpunten dat brengt wat eruit ziet als tegengesteld aan ons. Onze

echte, oprechte, tegenstanders zullen deze voorgewende tegenstand zien als

dezelfde als die van hen en ons hun kaarten tonen.

 

 1. Onze nieuwsorganen zullen van allerlei samenstellingen zijn – aristocratisch,

republikeins, revolutionair, zelfs anarchistisch – voor zolang natuurlijk de grondwet

bestaat.

 

Zoals het Indische idool “Vishnu” zullen ze honderd handen hebben en vijf maal

zoveel vingers en elke vinger bespeelt de publieke opinie zoals nodig. Wanneer een

polsslag bezieling veroorzaakt, leiden deze handen de publieke opinie in de richting

van onze doelen, want een opgewonden patiënt verliest zijn beoordelingsvermogen

en neemt snel suggesties over.

 

De dwazen die menen dat ze de opinie van een nieuwsblad van hun eigen kamp

volgen, herhalen in werkelijkheid de onze, of een andere die wenselijk is voor ons.

In deovertuiging dat ze de lijn van hun partij volgen, volgen ze in werkelijkheid een

vlag die wij voor ze hebben uitgehangen.

 

 1. Om aldus onze dagbladmilitie te dirigeren moeten we minutieuze zorg besteden

aan de organisatie ervan. Onder de titel Centraal Departement van de Pers zullen we

bijeenkomsten houden waar onze agenten onopvallend de orders van de dag

uitvaardigen. Door te discussiëren en te debatteren, maar altijd oppervlakkig, zonder

de essentie van de materie te beroeren, zullen onze organen een voorgewende

controverse bewerkstelligen met de officiële dagbladen alleen om een mogelijkheid

te creëren onszelf meer volledig te uiten dan mogelijk zou zijn door middel van

officiële aankondigingen, wanneer dat natuurlijk in ons voordeel is.

 

1 4. Deze aanvallen op ons zullen ook een ander doel dienen, namelijk, dat onze

onderdanen overtuigd zullen zijn van het bestaan van volledige vrijheid van

meningsuiting en onze agenten zo de mogelijkheid geven te bevestigen dat de

organen die tegen ons zijn inhoudsloze wauwelaars zijn, niet in staat

substantiële bezwaren tegen onze orders in te brengen.

 

 

 

ALLEEN LEUGENS DRUKKEN

 

 

 

[Bijna alles in pers en media is ge/ogen .Hetzii door ordinaire, regelrechte leugens,

onwaarheden, halve waarheden, bewuste desinformatie, beïnvloedende

itemselectie, maar vooral door heel veel weg te laten en onopgemerkt te houden.

Daardoor is uw beeld van wat er in de wereld gebeurt volkomen eenzijdig, verdraaid

en dus volkomen veAvafef.leder, die zelf getuige was van bepaalde gebeurtenissen

en er zelf bij betrokken was, zal beamen dat het beeld dat de media ervan schetsen,

in de regel sterk van de werkelijkheid afwijkt.]

 

 1. Een organisatievorm als deze, niet herkend door het publiek, maar absoluut

doeltreffend, is de beste methoden om erin te slagen de opinies en het vertrouwen

van het publiek in onze richting te leiden.

 

Dankzij deze methodes zullen we in een positie zijn om indien nodig, om het

publieke sentiment op te wekken of te verdoven inzake politieke vraagstukken, hen

over te halen of te verwarren, dan weer waarheid te verspreiden, dan weer leugens,

feiten of tegenstrijdige varianten, al naar die goed of niet goedvallen, altijd

behoedzaam de grond aftastend voor erop te stappen. We zullen een besliste

triomf hebben over onze tegenstanders omdat zij geen organen ter

beschikking hebben waarin ze volle uitsluiting van hun standpunten kunnen

#evei7,vanwege onze eerdergenoemde methoden de pers te railroaden.Het is niet

eens nodig alleste weerleggen, oppervlakkigvolstaat al.

 

 1. Proefbalonnetjes, afgeschoten vanuit onze derde rij persorganen zullen,

wanneer nodig, energiek door ons ontkendworden middels onze semi-officiële

organen.

 

 1. Zelfs vandaag de dag [1897], neem alleen al de Franse pers, zijn er die

vrijmetselaars solidariteit tonen, doordat ze handelen naar het wachtwoord: alle

organen van de pers zijn verbonden door professionele geheimhouding, zoals de

voorspellers uit de Oudheid, niet een ervan zal het geheim van z’n bronnen

prijsgeven of er moet besloten worden dat te doen. Niet een journalist zal riskeren

z’n geheim te verraden, want niet een van hen is ooit toegestaan zijn stiel te

praktiseren, als zijn verleden niet een of andere chantabele gevoeligheid bevat ….

Deze gevoeligheden zouden dan onmiddellijk geopenbaard worden. Zolang diehet

geheim van enkelen blijven, zorgthet prestige van de journalist ervoor dat de

meerderheid enthousiast achter zijn aanvallen op de huidige staat blijft

aanloopen.[Het begrip persoonlijke chantage is meer dan ooit het voornaamste

wapen en instrument van de heersende klasse. Tegenwoordig is er geen enkele

onderwijzer, academicus, journalist of politicus meer die vrijheid van spreken bezit.

Hoewel niemand erover spreekt, weet thans iedereen met absolute zekerheid dat

hun maatschappelijk en economisch bestaan onmiddellijk vernietigd zal zijn, zodra

zij over bepaalde onderwerpen ook maar één woord zeggen of schrijven dat als

“politiek incorrect” kan worden uitgelegd. U weet welke dat zijn: joden, “de

Holocaust”, buitenlanders, massa-immigratie, raseigenschappen, enz. Het is

absoluut taboe en staat gelijk aan maatschappelijke zelfmoord daarover in het

openbaar een politiek incorrecte (= eerlijke) mening te uiten. Niks “Vrijheid van

Meningsuiting” dus. Men heeft u en de maatschappij volkomen klem onder het

Juk van het Brood.W\\ zijn in 2014 Orwell en de censuur in de joods opgezette

nachtmerrie “Sovjet-Unie” geheten al ver voorbij, al realiseert de

 

 

 

massagehersenspoelden zich dat totaal niet. Integendeel, zij zullen aangezet door

de in deze Protocollen sprekende machtige manipulators, oprechte mensen

beschimpen en mijden. . . Zo werkt hersenspoeling.]

 

 1. Onze overwegingen strekken zich met name ook uit over de provincies. Het is

essentieel ook daar die hoop en impulsen aan te stoken die we op elk moment over

de hoofdstad kunnen uitstrooien en we zullen de hoofdsteden voorschotelen dat

ditovereenkomt met de hoop en wensen in de provincies. Natuurlijk zal de bron hen

altijd een en dezelfde zijn – de onze. Wat nodig is, totdat het moment daar is en

wij de heersende macht zijn, is dat de hoofdsteden zich dan geconfronteerd

zienmet dwingende provinciale opinies, ofwel meerderheidsopinies die door

onze Agentuur zijn gearrangeerd.

 

Het is nodig, dat op het psychologisch juiste moment de hoofdsteden niet meer in

de positie mogen zijn behaalde feiten ter discussie te stellen, om de simpele reden

dat deze zijnaanvaard door de publieke opinie in de provincies.

 

1 9. Wanneer we ons in de overgangsperiode naar het nieuwe regime in onze

vorm van volle soevereiniteitbevinden, moeten we geen enkel

persberichtoverwelke publieke oneerlijkheid dan ook toestaan. Het is

noodzakelijk dat men denkt dat het nieuwe regime op perfecte wijze iedereen

tevreden heeft gesteld en dat zelfs de criminaliteit is verdwenen.GevaWen van

criminaliteit zouden alleen bekend moeten zijn bij de slachtoffers en toevallige

getuigen – niet verder.

 

 

 

Afleiden

 

 

 

Protocol Nr 13

 

 

 

1 . De dagelijkse noden dwingen de Goyim te zwijgen en onze dienaren te zijn [Het

“Juk van het brood”]. Agenten in de pers, afkomstig uit de Goyim, zullen op onze

orders allesaansnijden wat ons niet zint om via officiële documenten te regelen en

intussen zullen wij, rustig en stil tussen het ontstane geraas, die maatregelen nemen

die we willen en ze het publiek aanbieden als een bereikt feit.

 

Niemand zal het aandurven afschaffing te eisen van een dergelijke ingevoerde

maatregel, te meer niet daar deze wordt gepresenteerd als een verbetering. En direct

erna zal de pers de gedachtestroom omleiden naar nieuwe vraagstukken, {hebben

we de mensen niet getraind om altijd weer iets “nieuws” te zoeken?} In de discussies

rondom deze nieuwe vraagstukken zullen zich die hersenloze gelukzoekers mengen,

die zelf niet in staat zijn te begrijpen dat ze niet het minste benul hebben van de

materie waarover zij het hebben. Politieke vraagstukken zijn ontoegankelijk vooreen

ieder, behalve voor hen die dit eeuwenlang behartigden: de makers.

 

 1. Vanuit dit alles zullen jullie zien dat door onze opinievorming van de meute wij

alleen de werking van onsapparaatmogelijk maken en jullie mogen opmerken dat het

niet vanwege acties is maar vanwege door ons verspreide woorden over een of

andere kwestie, dat het lijkt alsof we goedkeuring zoeken. We doen constant in het

openbaaruitspraken dat we worden geleiddoor de hoop, gerechtvaardigden door de

overtuiging dat we het algemeen welzijn dienen.

 

WE MISLEIDEN WERKERS

 

 1. Om mogelijk lastige mensen af te houden van politiekekwesties, doen we die

voorkomen als nieuwe politieke vraagstukken, namelijk industriële vraagstukken.

Laat ze zich in die sfeer suf discussiëren! De massa’s vinden het best afzijdig

teblijven, afstand te nemen van wat zij denken dat politiek is {wat we hen aanleerden

om hen te gebruiken in de strijd tegen de Goy regeringen) alleen onder de

omstandigheid dat ze nieuw emplooi vinden met iets dat we ze voorleggen en lijkt op

hetzelfde politieke onderwerp.

 

Om ervoor te zorgen dat de massa’s zelf niet vermoeden waar ze mee bezig zijn,

leiden we hen verder af met amusement, spelen, vrije tijd, sport,

volkspaleizen…. binnenkortzullen we via pers kunst- en sportcompetities

introduceren: deze activiteiten leiden hun geesten af van vraagstukken waarin

wijgedwongen zijn hen te bestrijden.

 

Steeds minder raakt men eraan gewend zelf enige vorm van opinie te uiten, mensen

zullen op de zelfde toon gaan praten als wij, want alleen wij bieden ze nieuw

gedachtegoed aan…, natuurlijk via personen die niet gezien worden als zijnde

solidair met ons. [Dit is honderd jaar later dramatisch waarheid geworden. Er bestaat

geen zelfstandig denken meer in de massa, die nog slechts bestaat

uitgehersenspoelde, die de door de media geselecteerde en verspreide

papegaaientaai napraten, alsof dat de enig denkbare opties zijn. Ouderen onder ons

zullen beamen dat “echte mensen” niet meer bestaan, maar uitsluitend

oppervlakkige, getatoeëerde, voorzienvan piercings, aan drugs en pillen verslingerde

voetbalkijkendevakantievierders en comazuipers Elk serieus onderwerp roept, zolang

het hen niet onmiddellijk raakt, slechts glazige blikken bij hen op . . .]

 

 1. De rol die Liberalen spelen, utopische dromers, zal uitgespeeld zijn wanneer onze

 

 

 

regering wordt erkend. Tot dat tijdstip bewijzen ze ons goede diensten. Om die

reden blijven we hun geest dirigeren in de richting van allerlei loze concepten met

fantastische theorieënvan “nieuw” en schijnbaar progressief.We hebben immers met

veel succes de hersenloze hoofden van de Goyim op hol gebracht met progressie,

tot er onder hen niemandnog in staat was op te merken dat onder het woord

Liberaal een afstand tot de werkelijkheid ligt als het niet gaat om materiele

vindingen, want waarheid is uniek en daarin is geen plaats voor “vooruitgang”.

“Vooruitgang” is een vals idee, dat dient om de waarheid te verdoezelen zodat

niemand anders dan wij die kennen, de Uitverkorenen Gods, zijn voortrekkers.

 

 1. Wanneer we ons koninkrijk bereiken zullen onze woordvoerders uiteenzetten dat

grote problemen de mensheid ondersteboven draaiden om ditonder onze weldadige

heerschappijtestoppen.

 

 1. Wie zal dan de verdenking koesteren dat al deze volkeren door ons

geregisseerd werden, volgens een politiek plan, dat niemand in de loop van

vele eeuwen vermoedde?

 

 

 

Protocol Nr 14

 

 

 

Aanval op Religie

 

1 . Wanneer wij ons koninkrijk bereiken, is het onwenselijk dat er enige andere religie

bestaat dan die van onze Ene God, met wie hetnoodlot van ons als het Gekozen

Volk verbonden is en die ons als gevolg daarvan verbindt met het noodlot van de

wereld.

 

We moeten daarom alle andere vormen van geloof wegvagen. [Het Judaïsme is

sinds het Christendom bestaat, haar grootste en meest gehatevijand. Eén van de

bewijzen daarvoor is dat, terwijl vanaf het begin van de door het internationale

Kapitaaljodendom gefinancierde joods-Bolsjewistische “Russische Revolutie” er

miljoenen Christenen en hun priesters werden afgeslacht, tegelijk de doodstraf

werd ingesteld voor “anti-semitisme” en in bezit hebben van de Protocollen.]

Als dit vrijdom geeft aan de atheïsten die we vandaag de dag zien, is dat niet strijdig

met ons wereldbeeld, daar dit slechts een overgangsfase is, maar zal dat als

waarschuwing dienen voor onze generaties die plechtig luisteren naar het preken

van de Religie van Moses*welke, door z’n stabiele en grondig ontwikkeld systeem

alle volken van de wereld aan onze voeten heeft gebracht.

 

Daarin zullen we het mystieke recht ervan benadrukken, waarop, zullen we zeggen,

alleeducatieve macht is gebaseerd… Dan zullen we bij elke mogelijke

gelegenheidpublicaties uitgeven waarin we vergelijkingen maken tussen onze

weldadige heerschappij en die uit vorige eeuwen.

 

[Die van vorige eeuwen hebben zij qua ‘geschiedenisleer’ selectief uitgewist en

verdraaid, ookmiddels kerstening en cultuurvernietiging via hun juda-christendom,

zodat die van hen nu mooier voorgesteld kan worden. Met name hun grootste

tegenstander ooit, Nationaal-Socialistisch Duitsland onder Hitier, schilderen zij met

hun historische leugen “de Holocaust” af als van een demonische, buitenaardse

slechtheid.]

 

De zegening van rust, hoewel dat een rustis die is bereiktdoor eeuwenlange

opruiing, zal de weldadigheid waarop we zullen wijzen des te meer positief doen

afsteken. De vergissingen van de Goyim regeringen zullen we afschilderen in de

meest wrange kleuring. We zullen in hen dusdanige gruwelbeelden [“de Holocaust”]

implanteren, dat de volkeren de voorkeur geven aanrust in een staat van

slaafsheid, boven die beroemde vrijheid welke de mensheid heeft gemarteld en de

bronnen van menselijk bestaan hebben uitgeput. Bronnen, uitgebuit door een meute

louche avonturiers die niet weten wat ze doen …. Waardeloze veranderingen van

regeringsvormen waartoe we de “Goyim” ophitsten toen we hun Staten

ondermijnden, zullen de bevolkingen zo hebben afgemat, dat ze de voorkeur

geven aan wat-dan-ook onder ons, dan het risico tenemen opnieuw alle

eerdere onrust en ellende te moeten doormaken.{* Deze “Religie van Moses”, is

de zogenaamde “Orale Torah” of Babylonische Talmoed, de antithese van Moses

en de Profeten.}

 

WE ZULLEN CHRISTUS VERBIEDEN

 

 1. Gelijktijdig zullen we niet verzuimen de historische fouten van de Goy regeringen

te benadrukken, die de mensheid voor zoveel eeuwen marteldendoor hun gebrek

aan begrip voor alles wat het ware goed van de mensheid vormt, in hun jacht naar

fantastische vormen van sociale zegeningen, en nooit opmerkten dat deze elke keer

 

 

 

weer een slechtere en nooit een betere staat van universele relaties

produceerde, als basis voorhet menselijk leven. …

 

 1. De kracht van onze principes en methoden zal liggen in het feit dat we die zullen

presenteren en uiteenzetten in weelderig contrast met de dood en staat van

ontbinding van de oude orde der dingen in het sociale leven.

 

 1. Onze filosofen zullen alle tekortkomingen van de diverse geloven van de

“Goyim”bediscussièren, maar geen van hen zal ons geloof ter discussie stellen

vanuit het ware gezichtspunt, want dit zal door niemand worden gekend, behalve

door de onzen, die deze geheimen nimmer zullen durven verraden. [Dit is een

verwijzing naar de geheimeTalmoed, waarin letterlijk staat: “Elke Goy welke de

TALMOED bestudeert en elke Jood welke hem daarbij helpt, BEHOORT TE

STERVEN. “(Sanhedryn 59a. AbodaZora 8-6: Szagiga 13a). Het lijkt er thans op, dat

de voor de Goyim ingevoerde Holocaustreligie het Christendom moet gaan

vervangen; Auschwitz als overtreffende trap voor Golgotha en Christus. De logica is

helder, want de Goyimhebben behoefte aan een Godsdienst en tot die van de

Uitverkorenen hebben zij uiteraard geen toegang.]

 

 1. In landen die bekend staan als progressief en verlicht, hebben we zinloze,

smerige enwaardeloze literatuur gecreëerd. Voor enige tijd na onze

machtsovername zullen we het bestaan ervan bevorderen om tegen de tijd dat wij

de macht hebben overgenomen het contrast met onze speeches, partijliteratuur

verspreid door onzebeste spelers, des te positiever te laten afsteken … Onze wijze

mannen, opgeleid om leiders van de Goyim te zijn, zullen speeches houden,

projecten, memoires, artikelen verspreiden om de gedachten van de Goyim te

beïnvloedenen ze te leiden naar het soort begrip en kennis dat door ons isbepaald.

 

 

 

Protocol Nr 15

 

 

 

Meedogenloze Onderdrukking

 

1 . Wanneer we uiteindelijk in ons koninkrijk komen met de “Coups d’État”ó\e overal

op een en dezelfde dag zijn voorbereid na onze definitieve erkenning (veel tijd zal

verstrijken voordat dit gebeurt, misschien zelfs een hele eeuw)[Zeer goed gezien!

Nu pas, inderdaad ruim een Eeuw verder, zijnzij zo ver de Facto de macht over de

wereld in handen te hebben (de VS, Europa, Canada, Japan, Australië, enz.)]zullen

we ervoor zorgen dat er niet meer zoiets bestaat als tegenstand tegen ons. [Niemand

durft thans nog iets tegen joden, Israël, de joodse Kapitaalmaffia, etc. te

ondernemen. Zelfs het spreken daarover is door hersenspoeling en gebruik van

banvloekwoorden (“Anti-semiet”, “neo-nazi”, “Holocaustontkenner”, etc.) volkomen

onmogelijk en levensgevaarlijk gemaakt. Elke kritiek en oppositie tegen hun macht is

vernietigd en (op het internet na) niet meer bestaand. )Daarom zullen we iedereen

genadeloosafslachten die wapens tegen ons opneemt op onze weg naar ons

koninkrijk. Allerlei nieuwe instellingen zoals geheime organisaties zullen met de dood

worden bestraft. Die welke reeds bestaan zijn ons bekend en dienen ons. Ze zullen

dan ontmanteld worden en verbannen uit Europa. Aldus zullen we ook omgaan

met “Goy” vrijmetselaars die te veel weten.Zï], die wijom een of andere reden

sparen, zullen in constante angst voor verbanning worden gehouden. We zullen een

wet uitvaardigen die alle vroegere leden van geheime gemeenschappen blootstellen

aan angst voor verbanning uit het Europese machtscentrum.

 

 1. Besluiten van onze regering zullen bindend zijn;beroep is niet mogelijk.

 

 1. Voor de Goy gemeenschappen, waarin we diepe tweedracht protestantisme en

hebben gegrondvest [ook de tegenstelling “links” versus “rechts”], is de enige manier

om orde te herstellen genadeloze maatregelen aan te wenden die de directe kracht

van onze autoriteit bewijzen. Er moet geen aandacht worden besteed aan slachtoffers

die vallen.Zij lijden voor het welzijn van de toekomst. Het bereiken van dat welzijn,

zelfs ten koste van offers, is plicht voor een regering die bestaansrechtontleent niet

alleen aan privileges, maar ook aan plichten.

 

De voornaamste garantie voor de stabiliteit van de heerschappij is bevestiging van

het aureool van macht en dit wordt alleen bereikt door een majestueuze inflexibiliteit

van macht die de emblemata draagt van onschendbaarheid uit mystieke bronnen –

uit de keus van haar God. Zo was dat tot recentelijk in de Russische autocratie,

onze enige serieuze vijand in de wereld, buiten die van het pausschap.

Houd in gedachten het voorbeeld van Rome, dat gedrenkt in bloed, nooit een haar

krenkte van de Romeinse consul Sulla, die dat bloed vergoot: Felix Sulla genoot

verafgoding door macht enmeedogenloosheiden zijn onversaagde terugkeer naar

Rome omringde hem met onschendbaarheid. De Romeinse bevolking raakte hem

met geen vinger aan, hij hypnotiseerde hendoorvermetelheid en geestkracht.

 

GEHEIME GEMEENSCHAPPEN

 

 1. Hoe dan ook, intussen zullen we, totdat we ons koninkrijk bereiken, op

tegenovergestelde wijze handelen: we zullen vrije Vrijmetselaarsloges creëren en

vermenigvuldigen in alle landen van de wereld endaarin diegenen opnemen die

 

 

 

prominent zijn in openbare activiteiten of dat kunnen gaan worden. In deze loges ligt

onze voornaamste inlichtingenbron en methoden nodig voor beïnvloeding. [In de

 

geheime Vrijmetselarij zitten allerlei lieden die anders nooit verder zuilen komen in de

maatschappij en de lagen van de macht. Denk aan politiecommissarissen, rechters,

burgemeesters, officieren van justitie, ambtenaren, legerofficieren, leden van

geheime diensten, journalisten, geestelijken, notarissen, bankfunctionarissen,

belastinginspecteurs, juristen, enz. Uit dit reservoir komen de lieden wiens naam u

nooit eerder hoorde, maar die bij verkiezingen na regeringsformaties plotseling

allerlei hoge posten blijken te bekleden. Zo worden zij beloond voor de door hen off-

the-record geleverde inside-information en aan hen opgedragen subversieve acties

en beïnvloeding van de maatschappij. Denk onder duizenden anderen aan Mat

Herben, een Vrijmetselaar die een bliksemcarrière in de politiek kon maken en als

opvolger van de onder duister gebleven omstandigheden vermoorde Pim Fortuyn

vervolgens die beweging volgens de regels van de Vrijmetselarij om zeep heeft

geholpen. Lid te zijn van de Vrijmetselarij levert ongekende carrièremogelijkheden,

prestige en dus heel veel geld op. Uiteraard zullen zij in hun nieuwe functies nooit

bekendmaken lid van de Vrijmetselarij te zijn.] Al deze loges zullen onder een

centraleleidingstaan, alleen aan ons bekend en nergens anders. Die centrale

leidingwordt samengesteld uit onze beleerde wijzen. De loges zullen

vertegenwoordigers hebben die de genoemde centrale leiding van de Vrijmetselarij,

welke het programma en de wachtwoorden uitvaardigt, onzichtbaar houden. In de

loges binden we samen met wat revolutionaire en liberale elementen bijeenbrengt.

De loges zullen uit alle geledingen van de maatschappij bestaan. De geheimste

politieke plotten zullen ons bekend zijn wantdie vallen al in onze handen op de dag

dat ze worden voorgesteld.

 

Onder de leden van deze loges zullen zich bijna alle agenten van de nationale

en internationale poW/ebevinden, want die dienstenzijn voor ons onvervangbaar

omdat de politie in de positie is waarin het niet alleen z’n eigen speciale maatregelen

neemt ten aanzien van ongehoorzamen, maar ook om onze activiteiten te maskeren

en voorwendselen te leveren tegen ontevredenheden, etcetera.

 

 1. Lieden die vrijwillig in onze geheime gemeenschappen treden zijn zij die leven

volgens hun vernuft, carrièristen, de meesten oppervlakkig van geest, met wie we

geen moeite zullen hebben en die we makkelijk kunnen gebruiken om het

mechanisme van het door ons beraamde apparaatop te winden.

Als deze wereld in beroering raakt,dan betekent dat dat wij moesten optreden om al

te grote solidariteit te breken. Maar mochter in haar midden zo’n plot oprijzen,

dan zal aan het hoofd ervan niemand anders staan dan een van onze

betrouwbaarste dienaren.[Z\e bij Mat Herben.]

 

Het is vanzelfsprekend dat wij en niemand anders de Vrijmetselaars activiteiten

moeten leiden, want wij weten waarheen enkennen het einddoel van elke activiteit,

waarvan de Goy nietsweet, niet eens het directe effect van zo’n actie. Ze nemen

genoegen metde bevrediging van hun eigendunkbij het voltooien van hun

opdrachten, zonder zelfs maar te vermoeden dat het ideedaarvoor niet uit henzelf

kwam, maar ontsproten was aan onze motiverende stimulering van hungedachten…

 

 

 

NIET-JODEN ZIJN ACHTERLIJK

 

 

 

 1. De Goyim betreden de loges uit nieuwsgierigheid of in de hoop dat ze er een

 

 

 

stukje van de publieke koek kunnen bemachtigen en sommigen om gehoor te vinden

voor hun onpraktische en ongefundeerde fantasieën voor ze ermee de publiciteit

ingaan.Ze dorsten naar de emotie van succes en applaus, die wij ze genereus zullen

leveren. De reden hen dit succes te geven, is gebruik te maken van hun

eigenwaandie dit succes bij hen oproept, want dat plaatst hen onbewust in de positie

dat ze onze suggesties opnemen zonder waakzaam te zijn: ze vertrouwen volledig in

hun eigen onfeilbaarheid die hen ingeeft dat het hun eigen gedachten zijn en het

onmogelijk is dat ze gedachten van anderen lenen …. Je kan je niet voorstellen

hoezeerde wijste Goyimin staat van onbewuste naïviteit gebracht kan worden

metdeze conditie van zelfbedrog en tegelijk hoe makkelijk het is om ze

teontmoedigen na het niet behalen van een succesje. Hoewel dit niet meer is dan het

stoppen van het applaus dat ze genoten, reduceert het hen tot slaafse onderwerping

omwille van het winnen van hernieuwd succes …. Om onze afkeuring te vermijden

zijn de “Goyim” bereid hun plannen op te offeren om toch maar succes te

kunnen hebben. Deze psychische eigenschap maakt het des te makkelijker ze in de

gewenste richting te zetten. Deze uiterlijke tijgers hebben de zielen van schapen en

de wind blaast vrij door hun hoofden. We hebben hen op het stokpaard gezet van

opname van de individualiteit door het het symbolischebegrip collectivisme …. Zij

hebben nooit en zullen nooit het benul hebben te beseffen dat dit stokpaard een

ontkenning is van de belangrijkste natuurwet, bestaandvanaf de creatie van de

wereld, elke eenheid verschillendvan de andere, metais doel het scheppenvan

individualiteit….

 

 1. Aangezien we erin slaagden hen in zo’n staat van domme verblinding te krijgen,

bewijst dat dan niet overduidelijk de graad van onderontwikkeling van de Goyim

geest vergeleken met de onze? Dit is voornamelijk wat ons succes garandeert.

 

NIET-JODEN ZIJN VEE

 

 1. En hoe vooruitziend waren onze beleerde ouderen in het verre verleden al niet

toen zij zeiden dat, om een serieus einddoel te behalen men niet moet stoppen bij

welke methode ook of de slachtoffers te tellen die opgeofferd zijn ter wille van dat

doel … We hebben de slachtoffers van het zaad van het Goy vee niet geteld, hoewel

we velen van de onzen hebben opgeofferd, maar daardoor hebben we nu al een

dusdanige positie op de aarde verkregen waarvan we zelfs nooit konden dromen. De

relatief kleine aantallen slachtoffers uit ons eigen midden hebben de onzen gered

van vernietiging.

 

 1. De dood is het onvermijdelijke einde voor allen. Het is beter dat einde dichterbij

hen te brengen die onze affaires hinderen dan het dichterbij onszelf te brengen, als

stichters van deze affaire. We vermoorden vrijmetselaars zodanig, dat niemand

anders dan de broederschap er enig vermoeden van kan hebben, niet eens de

vermoorde slachtoffers zelf .Zij zullen allen sterven wanneer nodig, als was het

 

doornormale ziekte Dit wetend, durft zelfs de broederschap zelf niet te

 

protesteren. Door dit soort methoden hebben we uit de Vrijmetselarij de wortel van

protest tegen onze ordening verwijderd.

 

Terwijl we liberalisme predikten aan de Goy hebben wij tegelijkertijd ons eigen volk

en onze agenten in een staat van niet ter discussie staande onderwerping gehouden

 

 1. Onder onze invloed is de uitvoering van de wetten van de Goyim

 

 

 

geminimaliseerd tot een minimum. Het prestige van de Wet is in duigen gevallen

door de Liberale interpretaties ervan. In de belangrijkste en fundamentele kwesties

en vraagstukken beslissen de rechters zoals wij hen opdragen, zie kwesties in het

licht waarmee wij het bestuur van de Goyim ontvouwen, uiteraard, via de

instrumenten en personen waarvan het lijkt dat wij daar niets mee ze te maken

hebben, i.c. dagbladen, opiniebladen [media] en andere methoden …. Zelfs

senatoren en de hogere bestuurders accepteren onze adviezen. De ruwe geest van

de Goyim is niet in staat op te merken en te analyseren en dat is nog meer het geval

bij vooruitzien waar een bepaalde manier van vragenstelling toe kan leiden.

 

1 1 . In dit verschil tussen de denkcapaciteit tussen Goyim en onszelf, kan helder het

cachet van onze positie waargenomen worden als het Gekozen Volk, en onze

hogere menselijke kwaliteit, in tegenstelling tot de brute geest van de goyim. Hun

ogen zijn open, maar zij zien niet vooruit en vinden niets uit (buiten misschien

materiele dingen). Uit dit alles blijkt duidelijk dat de natuur zelf ons bestemd heeft om

de wereld te gidsen en te overheersen.

 

 

 

WE EISEN ONDERWERPING

 

 1. Als de tijd komt van onze openlijke heerschappij, de tijd om de zegeningen ervan

te manifesteren, zullen al onze wetten beknopt zijn, duidelijk, stabiel, zonder

interpretaties, zodat iedereen in de positie is om ze perfect te kennen. Het

hoofdkenmerk dat door al onze wetten loopt is onderwerping aan regels en dit

principe zal totgrote hoogte worden gevoerd. Elk misbruik zal dan verdwijnen als

gevolg van de verantwoordelijkheid van allen, vanaf het laagste niveau tot de hogere

autoriteit van de vertegenwoordiger van de macht.

 

Misbruik van macht ondergeschikt aan deze laatste, zal zo genadeloos worden

bestraft, dat niemand de lust zal voelen te experimenteren met de eigen machten.

We zullen ijverzuchtig elke actie opvolgen van het bestuur waarvan de geoliede

staatsmachinerie afhankelijk is, want laksheid hierin produceert overal laksheid. Geen

geval van illegaal misbruik van macht zal onbeantwoord blijven en voorbeeldig

worden bestraft.

 

 1. Verbergen van schuld, oogluikend toegelaten door hen in dienst van het bestuur

– al dit soort euvels zullen verdwijnen na de eerste demonstraties van strenge straf.

De uitstraling van onze macht vereist geschikte, dat wil zeggen, wrede straffen voor

de geringste schending, omwille van de groei van het opperste prestige. De

gestrafte’sstraf kan zwaarder zijn [niet in verhouding staan tot] dan z’n fout, maar hij

moet gezien worden als een pion die geofferd is op het bestuurlijk- administratieve

schaakbord, ten voordele autoriteit, principes en wet, welke niet toestaan dat zij die

regeren over het publieke bestel zich afkeren van de principes daarvan en hun privé

paden volgen.

 

Als voorbeelden zullen onze rechters weten dat, wanneer ook zij zich geroepen

voelen zichzelf te voorzien van pluimen voor dwaze genadigheid, ze de wet

schenden die ingesteld is als voorbeelds-onderrichting voor mannen, d.m.v. straffen

voor misstappen, en niet om de humanitaire kwaliteiten te tonen van de rechters ….

Dergelijke kwaliteiten passen in het privéleven, niet in het publieke domein, als

educatieve basis van het menselijk leven.

 

 

 

 1. Ons wettelijk corps zal niet dienen na de leeftijd van 55, ten eerste omdat oude

mannen koppig klampen aan bevooroordeelde opinies en minder in staat zijn zich te

onderwerpen aan nieuwe richtingen, en ten tweede omdat deze maatregel ons de

mogelijkheid geeft om meer buigzaam te zijn qua het veranderen van de staf, welke

daardoor makkelijker buigt onder onze druk.Diegene die op z’n plaats wil blijven

zitten moet blind gehoorzamen om die plaats te verdienen. In het algemeen zullen

onze rechters alleen door ons uitgekozen worden uit diegenen die door en door

begrijpen dat de rol die ze moeten spelen er een is van straffen en toepassen van

wetten, en niet moeten dromen over manifestaties van liberalisme ten koste van het

educatieve programma van de Staat, zoals de Goyim het vandaag de dag

interpreteren …. Het periodiek dooreen schudden van de staf dient ook om mogelijke

solidariteit te smoren, hetwelk debinding aan de belangen van de regering, waarvan

hun lot afhangt, bevordert. De jonge generatie rechters zal worden opgeleid in

bepaalde standpunten over de ontoelaatbaarheid van overtredingenwelke de

gevestigde orde onder onze onderworpenen, zou kunnen verstoren.

 

 1. Thans etaleren Goyimrechters inschikkelijkheid jegens allerlei soorten misdaden,

omdat zij geen juist begrip hebben van hun ambt,en de regeerders van

vandaag,wanneer zij hen aanstellen,geen aandacht besteden aan het aspect

plichtsbesef en bewustzijn onderhen. Zoals een primitiefdier z’n jong loslaat om zelf

zijn prooi te zoeken, zo geven de Goyim hen zulke posities. Daaromworden

Goyimregeringen geruïneerd door hun eigen krachten, door de acties van hun eigen

bestuur.

 

 1. Laten we een voorbeeld kiezen uit de resultaten daarvan, wederom als een les

voor onze regering.

 

 1. We zullen het liberalisme uitroeien in alle belangrijke strategische posities van

onze regering die te maken hebben met opleiding van ondergeschikten voor onze

Staatsstructuur.

 

Zulke posities zullen exclusief aan hen toevallen die door ons zijn opgeleid voor

bestuurlijke functies.

 

Tegen het mogelijke bezwaar dat de uitstoot van oude dienaren de Schatkist veel

kost, reageer ik ten eerste door op te merken dat zijdaarvoor een of andere

privéfunctie in de plaats krijgen, en ten tweede dat al het geld in de wereld in onze

handen geconcentreerd zal zijn, waardoor onze regering zich niet om deze kosten

druk hoeft te maken.

 

WE ZULLEN WREED ZIJN

 

 1. Ons absolutisme zal in alles logisch samenhangen en daarom in elk van z’n

bevelen moeten worden gerespecteerd en zonder vragen geheel moeten worden

uitgevoerd: het zal alle gemor, alle ontevredenheid van wat dan ooknegerenen tot in

de wortel vernietigen door een strafactie, met een demonstratief karakter.

 

 1. We zullen het recht afschaffen van in beroep gaan, dat exclusief aan ons ter

beschikking komt – aan hem die heerst, want we moeten niet de indruk latenbestaan

dat er zoiets kan zijn als foute beslissingen van onze rechters. Als zoiets tochzou

 

 

 

voorkomen, zullen we deze beslissing zelf teniet doen en daarbij een dusdanig

voorbeeldige straf op de rechter toepassen wegens gebrek aan begrip van zijn

 

functie en het doel van zijn aanstelling, dat er een preventievewerking van uitgaat

 

Ik herhaal, dat in gedachte moet worden gehouden dat we elke stap zullen kennen

van onze bestuurders, die scherp in de gaten gehouden moeten worden, willen de

bevolkingen zich tevreden stellen met ons, want het heeft er recht op een goed

ambtenaar te eisen van een goede regering.

 

 1. Onze regering zal het uiterlijk hebben van een vaderlijk patriarchisch

voogdijschap door onze heerser.Onze natie en onze ondergeschikten zullen zich

door hem kenmerken als een vader die zorgdraagt voor al hun noden, al hun acties,

al hun onderlinge relaties als onderworpenen, alsook in hun relatie tot de heerser.

Zo zullen ze doordrongen raken van de gedachte dat het onmogelijk is van

dezebevoogding en leiding los te komen, als ze in vrede en rust willen leven, dat ze

de autocratie van onze heerser erkennen met een toewijding die grenst aan

“verafgoding’ ‘.Met name als ze ervan overtuigd zijn dat diegenen die wij autoriteit

verlenen, daar niet voor zichzelf zitten, maar de dictaten blind zullen uitvoeren. Ze

zullen verheugd zijn dat we alles in hun leven hebben geregeld als verstandige

ouders, die wensen dat hun kinderen met plichtsbesef en in ondergeschiktheidzijn

opgevoed.

 

Want de bevolkingen van de wereld zijn aangaande de geheimen van onze staat al

door de eeuwen heen als minderjarige kinderen, evenals hun regeringen.

 

21 . Zoals jullie zien, baseer ik ons despotisme op recht en plicht:het recht de

uitvoering van plichtaf te dwingen, is de directe taak van een regering die een vader

voor zijn onderdanen is.

 

Het mag het recht van de sterkste gebruiken voor het hoge goed, het dirigeren van de

mensheid in de door de natuur gedefinieerderichtingioncteAwerp/m/.

Alles in de wereld is in een staat van onderwerping, niet aan de mens, dan aan

omstandigheden, of aan het eigen innerlijk karakter, in alle gevallen onderworpen

aan dat wat sterker is. En zo zullen wij zijn, iets wat sterker is, ter wille van het goed.

 

 1. We zijn zonder aarzeling verplicht individuen op te offeren die een breuk

veroorzaken in de gevestigde orde, want demonstratief straffen van het kwadeis

een groot educatief goed.

 

 1. Als de Koning van Israëlde kroon, die door Europa uit handen is gegeven, op zijn

heilige hoofd zet, zal hij de patriarch van de wereld worden.

 

De noodzakelijk door hem geofferdenuttige aantallen slachtoffers zullen nooit het

aantal benaderen dat in de loopder eeuwen isgeofferd aan de grootheidswaan en

wedijver tussen de Goy regeringen.

 

 1. Onze Koning zal in voortdurend contact zijn met de bevolkingen, hen

toespreken vanaf de tribunes [nu: mediajwaarvan de roem in hetzelfde uur over de

hele wereld wordt verspreid.

 

 

 

Hersenspoeling

 

 

 

Protocol Nr 16

 

 

 

1 . Om te bereiken datalle collectieve krachten anders dan de onze worden

vernietigd, zullen we de eerste fase van het collectivisme castreren – de

universiteiten, door ze te hervormen in een nieuwe richting. Hun beambten en

professoren zullen op hun zaken worden voorbereid door gedetailleerde

geheime actieprogramma’s waarvan ze niet met immuniteitkunnen afwijken,

zelfs geen jota. Ze zullen worden aangesteld met speciale voorzorg en in een

positie worden geplaatst die hen afhankelijk maakt van de regering.[\n de jaren

dat de Protocollen op papier werden gezet (1890-1900), waren Universiteiten

wetenschappelijk onafhankelijke instituties, met vrijwel totale intellectuele en

wetenschapsvrijheid. Die stonden (afgezien uiteraard bij religieuze “studies”) voorop

en niet ter discussie. Dat is thans volledig omgekeerd. De huidige universiteiten

hebben geen enkele vrijheid meer en zijn voor iedere cent en iedere stap afhankelijk

van de politieke machten (vóór, maar vooral achter de schermen). De politiek

bepaalt de (toekenning en hoogte van)budgetten, de posities, de

onderzoeksonderwerpen, de faciliteiten, kortom alles wat van invloed is op de aard,

de strekking en de omvang van het wetenschappelijke domein. In het bijzonder is dat

het geval bij zgn. Alfa-“studies” als politieke wetenschappen, sociologie,

psychologie, geschiedenis, gedragswetenschappen, etc. Die worden volledig

beheerst door politiek-correcte waanideeën(\u\st, precies die welke deze

Protocollen van 100 jaar geleden al noemen als zijnde onzin te implanteren in de

hersens van de Goy!). Afgezien van de puur natuurwetenschappelijke opleidingen,

brengen de universiteiten vooral onzin, politiek correct gewauwel, voor de overheid

bruikbare desinformatie en verwarrende chaos op vrijwel elk gebied.]

 

 1. Uit de vormende opleidingen laten we Staatskunde en alles wat de politieke

essentie aangaat weg. Deze onderwerpen zullen onderwezen worden aan slechts

enkele tientallen personen, geselecteerdom hun uitblinkende capaciteiten en

afkomstig uit de ingewijden.

 

De Universiteiten moeten niet langer zoethoudertjes voor het publiek maken

en datgrondwet noemen;illusies over politiek waarover zelfs hun vaders nooit

enige zinnige gedachte hadden.

 

 1. De verkeerd aangestuurde kennis voor grote aantallen personen met vragen over

politiek, creëert utopische dromers en slechte onderwerpen, zoals jullie zelf kunnen

zien in het voorbeeld van de algemene educatie van de Goyim in die richting.

 

We moeten in hun educatie al die principes invoeren die zo briljant hun orde hebben

ontwricht. Maar zodra we aan de macht zijn verwijderen we elk storend onderwerp

uit hun educatieve lessen en maken we van de jeugd gehoorzame kinderen van de

autoriteit, die hun hoeders zullen liefhebben om de steun en hoop van vrede en rust.

 

WE ZULLEN DE HISTORIE VERANDEREN

 

 1. Classicisme en andere vormen van studie van de Oude geschiedenis, waarin

meer slechte dan goede voorbeelden te vinden zijn, vervangen we door de studie

van het toekomstige programma. We zullen uit het geheugen van de mensen de

feiten van voorgaande eeuwen wissen die voor ons onwenselijk zijn, en laten alleen

die over die de fouten van de Goyimbenadrukken. [Thans vooral “de Holocaust”.]

 

 

 

Studie van het praktische leven, over de verplichting tot orde; de onderlingerelaties

van mensen; vermijding van slechte en eigenwijze/egoïstische voorbeelden, welke

de infectie met het kwade verspreiden en soortgelijke vragen van educatieve aard,

zullen bovenaan het onderwijs programma staan, dat wordt opgezet als een apart

plan voor elke roeping of levenswijze, op geen manier het onderwijs generaliserend.

Deze behandeling is van bijzonder belang.

 

 1. Elke fase van leven moet een opleidingsmodel hebben binnen strikte grenzen

overeenkomend met de bestemming en functie ervan. Zeldzame genieën waren

altijd in staat – en dat zal altijd zo blijven – door te dringen naar andere fasen

van /eyen,[sommigen rekenen Adolf Hitier tot hen]maar het is de grootste

dwaasheid van zo’n genieom door te dringen in rangen die aan de

ongetalenteerden vreemd zijnenaldus de plaats inneemt van hen die door

geboorte of door aanstelling tot die ranken behoren. Jullie weten voor jezelf

hoe dit geëindigd is voor de “Goyim” die deze absurditeit begingen.

 

 1. Om er voor te zorgen dat de heerser stevig gezeteld is in de harten en geesten

van z’n onderworpenen, is nodig om, gedurende zijn actieve tijd, de gehele natie in

de scholen en op de marktplaatsen [de media] over de betekenis van z’n activiteiten

en weldadige initiatieven te informeren.

 

 1. We zullen de vrijheid van onderwijs afschaffen. Leerlingen van alle leeftijden

hebben het recht om met hun ouders samen te komen in de educatieve instellingen

alsof het een club is. Gedurende die bijeenkomsten, in de vakanties, zullen leraren

datgene voorlezen wat zal doorgaan voor vrije lezingen betreffende vraagstukken

over menselijke betrekkingen, over de voorbeeldfunctie, over de filosofie van

theorieën die in de wereld nog niet bekend gemaakt zijn. Deze theorieën worden

door ons aan de orde gesteld als dogma’s van geloofsleer als traditionele stap naar

ons geloof. Aan het eind van deze uiteenzetting van ons actieprogramma voor

heden en toekomst, zal ik jullie de principes van deze theorieën voorlezen.

 

 1. Kortom, uit ervaring van vele eeuwen wetend dat mensen worden geleid door

ideeën, en ze deze ideeën alleen opzuigen door opvoeding[hersenspoeling] tijdens

alle levensfases[e.g. “Holocausteducatie”] maar uiteraard via verschillende

methoden, zullen we het laatste greintje van onafhankelijke gedachten opslokken en

voor onszelf gebruiken. Het mechanisme van beteugelen van gedachten is al volop

aan het werk bij de zogenaamde aanschouwelijkonderwijs[vee\ kant-en-klare

plaatjes, beelden, tekeningen, video’s, films, “documentaires”, etc. waarbij perfect op

emoties en bestaande sympathieën en antipathieën wordt

ingespeeld,terwijldaarnaast geen andere feiten, kritiek of tegengestelde informatie

wordt gegeven. Dit is in het huidig onderwijs (onbewust?) de norm bij alle

onderwerpen en heeft elke vorm van kritiek en kritisch denken gedood. ]dit met als

doel de Goyimtot onnadenkende onderworpen hersendoden te maken, afwachtend

wat ze krijgen voorgeschoteld en zich daarop gebaseerdlijdzaam een [het gewenste]

“beeld’Vormen … In Frankrijk heeft Bourgeois, een van onze beste agenten, al een

nieuw programma van aanschouwingslessen voorgeschoteld aan het publiek.

 

 

 

Protocol Nr 17

 

 

 

Misbruik van Autoriteit

 

1 . De advocatuur produceert koude, wrede, volhardende, principeloze mannen die in

alle zaken een onpersoonlijk, puur juridisch standpunt innemen. Ze hebben de

ingewortelde gewoonte alles af te meten aan de waarde voor de verdediging en niet

aan het publieke belang.

 

In de regel verwerpen zij geen enkel soort verdediging,want zij streven naar

vrijspraakten koste van alles, haarklovend over elk onbetekenend detail van

jurisprudentie, daarmeede rechtsgang demoraliserend.

 

Daarom zullen wijdit beroep binnennauwe kaders begrenzen,welke het in de sfeer

van de uitvoerende publieke dienst houdt. Advocaten – en hetzelfde geldt voor

rechters -zullenworden beroofd van hun recht op communicatie met de twistende

partij; ze zullen alleen zaken ontvangen van het gerechtshof en deze bestuderen

d.m.v. notities van rapporten en documenten.Ze verdedigen hun klanten gebaseerd

op de feiten die naar boven zijn gekomen nadat ze eerst ondervraagd zijn door het

gerechtshof. Ze ontvangen een honorarium onafhankelijk van de kwaliteit van de

verdediging. [Zij zijn dan ambtenaren in loondienst.] Dit maakt van hen slechts

verslaggevers van juridische zaken in het belang van het gerecht en als tegenwicht

voor de procureur die de rapporteur in het belang van vervolging zal zijn; dit verkort

de procedures voor het gerechtshof. Op die manier wordt de praktijk gevestigd van

eerlijke onbevooroordeelde verdediging, niet ingegeven door persoonlijke belangen

maar door schuldbevinding. Overigens zal dit er ook voor zorgen dat de huidige

corrupte onderhandelingspraktijken tussen advocaten, onderling om tot

overeenstemming te komen om de partij te laten winnen die het meest betaalt,

verdwijnt.

 

WE ZULLEN DE GEESTELIJKEN VERNIETIGEN

 

 1. Lang geleden zorgden we alvoor het in diskrediet brengen van het Goyim

Priesterschap en daardoor hun missie op aarde te ruïneren die ons nog steeds kan

hinderen. Elke dag wordt hun invloed op de bevolkingen minder. Vrijheid van

geweten is overal doorgedrongen, zodat slechts enkele jaren ons scheiden van het

moment van de Christelijke religie een totaal wrak zal zijn. [Inmiddels bijna voltooid.

Priesters zijn in de ogen van het publiek middels de media gedegradeerd tot

(potentiële) zedendelinquenten, kerken gesloopt.De katholieke Kerk heeft zichzelf

onder leiding van Vrijmetselaars-pausen als Johannes XXIII enJohannes-Paulus II

spiritueel opgeheven{Tweede Vaticaans Concilie), door (onder veel meer) in kerken

en op gewaden en altaren het (door joden gehate) Kruis af te schaffen, de

eeuwenoude teksten in de Bijbel over “holocausten” op aandringen van joden te

veranderenen zich te onderwerpenaan de seculiere religie van de NWO, de

Heiligverklaarde Leugen van “de Joodse Holocaust”, die in de NWO de plaats van

het Christendom zal moeten gaan innemen, ter verplichte aanbidding van de joden.

Overigens, kort na het opschrijven van deze Protocollen werden tussen 1917-30 in

Ruslandm/V/oenen katholieken en hun geestelijken afgeslacht(ó\\ was natuurlijk

geen “pogrom” en wordt de kinderen op school ook niet geleerd!) en vrijwel alle

Russische kerken en kathedralen verwoest door dit Joods-Communistische regime.

Op het bezit van de Protocollen stond in die joods-gestichte en beheerste

communistische terreurstaat standrechtelijk dedoodstraf.)

 

 

 

Zoals met andere religies, zullen we steeds minder moeite hebben ze af te

handelen, maar het is nu nog wat te vroeg daar verder over te praten. We zullen

geestelijkheid en geestelijken in een dusdanig beperkt kader plaatsen dat hun

invloed achteruit gaat in proportietot hun vroegere vooruitgang.

 

 1. Wanneer de tijd komt om eindelijk de Pauselijke hofhouding te vernietigen, zal

een vinger van een onzichtbare hand de naties naar deze hofhouding wijzen. Als,

hoe ook, de naties zichzelf erop werpen, komen wij naar voren in de vermomming

van de verdediging ervan, alsof we overvloedige bloedvergieten willen voorkomen.

Door deze afleidingsmanoeuvre zullen we penetreren in de eigenlijke ingewanden

ervan en er dan voor zorgen dat we er net zo langin blijven tot we hun gehele kracht

hebben weggeknaagd.[Het is thans algemeen bekend dat binnenhet Vaticaan veel

belangrijke sleutelfiguren verborgen Vrijmetselaars en zionistische agentenactief

zijn,die, volgens de regels van de Agentuur, de Kerk van binnen uit aan het

vernietigen zijn. De huidige Paus, Franciscus, is door zijn modernisme en de

massa’s aansprekende pontificaat thans zo populair aan het worden, dat ingewijden

in het Vaticaan menen dat hij zal worden vermoord.]

 

 1. De koning der Joden zal de echte paus van het universum worden, de

patriarch van de internationale kerk.[De vorige “Koning der Joden “, Jezus van

Nazareth, streefde geen Aardse heerschappij na. De nieuwe “Koning der Joden” zal

blijkens de uitspraken van deze “Wijzen” niet alleen een meedogenloos despoot

zijn, maar ook nog “de echte paus van het Universum”, zeggen zij . . .]

 

 1. Maar, in de tussentijd, terwijl wij de jeugd heropvoedenmet nieuwe religies [die

over “pogroms” en “de Holocaust”]zi///eAï we de bestaande kerken niet openlijk

bestrijden, maar tegen ze vechten door berekenende kritiek,bedoeld om

scheuringen teweeg te brengen . . .

 

 1. In het algemeen dan, zal onze eigentijdse pers doorgaan met het veroordelen van

affaires van Staten/Naties, Religies, tekortkomingen van de Goyim, altijd gebruik

makend van de meest principeloze uitdrukkingen om zo met alle mogelijkheden hun

prestige te verkleinen op een manier die alleen gepraktiseerd kan worden door de

genius van onze begiftigde stam . . .[Hier wordt gedoeld op het zonder ophouden

tegen elkaar opzetten van Staten en Volkeren, zoals we dat sindsdien beleven.

Aangezien zij in de regel altijd beide partijen in een (mogelijk) conflict aansturen, zal

die oorlogshitserij niet alleen tot de voor de elitaire kapitaalmaffia zo gewenste

chaos en ellende leiden, maar bovendien de drievoudige megawinsten en

machtsvermenigvuldiging voor die “uitverkorenen” opleveren.]

 

 1. Ons koninkrijk zal de personificatie en hetverweerbezitten van de godheid Vishnu:

onze honderd handen zullen de knoppenbedienen, in elke hand één, van

hetapparaat van het sociale leven. We zullen alles zien zonder hulp van de officiële

politie, diebinnen de beperkte armslag van de aan Goyim toegedeelde rechten, het

zicht van regeringen hindert.

 

In onsbestel zal een derde van de onderworpenen de rest in de gaten houden uit

een gevoel van plicht, gebaseerd op het principe van vrijwillige dienst aan de Staat.

Het zal geen schande zijn om spion en informant te zijn, maar een

verdienste. Ongefundeerde aanklachten zullen wreed bestraft worden, zodat er geen

misbruik van dit recht zal zijn. [Hier staat, twintig jaar vóór het bestaan van de

 

 

 

communistisch-joodse terreurstaat de Sovjet-Unie, exact hoe deze zou gaan

functioneren en met welke middelen de terreur over het Volk zou worden

uitgevoerd. De Protocollen bleken ook daarvoor van een ongelooflijke precisie

en waarheid te zijn!\

 

 1. Onze agenten zullen zowel uit de hogere als lagere klassen van de gemeenschap

worden gerekruteerd, de administratieve klasse die hun tijd verdrijven met

amusement, redacteuren, drukkers en uitgevers, boekhandelaren, klerken, en

verkopers, arbeiders, coaches, lakeien, et cetera. Dit orgaan, dat geen rechten heeft

en geen macht krijgt omzelf enige actie te ondernemen, een politie zonder macht

dus, zal alleen waarnemen en rapporteren. Controle van hun rapporten en

arrestaties zal afhangen van een verantwoordelijke groep controleurs van

politiezaken. Een persoon die iets gezien of gehoord heeft maar dat niet rapporteert

zal beschuldigd en verantwoordelijk worden gehouden voor die geheimhouding, als

bewezen is dat hij hieraan schuldig is. [Het kan bijna niet anders of alle beruchte en

criminele instellingen van de latere joods-communistische USSR-staat (GPUTsjeka,

KGB, NKVD, etc.) zijn afgeleid uit de bron waaruit ook de Protocollen stammen.

Zowel de aard als de mentaliteit van die eerste communistische staat ter wereld,

alsook het moment van hun verschijning kort na de Protocollen, leggen een

rechtstreeks verband tussen die communistische dictatuurstaat en haar

(overwegend joodse) beulen. Het eerdergenoemde feit van de doodstraf ó\e op het

bezit van de Protocollen in de Sovjet-Unie werd ingevoerd, zegt genoeg.

 

 1. Net zoals vandaag de dag onze broeders op eigen risico verplicht zijn om bij

de Kahalóe ledenvan hun eigen familie aan te geven c.q. te beschuldigen, of

broeders waarvan men weet dat zij iets tegen de Kahal hebben ondernomen, [Kahal

= eeuwenlang bestaande autonome joods-theocratische raad / rechtbank in

Oosteuropese joodse gemeenschappen (regio’s, getto’s, shtettl’s, etc. )]zo zal het

ook in ons koninkrijk van de wereld voor alle onderworpenen verplicht zijn

deze aangeefdienst aan de staat te vervullen.

 

 1. Een dergelijke organisatie zal alle misbruik van autoriteit, dwang en omkoperij

uitroeien, in feite alles wat wij door onze raden, onze theorieën van supermenselijke

rechten van de mens, geïndoctrineerd hebben in de gebruiken van de Goyim ….

Hoe anders hadden we vooraf die wanorde in hun bestuur kunnen bereiken? ….

Onder die methoden was een der belangrijkste – agenten voor herstel van de orde,

zo gesitueerddat zij de mogelijkheid hadden ondermijnende activiteitente

veroorzaken en uit te voeren door gebruikte maken van kwalijke neigingen, koppige

eigendunk, onverantwoordelijk machtsgebruik en eerst en vooral omkoopbaarheid.

 

 

 

Protocol Nr 18

 

 

 

Arrestatievan tegenstanders

 

1 . Wanneer het noodzakelijk wordt de strikte maatregelen van geheime verdediging

te versterken (het fatale gif voor de prestige van autoriteit) zullen we chaosveinzen

of manifestaties van ontevredenheid, geuit door samenwerkende goede sprekers.

Rondom hen zullen individuen optreden die sympathie jegens deze voordrachten

hebben. Dit leverteen perfect podium voor toezicht en informatieverschaffing door

onze dienders uit de rijen van de Goyim politie.

 

 1. Omdat de meerderheid van samenzweerders opereert uit liefde voor het spel,

omwille van het praten dus, zullen wij,totdat ze een of andere openlijke operatie

ontplooien, geen vinger naar ze uitsteken, maar introduceren slechts observerende

elementen in hun midden …. Het mag niet vergeten worden dat het prestige van

onze autoriteitvermindert als geregeld samenzweringen tegen haar ontdekt worden:

dit impliceert een notie van zwakheid, of, erger nog, van onrechtvaardigheid. Jullie

zijn je ervan bewust dat we het prestige van de Goyim koningen hebben gebroken

door regelmatige aanslagen op hun leven te plegen[de populaire Tsaar Alexander II

in 1881 vermoord door de communistische groep “Vrijheid voor het Volk” van de

jodin Vera Figner; Tsaar Nicolaas II en zijn gezin in 1917 door joodse communisten

vermoord, Aartshertog Franz Ferdinand en zijn echtgenote in Sarajevo in 1914 door

GavriloPrinzip, een joods agitator en moordenaar, die daardoor de Eerste

Wereldoorlog deed ontbranden, enz.], via onze agenten, blinde schapen van onze

kudde, die eenvoudig in beweging zijn te zetten door een paar liberale kretenover

“uitbuiting”, “criminaliteit”, etc, mits gekleurd in politieke kleuren.

 

We hebben de regeerders gedwongen hun zwakheid te erkennen door hun

openlijke maatregelen van geheime verdediging publiek te doen maken en

aldus hun imago van autoriteit te vernietigen.

 

 1. Onze heerser zal alleen in het geheim beschermd worden door de meest

onbetekenende bewaker, omdat wij geen grondaan de gedachte willen geven dat

tegen hem enige opstand zou kunnen bestaan waarvoor hij niet sterk genoeg zou

zijn en zich daarvoor zou moeten verstoppen.

 

 1. Wanneer we aan deze gedachte zouden toegeven, zoals de Goyimdeden en

doen, zouden we Ipso Factobinnen korte tijd het doodvonnis tekenen, zo niet voor

onze heerser, dan zeker voor z’n dynastie.

 

HEERSEN DOOR ANGST

 

 1. Volgens strikt aangehouden uniformeuiterlijke kenmerken zal onze heerser zijn

macht ontplooien, alleen ten voordele van de natie en in geen geval voor zijn eigen

dynastieke voordelen. Daarom zal door handhaving van dit decorum zijn autoriteit

worden gerespecteerd en bewaakt door de onderworpenen zelf, het zal een

onderwerp van verheerlijking en verafgoding zijn, omdat zeraakt aan het welzijn van

elke burger van de Staat, want daarvan hangt alles in het gewone leven van de

massa af. …[Ook deze nooit eerder vertoonde massabeïnvloeding door uniformen,

logo’s, vlaggen, toespraken, parades en de extreme persoonsverheerlijking van

Marx, Engels, Lenin en Stalin, enz. 20 jaar later in de Sovjet-Unie, geven

 

 

 

verbluffend correct de enorme reëlewaarde van de Protocollen aan.]

 

 1. Openlijke verdediging spreekt denkbare zwakte van de kracht van de

organisatie tegen.

 

 1. Onze heerser zal altijd onder de mensen zijn, omringd door een meute schijnbaar

nieuwsgierige mannen en vrouwen, zo ziet het er tenminste uit.Zij die hem omringen

en daardoor de rest van hem afhouden, want het zal er ordelijk uitzien.

 

Dit wekt tevens terughoudendheid bij anderen op.

Als er een appellantuit de bevolking verschijnt die probeert een verzoek te

overhandigen door zich door de rijen heen te wurmen, zullen de eerste rijen het

verzoek in ontvangstnemen en voor de ogen van de verzoeker doorgeven aan de

heerser, zodat allen weten dat wat te overhandigen viel,z’n bestemming

bereikte. Dat demonstreert dat er aandacht is van de heerser zelf. Het machtsaura

vereist dat bevolkingen kunnen zeggen: “Als de koning hiervan wist,”oi: “de koning

zal erover horen”.

 

 1. Met het vestigen van een officiële verdediging verdwijnt het mystieke prestige van

autoriteit: Gegeven een bepaalde brutaliteit -en ieder meent daarover te beschikken

-is de oproerkraaier zich bewust van zijn kracht en wanneer de mogelijkheid opduikt

kijkt hij uit naar het moment de macht te kunnen grijpen …. Voor de Goyim hebben

we anders gepreekt, maar daardoor konden we zien waartoe methoden van

openlijke verdediging hen hebben gevoerd ….

 

 1. Wetsovertreders zullen gearresteerd worden bij de eerste, min of meer gegronde

verdenking. Het kan niet zo zijn dat uit angst voor een mogelijke vergissing,

personen die verdacht worden van een politieke misdaad de kans krijgen te

ontsnappen, want in deze kwesties zullen we genadeloos zijn.

 

Als het toch nog mogelijk is door een punt op te rekken, om heroverweging van het

motief toe te staan inzake eenvoudige wetsovertredingen, is er geen mogelijkheid

tot excuus voor personen die zich bezig houden met vragen waarvan niemand

behalve de regering ook maar iets begrijpt …. En niet alle regeringen hebben begrip

van echte politiek.

 

 

 

Protocol Nr 19

 

 

 

Regeerders en Volk

 

1 . Als we enerzijds geen onafhankelijk geknoei in de politiek toelaten, zullen wij

anderzijds allerlei reacties en verzoeken aanmoedigen met voorstellen voor de

regering aandacht te besteden aan projecten ter verbetering van de

omstandigheden van de bevolking. Dit zal ons de gebreken en fantasieën vanuitde

onderworpenen openbaren, waarop we zullen reageren door ze te verwezenlijken of

met wijze repliek te weerleggen en de kortzichtigheid aan te tonen van iemand die

onjuist oordeelt.

 

 1. Oproeren zijn niets meer dan het keffen van een schoothondje tegen een olifant.

Voor een goed georganiseerde regering is dit,niet vanuit het gezichtspunt van de

politie maar van het publiek, niets dan keffen van een schoothondje die zich de

kracht en belangrijkheidvan de olifant niet bewust is. Het vraagt slechts een goed

voorbeeld om de relatieve onbelangrijkheid van beide aan te tonen en de

schoothondjes zullen stoppen met keffen en beginnen tekwispelen op het moment

dat ze hun ogen op de olifant richten.

 

 1. Om ervoor te zorgen dat het prestige van moed van politieke criminaliteit wordt

vernietigd, zullen we het berechten volgens dezelfde maatstaven als diefstal, moord

en anderelaaghartige misdaden. De publieke opinie raakt dan in verwarringover hoe

ze deze categorie moet zien, als ze aan die andere wordt gekoppeld en wordt

bejegend met dezelfde verachting.

 

 1. We hebben ons best gedaan en ik hoop dat we bereikt hebben de Goyim niet tot

deze opruiende strijd te laten komen.

 

Het was daarom dat we via pers en uitspraken en indirect door schrander

samengestelde schoolboeken over geschiedenis het martelaarschap uitgedragen

hebben die door oproerkraaiers toegeschreven zijn aan het idee van zogenaamd

algemeen belang.

 

Het heeft de zelfstandigheid van de liberalen verkleind en duizenden Goyim in de

rijen van onze veestapel gebracht.

 

 

 

Protocol Nr 20

 

 

 

Financieel Programma

 

1 . Vandaag zullen we het financiële programma behandelen, als moeilijkste, de

bekroning en het beslissende onderwerp van onze plannen. Voor ik erop in

ga,herinner ik eraan dat ik eerder alsuggereerde dat de optelsom van onze acties

wordt geregeld door cijfers.

 

 1. Wanneer we ons koninkrijk bereiken zal onze autocratische regering uit

zelfbehoudvermijden de massa’s op te zadelen met belastingen. Houd in gedachte

dat het de rol speelt van vaderfiguur en beschermer. Maar omdat een

Staatsorganisatie zeer veel kost is het hoe dan ook nodig de daarvoorbenodigde

fondsen te verkrijgen. Het zal daarom met bijzondere voorzorg en de

nodigeevenwichtigheid deze zaak verder uitwerken.

 

 1. Onsregime, waarin de koning pro formaaïïes bezit wat in zijn Staat is (hetwelk

eenvoudig kan worden gewijzigd in de factó), zal gemachtigd zijn haar toevlucht te

nemen tot wettelijke verbeurdverklaring van alle goederen en bedragen voor

circulatie binnen de Staat. Hieruit vloeit voort dat belastingheffing het best kan

plaatsvinden door progressieve belastingheffing op vermogen. Op deze manier,door

een percentage van het bezit, zullen de verschuldigde bedragen betaald worden

zonder iemand onrecht te doen of te ruïneren.

 

De rijken moeten zich bewust zijn dat het hun plicht is een deel van hun overschotten

ter beschikking van de Staat te stellen, aangezien de Staat de veiligheid van hun

vermogen garandeert alsmede het recht op eerlijke aanwas daarvan, ik zeg eerlijke,

want controle over hun bezit maakt een eind aan wettelijke diefstal.

 

 1. Deze sociale hervorming moet van boven komen, want de tijd is er rijp voor – het

is onmisbaar als onderpand voor vrede.

 

WE ZULLEN KAPITAAL VERNIETIGEN

 

 1. De belasting van de armen is een kiem van revolutie en werkt ten nadele van een

Staat, die aldus jaagt op het kleine en het grote mist. Afgezien hiervan vermindert

belasting op kapitalisten de groei van rijkdom in privéhanden,waarin we het thans

hebben geconcentreerd als tegenwicht voor de kracht van de Goyim regering: hun

Staatsfinanciën.

 

 1. Een procentuele belastingverhoging naar rato van de hoogte van het kapitaal zal

veel meer inkomsten genereren dan de huidige individuele of vermogensbelasting,

die nu voor ons bruikbaar is omreden dat het problemen en onvrede oproept onder

de Goyim. [Zie hier de bedoeling van het 16 e Amendement (van de Amerikaanse

Grondwet) !!\

 

 1. De kracht waarop onze koning steunt ligt in het evenwicht en de garantie van

vrede, terwillewaarvan het onmisbaar is dat de kapitalisten een portie van hun

inkomen afstaan voor het veilig functioneren van het Staatapparaat. Staatskosten

moeten betaald worden door hen die er de minste last van voelen en genoeg hebben

om van af te nemen.

 

 

 

 1. Zo’n maatregel zal de haat van de arme jegens de rijke vernietigen, want de arme

ziet dan in de rijke een noodzakelijke financiële bijstander voor de Staat enhem zien

als organisator van vrede en welzijn, want hij beseft dat het de rijke is die de

noodzakelijke middelen om deze dingen te verkrijgen betaalt.

 

 1. Om er voor te zorgen dat de opgeleide klassen zich niet teveel opwinden over de

nieuwe belastingen, zal hen volledig uitsluitsel worden gegeven over de bestemming

van dat geld, met uitzondering van die sommen die aangewend worden voor de

behoeften van de troon en de bestuurlijke instellingen.

 

 1. Hij die regeert zal geen eigen bezittingen hebben wanneer de Staat zijn vaderlijk

erfdeel representeert, anders zal het een tegenstrijdig zijn aan het ander.Het feit van

het houden van privémiddelen zou het recht van eigendom in de algemene

bezittingen van allen vernietigen.

 

1 1 . Verwanten van de heerser, buiten z’n erfgenamen, die onderhouden zullen

worden door de middelen van de Staat, moeten tot de rijen van dienaren van de

Staat toetreden of werken om het recht van bezit te verkrijgen. Het privilege van

vorstelijk bloed moet niet ten koste gaan van de schatkist.

 

 1. Aankopen, ontvangst van geld of erfenissen, zullen onderhevig zijn aan een

oplopende belasting. Alle eigendommen die van eigenaar wisselen, of dat geld is of

iets anders, zonder bewijs dat deze belasting is betaald, maakt de vorige eigenaar

aansprakelijk om rente over deze belasting te betalen vanaf het moment van

overdracht tot het moment van ontdekking van deze vermeden opgaaf van

overdracht.

 

Overdrachtsdocumenten moeten wekelijks gepresenteerd worden aan het lokale

belastingkantoor, met vermelding van naam en vaste verblijfsplaats van de vorige en

nieuwe eigenaar van het bezit. Deze overdracht met het registreren van naam moet

beginnen vanaf een zeker bedrag welke de gewone kosten van kopen en verkopen

overschrijden, en zullen alleen goedgekeurd zijn door betaling van belasting over een

zeker percentage van de eenheid.

 

 1. Doe maar eens een schatting betreffende het aantal keren dat dergelijke

belastingen de inkomsten zullen dekken van de Goyim staten.

 

WE VEROORZAKEN DEPRESIES

 

 1. De staatsschatkist zal een bepaalde hoeveelheid aan financiële reservesmoeten

handhaven en wat daarboven binnengehaald wordt moet terug in circulatie worden

gebracht. Met deze bedragen worden publieke werken georganiseerd. Het initiatief

tot dit soort werken, voortvloeiend uit Staatsmiddelen, zal de werkende klasse binden

aan de belangen van de Staat en zijn heersers. Een deel van deze bedragen zal ook

apart worden gezet voor beloningen wegensinventiviteit en productiviteit.

 

 1. In geen geval zou er ook maar één enkele eenheid boven bepaalde en geschatte

bedragen in bezit van de Staatschatkist gehouden moeten worden, want geld moet

circuleren en elke vorm van stagnatie van geld werkt verwoestend door in het

Staatsapparaat, want het is het smeermiddel ervan; vermindering van dit

 

 

 

smeermiddel kan de normale werking van het apparaat doen stoppen. [In de

tegenwoordige hopeloze situatie van onaflosbare astronomische staatsschulden en

renteslavernij, zullen alle extra opbrengsten uit de economie eeuwig en automatisch

naar de “Staatsschuld” vloeien. Elke verlichting in het lot van de massa’s is dan ook

een volkomen illusie. De multinationals bijvoorbeeld weten dat heel goed, vandaar

dat zij hun exorbitante winsten doorsluizen naar “belastingparadijzen” en geen cent

belasting betalen. Ook de banken in de gesloten kring van de Kapitaalmaffia, betalen

door “slimme” juridische en financiële trucs (maar vooral door het de ogen

dichtknijpen van de omgekochte politici!) geen cent belasting.]

 

 1. Vervanging van rentedragend papier door wisselbonnen heeft de huidige

stagnatie veroorzaakt. De gevolgen ervan zijn al voldoende zichtbaar.

 

 1. Ook zal een Rekenkamer door ons worden ingesteld en hierdoorbeschikt de

heerser op elk moment een volledig overzicht van Staatsinkomen en uitgaven, met

uitzondering van de lopende maandrekening en die van de maand ervoor, welke nog

niet afgerond zijn.

 

1 8. De enige persoon die er geen belang bij heeft om de Staat te beroven is de

eigenaar, de heerser. Daaromontneemt zijn persoonlijke controle de mogelijkheid

van morsen en/of verkwisting.

 

 1. De representatieve functie van de heerser op recepties ter wille van

etiketteslokken veel van zijn onschatbare tijd op enzullen daarom worden afgeschaft.

Daardoor heeft de heerser tijd voor controle en overweging. Zijn macht zal dan niet

gesplitst worden in diverse splinterbelangen van aandacht eisende gunstelingen die

de troon omzwermen vanwege de pracht en praal en slechts geïnteresseerd zijn in

hun eigen belangen maar niet in het algemeen Staatsbelang.

 

 1. Economische crises zijn door ons voor de Goyim gecreëerd om geen

anderereden dan geld uit de circulatie te onttrekken. Enorme kapitalen zijn

gestagneerd, waardoor geld onttrokken werd uit de Staten, wat continue nieuwe

leningen vereist om die stagnatiete verlichten. Deze leningen drukken zwaar op de

financiën van de Staat, alleen al door de betaling van de daarover vereiste rente en

maakte hen tot contractslaven van deze kapitalen …. Het onttrekken van de

industrieuit de handen van de productieve middenstand in de handen van

kapitalisten, heeft alle sappen van de bevolkingen, en met hen ook van de Staten

weggezogen …. {Nu weten we met welk doel de Federal Reserve Board is opgezet!!)

[De Rotschild puppets in de volledig joodse FRB zijn uiteraard allemaal joods. De

jood Alan Greenspan werd opgevolgd door de jood Bernanke en die op zijn beurt

door de jodinjannet Yellen. Zij bepalen als Koningen (in dienst van hun onzichtbare

souffleurs) hoeveel miljarden dollars volkomen uit het niets en om niet op hun

{private!?) bankrekeningen worden bijgeschreven.Zij laten dat gewoon uit het niets

op papier bijdrukken of, nog simpeler, typen een cijfer met twaalf nullen $

X.000.000.000.000 op hun computer in het rijtje “bezittingen”. Dat lenen zij

vervolgens tegen rente uit aan de Amerikaanse regering, die het moet verhalen op

de belastingbetalers, etc. betaalt de rente daarover in harde, economisch verdiende

dollars terug aan de (private) FRB. Die bepaaltzelf de hoogte van de rentes die de

Amerikaanse Staat in echte dollars moet betalen over die “schulden”. De

FRBbepaalt ook de wisselkoersen, de waarde van het geld, hoeveel geld er in

 

 

 

omloop is, zij zijn heer en meester over “inflatie”, “deflatie”, “stagnatie”, “stagflatie” en

al die andere bezweringsformulesdie zij gebruiken voor hun eigen manipulaties,

waardoor zij zelf, linksom of rechtsom, altijd alleen maar rijker, machtiger en

meedogenlozer worden. De Amerikaanse staatsschuld aan de private, achter

mistige stichtingen en conglomeraten schuilgaande financieel/economische

Maffia,bedroeg op 18 augustus 2014 $ 17.686.11 6.375.275 dollar . (Zeventien

triljard, zeshonderdzesentachtig miljard, honderdzestien miljoen,

driehonderdvijfenzeventigduizend en tweehonderdvijfenzeventig Dollar.) Kunt u zich

daarbij nog iets voorstellen? Ik niet. Alleen dat elke Amerikaan, van 0-1 10 jaar thans

een schuld van 55.470 dollar op zijn/haar schouders draagt, dat hij/zij daarover

levenslang jaarlijks 2.700 dollar rente moet ophoesten, dat die schuld elke dag met

2,36 miljard dollar toeneemt door rente, dat deze groeiende schuld nimmer zal

kunnen worden afbetaald en een tijdbom onder de Wereldvrede en de mensheid is.

Misschien kunt u zich wel voorstellen dat de “bezitters” (schuldeisers) zich machtiger

wanen dan welke Koning, President, Staat, Parlement of wat dan ook. Zij bezitten al

lang niet meer alleen maar geld en goud: zij bezittende Macht, want wie betaalt,

bepaalt]

 

21 . De huidige uitgifte van geld komt niet overeen met de noden per hoofd, en kan

daardoor niet al de noden bevredigen van de werkers. De uitgifte van geld zou gelijk

moeten opgaan met de groei van de populatie en daarom moeten kinderen gezien

worden als verbruikers van geld vanaf de dag dat ze geboren worden. De

herziening van de gelduitgifte is een wezenlijkprobleem voor de hele wereld.

 

 1. Jullie zijn je ervan bewust, dat de goudstandaard tot ruïnering van de

Staten heeft geleiddie dit idee ovei namen, omdatdie niet in staat was aan de

vereiste vraag naar geld te voldoen, temeer niet, daar wij voor zover

mogelijk,goud uit de circulatie verwijderden.

 

NIET-JOODSE STATEN BANKROET

 

 1. Door ons moeten dearbeidskosten per manuur als standaard worden ingevoerd,

of dat nu berekend wordt op papier of met hout [?]. We zullen de gelduitgifte in

overeenstemming brengen met de normale noden van elke onderworpene. Dit wordt

vermeerderddoorgeboortes en verminderddoorsterfte.

 

 1. De rekeningen zullen worden beheerd door elk ministerie, in elke kring (het

Franse administratieve Département).

 

 1. Opdat geen vertraging in de uitbetaling van Staatsgelden plaatsvindt, moeten de

bedragen en voorwaarden daarvan worden gebonden aan decreten van de heerser.

Dit zal bevoordeling door een ministerie van een der instituten boven de andere

wegnemen.

 

 1. Inkomsten en uitgaven zullen naast elkaar worden weergegeven, zodat die niet

los van elkaar kunnen worden beoordeeld.

 

 1. De door ons ontworpen hervormingen in de financiële instellingen en principes

van de Goyim worden door ons zodanig ingepakt, dat ze niemand zullen alarmeren.

We zullen uiteenzetten dat ze nodig zijn door de ondoorzichtige chaos en

 

 

 

onregelmatigheden waarin de Goyimde financiën hebben gedompeld. De

eersteonordelijkheid, zullen we zeggen, is het beginsel dat een budget wordt

vastgesteld dat jaar na jaar groeit alleen al doordat het halfjaarlijks wordt bijgesteld.

Dan vragen zij een aanvullend budget om de zaken recht te zetten, en geven dit uit

in drie maanden. Dan ze vragen om eennieuw budget en dit alles eindigt met een

liquidatiebudget. Maar, daar het budget van het volgende jaar is vastgesteld aan de

hand van het totaal inclusief aanvullingen, bedraagt de afwijking van de norm

jaarlijks 50 procent en verdrievoudigt het jaarbudget in tien jaar. Dankzij dergelijke

onvoorzichtige methoden in de Goy Staten, zijn hun schatkisten leeg. Dan begint de

periode van lenen en dat heeft de laatste overblijfselen opgeslokt en alle Goy Staten

bankroet gemaakt.

 

[Ook hier weer een feilloze profetie van de Protocollen: De Verenigde Staten

werden officieel bankroet verklaard op de Geneefse Conferentie van 1929!]

 

 1. U begrijpt perfect dat dit type economische modellen die door ons zijn

voorgesteld aan de Goyim, niet voor onszelf kunnen blijven gebruikt worden.

 

 1. Elk type lening bewijst de zwaktevan de Staat en de noodzaak de rechten van

de Staat te kennen. Leningen hangen als het zwaard van Damocles boven de

hoofden van de regeerders, die, in plaats van een tijdelijke belasting van hun

onderdanen heffen[politiekimpopulaire antireclame!], met uitgestrekte hand komen

bedelen bij onze bankiers. Buitenlandse leningen zijn bloedzuigers die niet van het

Staatslichaam kunnen worden verwijderd, totdat ze er zelf vanaf vallen of de Staat

ze er met kracht vanaf trekt. Maar de Goy Staten trekken ze er niet af; ze gaan

hardnekkig door met er meer van op zich te nemen,totdat ze onvermijdelijk

kreperenwegens uitdroging door die vrijwillige aderlating.

 

DE TIRANIE VAN WOEKER

 

 1. Wat is in feite een lening, in het bijzonder een buitenlandse lening ?Een lening is

uitgifte van geld en/of uitwisselingsbiljetten tegen een verplicht percentage rente

evenredig aan de grootte van de geleende som.

 

Als de lening een rentelast draagt van 5 procent, dan vergooit de Staat in twintig

jaar aan rente een extra som die gelijk is aan het geleende bedrag, in veertig jaar

betaalt het een dubbele som extra, in zestig jaar drievoudig en al die tijd blijft de

schuld volkomen onafgelost.[Net zoals het recht van de geldschieter(s) op de

volledige onderpand (geld, goederen en/of toezeggingen).]

 

31 . Uit deze berekening blijkt dat met hoofdelijke belastingen de Staat de laatste

balen kopermunten] van de arme belasting betalers moet weghalenom de

weelderige buitenlandersvan wie zij het geld geleend heeft te betalen, in plaats van

het te verzamelen voor eigen behoeften, zonder de aanvullende rente. [In plaats van

rente betalen, kan men dan rente verdienen zodat uit een oogpunt van rente de

werkelijke kosten van een lening tweemaal zoveel bedragen. Door uit de “Gouden

Standaard” en de renteslavernij van de internationale Kapitaalmaffia te stappen, kon

Hitier in 4 jaar tijd (1933-1937) temidden van een Wereldwijde economische crisis,

Duitsland uit de diepste ellende halen en het omtoveren tot een ongekend

Europeeswelvaartselland, met nergens eerder gekende sociale voorzieningen

voor de werkers. Dat was (met het failliet van de Westerse economieën) de

werkelijke reden voor het uitroepen van de Tweede Wereldoorlog door de

 

 

 

Kapitaalmaffia: Duitsland moest vernietigd worden en teruggebracht in de

wereldwijde renteslavernij!\

 

 1. Zo lang leningen intern bleven, schoven de Goyimhun geld alleen uit de zakken

van de armen in die van de rijken, maar toen wij de nodige personen omkochten om

externeleningen te plaatsen, vloeide de opbrengst van de Staten in onze geldkisten

en begonnen de belastingen van de Goyim onderworpenen aan ons te betalen.

 

 1. Door de oppervlakkigheid van zittende Goy koningen inzake Staatszaken, de

omkoopbaarheid van ministers en het onvermogen van andere regerende personen

de financiële materie te doorgronden,zijn hun landen tot enorme schatplichtigenaan

onze schatkist gemaakt, zodanig dat dezeschulden onmogelijk nog terugbetaald

zullen kunnen worden, al kon dat niet worden bereikt zonder enorme kosten en

moeite aan onze zijde.

 

 1. Geldstagnatie zal door ons niet worden toegestaan en daarom zal er geen

rentedragend staatspapier zijn [Staatsobligaties], behalve een 1 procent serie, zodat

er geen betaling van rente is aan bloedzuigers, die alle kracht uit de Staat zuigen.

Het recht om rentedragend papier uit te geven zal exclusief komen bij industriële

bedrijven die vanuit hun winst geen problemen hebben rente te betalen, terwijl de

Staat geen rente maakt op geleend geld zoals deze bedrijven, want de Staat leent

om te spenderen en niet om te exploiteren.

 

{Nu weten we waarom President Kennedy in 1963 werd vermoord toen hij weigerde

nog meer “Bankpapier” van de privé -bankiers van de Federal Reserve Board te

kopen, maar daarentegen niet-rentedragend Staatspapier van de USA in omloop

wilde brengen!!!).

 

 1. Industriële papieren[aandelen] zullen ook gekocht worden door de regering,

welke van een rentebetaler door leenoperatiesverandert in een uitlener van geld met

winstoogmerk.Dit zal de geldstagnatie stoppen, evenals parasitaire winsten en

windhandel. Dit was voor ons bruikbaar jegens de Goyimzo lang die onafhankelijk

waren, maar niet langer wenselijk onder onze heerschappij.

 

 1. Hoe duidelijkwordt de laagontwikkelde kracht van de lompe breinen van de

Goyim, blijkenshet feit dat ze van ons leenden met rente, zonder ooit te beseffen dat

deze gelden plus aanvullende rente verkregen konden worden uit de eigen

Staatszakken. Wat kon er simpeler zijn dan het geld wat zij wilden van hun eigen

mensen te nemen?

 

 1. Maar het is een bewijs van de genius van onze uitgekozen geest dat wij

bekokstoofden de materie van leningen in een dusdanig ‘licht’ te presenteren dat zij

het hebben aangezien voor een voordeel voor henzelf. [Dat was (is) het schijnbaar

ook, want de politici hoefden niet te zeggen dat zij hadden gefaald door geld tekort

te komen (verkwisten), ook niet dat de burgers nu moesten betalen voor hun fouten

en blunders. “Leef nu, de burgers betalen later”, dat was (is) het motto in de politiek.

Lenen was (is) dus uiterst lucratief voor machthebbers en de Kapitaalmaffia,

vandaar dat de staatsschulden als maar astronomisch zijn opgelopen, alles tenkoste

van de niet-bezitters.]

 

 1. Onze rekeningen, die we zullen presenteren wanneer de tijd komt, zullen –

 

 

 

bezien in het licht van eeuwen ervaring die we opdeden door onze experimenten op

de Goy staten – zich onderscheiden door helderheid en beslistheid en ieder met één

oogopslag het voordeel van onze methodes tonen. Ze zullen de misbruiken

waaraan wij ons meesterschap over de Goyim te danken hebben beëindigen, omdat

die niet worden toegestaan in ons koninkrijk.

 

 1. We zullen een dusdanige muur om ons systeem van rekeningen bouwen dat

noch de regeerder noch de geringste ambtenaar in staat zal zijn om ook maar de

kleinste som te onttrekken aan haar bestemming of in een andere richting te sturen,

zonder dat dat opgemerkt wordt, met uitzondering van dat wat is vastgelegd in een

omlijnd plan.

 

(Is dit waarom de private onderneminglnternalRevenue Service’ r \s belast met de

inning van de Inkomstenbelasting en deze altijd overmaakt naar de (private) Federal

Reserve Bank en nooit naar de Schatkist van de US??)

 

 1. Zonder vastgesteld omlijnd plan is het onmogelijk te heersen. Marcheren op een

onzekere weg metonzekere middelen brengt zelfs helden en halfgoden ten val.

 

41 . De Goy heersers, die we ooit adviseerden, moeten afgeleid worden van

Staatszaken door representatieve functiesen dragers worden van het

etikefamusement”. [Precies dus zoals nu, honderd jaar later, alle koningshuizen

van Europa gedegradeerd zijn tot “amusement”. ]Ze waren slechts fagades voor

onze heerschappij. De achtbaarheid van favoriete hovelingen die hen vervingen in

zakelijke affaires, werd opgetrokken door onze agenten,die hun kortzichtige geesten

bevrediginggaven door beloftes van toekomstige economische verbeteringen….

Economie van wat? Van nieuwe belastingen? Terwijl er vragen waren die gesteld

konden worden maar niet gevraagd werden door hen die onze plannen en projecten

lezen.

 

 1. Jullie weten dat ze hiertoe gebracht werden door zorgeloosheid, tot welke staat

van financiële wanorde ze kwamen, ondanks de verbazingwekkende vlijt van hun

mensen ….

 

 

 

Protocol Nr21

 

 

 

Leningen en Krediet

 

1 . Aan datgene wat ik al rapporteerde tijdens de afgelopen ontmoeting zal ik nu een

gedetailleerde uitleg toevoegen betreffende interne leningen.

 

Betreffende buitenlandse leningen zal ik niks meer opmerken omdat die ons gevoed

hebben met de nationale gelden van de Goyim, maar,voor onze staat bestaan er

geen buitenlanders, dat wil zeggen, niets is extern.

 

 1. We haalden ons voordeel uit de omkoopbaarheid van bestuurders en de laksheid

van regeerders om ons geld tweevoudig te verkrijgen, drievoudig en meer nog door

de Goy regeringen leningen te geven die helemaal niet nodig waren voor de Staten.

Kan iemand zoiets doen ten opzichte van ons?…. Daarombehandel ik slechts de

details van interne leningen.

 

 1. Staten melden dat op dergelijke leningeningetekend moet worden door open

inschrijving voor hun eigen biljetten, dat wil zeggen hun eigen rentedragend papier.

Om ervoor te zorgen dat ze binnen bereik van allen zijn, wordt de prijs bepaald van

honderd tot duizend; een korting wordt gegeven aan de eerste inschrijvers.

 

De volgende dag gaat de prijs ervan kunstmatig omhoog, de voorgewende reden is

dat iedereen zich haast om ze te verkrijgen.

 

In een paar dagen zijn de kluizen van de schatkist aan het uitpuilen, zegt men, en is

er meer geld dan ze aan kunnen (waarom dat dan opnemen?)

De inschrijving, zo wordt voorgewend, dekt vele malen het uitgevaardigde totaal van

de lening; hierin ligt het toneeleffect -kijk eens, zeggen ze, zie eens wat voor

vertrouwen er is in de uitwisselbiljetten van de regering.

 

 1. Maar, wanneer die komedie is uitgespeeld, komt aan het licht dat een schuld, een

buitengewoon zware schuld is gecreëerd. Om de rente te betalen wordt het

noodzakelijk toevlucht te nemen tot weer nieuwe leningen, die de kapitaalschuld niet

wegnemen maar eraan toevoegen. En alsook dit krediet is uitgeput wordt nodig ze

te betalen uit nieuwe belastingen, niet de leningen, maar alleen de rente. Deze

belastingen zijn een tegoed om deschuld mee te dekken . . .

 

 1. Later komt de tijd van omzettingen[naar lagere rentepercentages], die de

rentebetalingverminderen zonder de schuld te dekken;die kunnen ookniet

plaatsvinden zonder toestemming van de leners. Bij de aankondiging van een

omzetting wordt voorgesteld het geld te retourneren aan hen die hun papieren niet

willen omzetten. Als iedereen onwelwillendheid zou zijn en hun geld terug eisten,

zou de regering niet in staatzijn de voorgestelde sommen terug te betalen. Gelukkig

hebben de onderdanen van de Goy regeringen, die niets weten van financiële

affaires, altijd hun verlies op omzetting metrenteverlaging geprefereerd boven het

risico van herinvestering van hun geld en daardoor deze regeringen vele malen in

staat gesteld schuldverplichtingen van miljoenen vanzich af te houden.

 

 1. Vandaag de dag, doormiddel van externe leningen, kunnen deze trucs niet

uitgespeeld worden door de Goyim want ze weten dat wij al ons geld terug zullen

eisen.

 

 

 

 1. Op deze manier, methun erkend bankroet, wordt voor diverse landen het best

bewezen dat er geen gemeenschappelijke belangen bestaan tussen de bevolking

en degenen die hen regeren.

 

 1. Met klem vraag ik jullie bijzondere aandacht te schenken aan dit punt en het

daarop volgende:

 

Vandaag de dag zijn alle interne leningen verenigd in zo genoemde vliegende

leningen, dat wil zeggen, leningen die in termen van betaling min of meer

gelijksoortig zijn. Deze schulden bestaan uit gelden die betaald zijn uit spaarbanken

en reservefondsen. Als deze fondsen te lang ter beschikking van de regering staan

vervliegen ze door de betaling van rente op buitenlandse leningen en komen ze

terecht bij de stortingen van soortgelijkerentesommen.

 

 1. Met dit laatste worden de gaten in de schatkist van de Goyim opgelapt..

 

 1. Wanneer we de troon van de wereld bestijgen zullen deze financiële en

soortgelijke verschuivingenzodanig worden weggeveegd dat er geen spoor van

terug te vinden is. Dit, omdat ze niet overeenkomen met onze belangen. Ook alle

geldmarkten zullen verdwijnen omdat we niet toestaan dat het prestige van onze

macht wankelt door prijsverschillen die op onze waarden gezet zijn. We zullen dit

aankondigen in een Wet die dejuiste waarde representeert, zonder mogelijkheid die

te verhogen of te verlagen. ( Verhogen geeft het voorwendsel om te verlagen,

waarmee wij inderdaad een begin maakten in relatie tot de waarden van de Goyim).

 

1 1 . We zullen de valutamarkten vervangen doorOverheidskredietinstellingen;het

doel daarvan is de prijs van industriële waarden te bepalen overeenkomstigde visie

van de regering. Deze instellingen zullen in staat zijn in één dag vijfhonderd miljoen

aan industriële biljetten op de markt te gooien, of op te kopen voor eenzelfde

bedrag. Op die manier zullen alle industriële ondernemingen van ons afhankelijk

zijn. Jullie kunnen je wel voorstellen welk een enorme macht we daardoor voor

onszelfzekerstellen ….

 

 

 

Protocol Nr22

 

 

 

De Macht van het Goud

 

1 . In alles wat tot dusver door mij aan u is gemeld, heb ik zorgvuldig gepoogd het

geheim van dat wat komen gaatte schilderen en van wat voorbij is en thans gebeurt,

in de maalstroom van grote gebeurtenissen, het geheim van onze relaties met de

Goyim en de financiële processen. Daaraan moet nog iets worden toegevoegd.

 

 1. In onze handen ligt de grootste macht van deze tijd:GOUD. In twee dagen

kunnen wij uit onze pakhuizen om het even welke hoeveelheid leveren die wij

believen.

 

 1. Is er werkelijkgeen behoefte verder naar bewijs te zoeken dat onze heerschappij

door God is voorbestemd ?Zeker, wij zullen niet falen met onze rijkdom te bewijzen

dat alle kwaad dat we eeuwenlang hebben moeten begaan uiteindelijk de echte

welvaart en het goede heeft gebracht. Hoewel het soms door uitoefening van

geweld was, het zal hetondanks alles worden gevestigd. (Het Motto van de

Vrijmetselaren is: “UitChaos, Orde’). Wij zullen kans zien te bewijzen dat wij

weldoeners zijn die dooronsrentmeesterschap van de gemangelde aarde het ware

goed en de persoonlijke vrijheidhebben hersteld en daarmee mogelijk zullen maken

dat dit kan worden genoten in vrede en rust, met in waarde laten van relaties, op

voorwaarde natuurlijkdat de wetten die door ons worden gevestigd, striktworden

nageleefd. Wij zullen daarmee duidelijk maken dat vrijheid niet samengaat met

losbandigheid en het recht van ongebreidelde toestemmingvoor alles wat de

waardigheid en de kracht van een mens te boven gaat. En dat het recht van

iedereen er niet in bestaat vernietigende principes in de aard van gewetensvrijheid,

gelijkheid, etc. af te kondigen. Dat persoonlijkevrijheid niet het recht is om

afschuwelijke toespraken voor wanordelijke menigtes te houden en de ware vrijheid

bestaat uit de onaantastbaarheid van de persoon die eervol alle wetten van het

leven in de gemeenschap naleeft, dat menselijke waardigheid bestaat uit een zich

bewust zijn van die rechten en ook van het ontbreken van bepaalde rechten van

ieder, en niet geheel en al in fantastische voorstellingen over iemand’s eigenEGO.

 

 1. Één gezag zal glorieus zijn, omdat het almachtig zal zijn, zal regeren en leiden en

niet verwardwordt door leiders en demagogen die hees zinloze woorden

schreeuwendie zij zelf voor grote principes houden maar die, eerlijk gezegd, niets

anders dan utopisch zijn…. Ons gezag zal de kroon op de orde zijn, en daarin is

begrepen het gehele geluk van de mens. Het Aureool van dat gezag zal alle

mensen inspireren tot een mystiekeknieval vóór en eerbiedige vrees jegens dat

gezag. Ware kracht gooit het niet op een akkoordje met om het even welk recht,

zelfs niet met dat van God: [Dit bizarre standpunt stamt regelrecht uit de Talmoed,

de door joden boven de Bijbel geplaatste joodse zedenleer, die zegt dat zelfs God

ondergeschikt is aan de (door Farizeeën geschreven) Talmoedische Wetten.]

niemand durft dit te benaderen en zo zelfs maar een glimp ervan weg te nemen.

 

 

 

Protocol Nr23

 

 

 

Aanzetten tot Gehoorzaamheid

 

1 . Opdat de massa’s zullen gewennen aan gehoorzaamheid, is het noodzakelijk

lessen tot onderwerping te implementeren en om die reden de productie van luxe

artikelen te reduceren. Op deze manier zullen we morele principes verrijken die

gedegradeerd zijn door wedijver in de luxe sfeer. We zullen de kleine

ambachtsproductie herstellen en daardoor een bom leggen onder het privékapitaal

der fabrikanten. Dit kan niet los worden gezien van de reden dat grootindustriëlen

vaak, hoewel niet altijd bewust, de gedachten van de massa’s beïnvloeden tegen de

regering in. Een volk van kleine ambachtslieden kent geen werkloosheid heeft een

sterke binding met de bestaande orde en dus met een stabiele autoriteit. Voor ons

zullen de grootindustriëlen zijn uitgespeeld op het moment dat de macht in onze

handen is overgedragen.

 

Ook dronkenschap zal bij Wet verboden worden en strafbaar gesteld als misdrijf

tegen de menselijkheid, omdat zij mannen onder invloed van alcohol verandert in

onmensen.

 

 1. Ik herhaal nog eens, dat onderdanen alleen blinde gehoorzaamheid betonen aan

een sterke hand die absoluut onafhankelijk van hen is, want daarin ervaren zij het

zwaard der verdediging en steun tegen sociaal onheil. Wat moeten zij met een

engelachtig voorkomen van een koning? Wat zij in hem moeten zien is de

personificatie van kracht en macht.

 

 1. De oppermachtige heerser die alle nu bestaande leiders zal vervangen-zij die

hun bestaan voortslepen temidden van de door ons gedemoraliseerde

(volks)gemeenschappen, gemeenschappen die zelfs het bestaan van God

ontkennen uit wiens midden het vuur der anarchie zich alom verspreidt – moet

allereerst doorgaan met verspreiding van deze alles verzwelgende vlammen.

Daarom zal hij genoodzaakt zijn om alle bestaande [volksgemeenschappen te

vernietigen, ook al zal hij zijn eigen bloed moeten laten vloeien, door hen opnieuw

op te zwepen via regelmatig opgezette groepen, die bewust alle soorten infecties in

de strijd gooien om het lichaam van de staat met zweren te bedekken.

 

 1. Deze door God Uitverkorene is van bovenaf gekozen om de domme krachten,

bewogen door instinct en niet door wijsheid, door bruutheid en niet door

menselijkheid, te slopen. Die krachten triomferen nu in uitspattingen van roofzucht

en alle soorten van geweld, achter het masker van vrijheids- en rechtsprincipes. Ze

hebben alle vormen van sociale orde omvergeworpen om op de ruïnes de troon van

de Koning der Joden mogelijk te maken, maar hun rol zal zijn uitgespeeld op het

moment dat hij zijn koninkrijk binnentreedt. Dan zal het noodzakelijk zijn hen van

zijn pad te vagen, zodanig dat geen overblijfselresteert, geen scherf.

 

 1. Dan zal het voor ons mogelijk zijn tegen de volken van de wereld te zeggen:

“Dank de Heer en buig op de knieën neer voor hem die op zijn borst het zegel van

de bestemming der mensheid draagt, tot welk God zelf zijn ster heeft geleid, dat

niemand anders dan Hij ons zal bevrijden van alle eerdergenoemde krachten en

onheil.

 

 

 

Protocol Nr 24

 

 

 

Kwaliteiten van de Heerser

 

1 . Ik kom nu tot de vestiging van de dynastieke grondslagen van Koning David naar

aardse sferen.

 

 1. Deze vestiging zal eerst en vooral begrepen zijn in de kracht van het

conservatisme van onze Wijzen in het leiden van de zaken van de wereld. Richting

geven aan de gedachtenopvoeding van de mensheid.

 

 1. Sommige afstammelingen van het zaad van David zullen de koningen en hun

opvolgers voorbereiden, daarbij niet selecterend op erfelijkheid, maar op eminente

capaciteiten, hun inwijdend in de meest geheime mysteries van de politiek en

regeerschema’s, altijd er voor zorgend dat niemand deze geheimen kent. Het doel is

dat allen weten dat regeren niet kan worden toevertrouwd aan hen die niet zijn

ingewijd in alle geheimplaatsen van deze kunst . . .

 

 1. Aan deze personen zullen worden onderwezen de praktische toepassingen van

voornoemde plannen door vergelijking met de ervaringen van vele eeuwen, alle

observaties over politiek-economische bewegingen en sociale wetenschappen – in

één woord, de geest van de wetten die onwrikbaar door de natuur gevestigd zijn voor

het beheersen van de menselijke betrekkingen. [Merk op dat tot de onwrikbare

natuurwetten ook de scheiding der rassen behoort. In het kader van het scheppen

van chaos om de vestiging van hun “koninkrijk” te bereiken, bevorderen zij de

vermenging van alle Goyimrassen, terwijl zij joden volgens de natuur raszuiver

houden.]

 

 1. Directe erfgenamen worden afzijdig van troonsop-volging gehouden als zij in hun

opleiding frivoliteit, slapheid of andere eigenschappen vertonen die autoriteit

vernietigen; het maakt hen regeringson-bekwaam en gevaarlijk voor het

koningsschap.

 

 1. Alleen zij, die onvoorwaardelijk bekwaam en stevig, zonodig wreed, het bewind

kunnen voeren, zullen de regeringsmacht van onze Wijzen ontvangen.

 

 1. In geval van ziekte, wilszwakte of andere vormen van onbekwaamheid moeten

koningen volgens de Wet hun regeringsmacht overdragen in andere capabele

handen.

 

 1. Het actieplan van de koning voor dit moment,maar ook voor de toekomst, zal

onbekend zijn zelfs voor hen die zijn vertrouwdste raadgevers zijn.

 

KONING DER JODEN

 

 1. Alleen de koning en de drie welke hem voorstelden zullen weten wat er gaat

gebeuren.

 

 

 

 1. In de persoon van de koning die met onbuigzame wil meester van zichzelf en de

mensheid is, zullen allen het lot met zijn mysterieuze gangen erkennen. Niemand zal

weten wat de koning wil bereiken met zijn beschikkingen en daarom zal niemand

hem op dat onbekende pad in de weg durven staan.

 

1 1 . Het is duidelijk dat het hersenreservoir van de koning moet corresponderen met

de capaciteit van het regeringsplan dat het moet bevatten. Daarom zal hij de troon

niet eerder bestijgen dan na beoordeling van zijn geest door voornoemde Wijzen.

 

 1. Opdat het volk zijn koning kent en liefheeft, is het onmisbaar voor hem zich in het

openbaar onder het volk te begeven. Dit verzekert de noodzakelijke hechting van de

twee machten, welke thans door ons van elkaar gescheiden zijn door terreur.

 

1 3. Deze terreur was noodzakelijk tot de tijd dat deze beide machten apart onder

onze invloed vallen.

 

 1. De Koning der Joden moet niet aan de genade van zijn passies zijn

overgeleverd, speciaal niet die van de sensualiteit: op geen enkele kant van zijn

karakter mag hij ruwe instincten macht over zijn geest geven. Sensualiteit meer dan

al het andere ontwricht de capaciteiten van de geest en heldere visie, het leidt de

aandacht naar de slechtste en meest brutale kant van het menselijk handelen.

 

 1. De steunpilaar van de mensheidin de plaats van de almachtige God, als heerser

over de hele wereld uit het heilige zaad van David, moet alle persoonlijke neigingen

voor zijn volk opofferen.

 

 1. Onze hoogste heer moet van een voorbeeldige onberispelijkheid zijn.

 

 

 

Getekend door de vertegenwoordiger van Zion,

van de 33 e Graad.