Do you dare to take this ride? / Durft u deze rit aan?

Staat u werkelijk open voor de waarheid? Bent u, net als Zeepertje voorheen, nog onder de ban van de totale indoctrinatie en de daarbij gepaard gaande leugen? Zeepertje dacht jaren terug reeds een RED pil geslikt te hebben maar het bleek een roze te zijn geweest.

(Translated text at the bottom, English)
Vraagt u zich nooit af waarom de laatste jaren zoveel zaken de revue passeren die vroeger niet of nauwelijks speelden? De gekte van de nieuwe norm qua gezinssamenstelling, man-vrouw is uit en het is een en al promotie van de homo en transgender verbanden in relaties. Geforceerd wordt het in uw gezicht gedrukt en dient u erin mee te gaan. Ageert u er tegen dan bent u een racist. En als er al sprake van een man-vrouw situatie is dan worden we telkens geconfronteerd met rassenvermenging via de uiting op posters in reklamezuilen of tv-reklame waarin vooral andere culturen gepromoot worden.

Voortdurend wordt ons vandaag de dag de schuld aangaande slavernij aangepraat door (veelal) zwarte minderheidsschreeuwers die hun eisen of wensen hiermee afdwingen. Er moet kennelijk iets verrekend worden terwijl het nooit afbetaald zal zijn.

En dan is daar de forcering vanuit de EU betreffend migranten uit Africa en de sub-Sahara gebieden, veelal met islamitische roots die honderd procent conflicteren met onze normen en waarden die toch voornamelijk op het christendom gestoeld zijn. Tal van leugens wordt ons verteld over de noodzakelijke redenen van deze voortdurende influx.

Reeds heeel lang worden ons al leugens voorgeschoteld en dat begint al op de basisschool. De leugen is voor iedereen de waarheid geworden. Elk een die buiten die leugen wandelt wordt de kop afgehakt.

We leven in de eindtijd van deze wereld, deze wereld is op alle vlakken verzadigd. Er ontstaan steeds meer en grotere spanningen op geografisch en religieus gebied, steeds meer groepen staan, mede onder druk van identiteitsprofilering, lijnrecht tegenover elkaar. Enorme demografische veranderingen werken als een blower die de machine van spanningen aanjaagt. Langzaamaan komt er inmiddels in de mainstream media, druppelsgewijze, wat berichtgeving over die spanningen naar buiten. Daden van agressie vanuit die arme vluchtelingen die wij moeten opvangen. Verkrachtingen, geweld tot doodslag is aan de orde van de dag en de msm kan er niet langer omheen.

Goed, over islamisering en met name de daaruit voortvloeiende problemen staat hier op de site voldoende in duizenden berichten weergegeven. De hoeveelheid geweld neemt alleen maar toe dus daar zou Zeepertje nog tot in lengte van dagen over kunnen berichten. De vraag is of het iets toevoegt. Wat zijn de stuwende krachten achter de almaar groter wordende problematiek?

Wat is de relatie tussen de islam, judaïsme, christendom, zionisme, geld, macht en indoctrinatie op internationaal niveau? Op voorhand wil ik u niet beïnvloeden met wat voor statements dan ook maar neemt u de tijd om deze doorwrochte zevenhonderdvijftig minuten durende documentaire in 10 delen aandachtig te bezien. Laat u wakker schudden.

Uw visie zal nooit meer hetzelfde zijn!

👉18+ #NSFW videos (Click “YouTube” in video for new tab/full screen when playing)

EUROPA – The Last Battle – Part 1👇


EUROPA – The Last Battle – Part 2👇


EUROPA – The Last Battle – Part 3👇


EUROPA – The Last Battle – Part 4👇


EUROPA – The Last Battle – Part 5👇


EUROPA – The Last Battle – Part 6👇


EUROPA – The Last Battle – Part 7👇


EUROPA – The Last Battle – Part 8👇


👉Missing link?

Search 👇


or

EUROPA – The Last Battle – Part 9👇


EUROPA – The Last Battle – Part 10👇


Europa – The Last Battle [Trailer]👇


Vrijheid van meningsuiting;
Declaratie mensenrechten;
For those unable to read the dutch language, I translated the text above 👇

Are you really open to the truth? Are you, like Zeepertje before, still under the spell of total indoctrination and the accompanying lie? Zeepertje thought years ago he already had a RED pill swallowed but it turned out to have been a pink one.

Do you ever wonder why in recent years so many things have passed that previously hardly ever played? The craziness of the new norm in terms of family composition, male-female is outdated and it is a promotion of the gay and transgender living in relationships. Forced and smashed in your face and you have to go with it. If you are annoyed, you are a racist. And if there is already a male-female situation then we are always confronted with racial blending through the expression on posters in advertising pillars or TV advertising in which especially other cultures are promoted.

We are constantly being accused of slavery by (mostly) black minority screamers who enforce their demands and wishes. Apparently something has to be settled while it will never be paid off.

And then there is the forcing from the EU concerning migrants from Africa and the sub-Saharan regions, mostly with Islamic roots that conflict one hundred percent with our norms and values ​​that are mainly based on Christianity. Numerous lies are told about the necessary reasons for this continuous influx.

Already for quite a long time we are faced with lies, early starting at primary school. The lie has become the truth for everyone. Every one who walks outside of that lie, their heads are cut off.

We live in the end times of this world, this world is saturated on all fronts. More and greater tensions are arising in the geographical and religious areas, more and more groups are facing each other with conflict, partly under pressure of identity profiling. Huge demographic changes work as a blower that drives the machine of tensions. Gradually, some reports about these tensions are coming out in the mainstream media, drop by drop. Acts of aggression from those poor refugees we have to take in and cope with. Rape, violence and manslaughter is ongoing every day and the msm can no longer ignore it.

Well, about Islamization and especially the ensuing problems are reported here on the site in thousands of messages. The amount of violence is only increasing, so Zeepertje would be able to report on it in length of time. The question is whether it adds something. What are the driving forces behind the ever-increasing problems?

What is the relationship between Islam, Judaism, Christianity, Zionism, money, power and indoctrination at the global level? Beforehand, I do not want to influence you with any statements whatsoever, but please take your time to look carefully at this elaborate seven hundred and fifty-minute documentary in 10 parts. Let yourself wake up.

Your vision will never be the same again!