Mohammeds Tijdlijn


👉Tijdlijn van Mohammed, de profeet volgens de islam

570

Geboorte van Mohammed

Muhammad ibn ‘Abdullāh wordt geboren in’ het jaar van de olifant ‘. Zijn vader, ‘Abdu’llah ibn’ Abdu’l-Muttalib, was vóór zijn geboorte overleden en zijn moeder, Amina bint Wahb, liet hem snel in de zorg van een vroedvrouw genaamd Halimah.

Birth of Muhammad

Muhammad ibn ‘Abdullāh is born in “the year of the Elephant”. His father, ‘Abdu’llah ibn ‘Abdu’l-Muttalib, had died before his birth, and his mother, Amina bint Wahb, swiftly puts him into the care of a wet-nurse named Halimah.

575

Keerde terug naar moeder

Gelovend dat de jonge Mohammed bezeten is door een demon, geeft Halima hem terug aan zijn moeder.

Returned to mother

Believing that the young Muhammad is possessed by a demon, Halima returns him to his mother.

577

Dood van moeder

Na de dood van zijn moeder wordt Mohammed opgevangen door zijn grootvader, Abd al-Muttalib. En na zijn dood, zijn oom van de vader, Abu Talib.

Death of mother

After his mother’s death, Muhammad is taken in by his grandfather, Abd al-Muttalib. And after his death, his paternal uncle, Abu Talib.

595

Huwelijk met Khadijah

Mohammed trouwt met zijn rijke twee keer gescheiden verre nicht, Khadijah, die later zijn eerste volgeling wordt. Ze had al twee zonen en een dochter uit haar vorige huwelijken gedragen en de verbintenis tussen haar en de ‘onbeduidende’ Mohammed is een controversiële die bijna tot bloedvergieten leidt.

Marriage to Khadijah

Muhammad marries his wealthy twice-divorced distant cousin, Khadijah, who later becomes his first follower. She had already borne two sons and a daughter from her previous marriages, and the union between her and the “insignificant” Muhammad is a controversial one which almost leads to bloodshed.

610

De eerste “openbaring”

Mohammed ontvangt wat hij denkt dat zijn eerste buitenaardse visitatie is, die hij later identificeert met de engel Jibreel en een openbaring van Allah. In eerste instantie denkt hij dat hij misschien bezeten is door een demon en probeert hij zelfmoord te plegen, alleen om te worden tegengehouden door de engel.

The first “revelation”

Muhammad receives what he comes to believe is his first otherworldly visitation, which he later identifies with the angel Jibreel and a revelation from Allah. At first, he believes he may be possessed by a demon, and attempts to commit suicide, only to be stopped by the angel.

613

Islam publiekelijk gepredikt

Voor de eerste keer begint Mohammed de islam openbaar te prediken in Mekka. Zijn prediking wordt met scepticisme ontvangen en hij wordt ervan beschuldigd de ‘verhalen van de Ouden’ te plagiëren. Een van zijn meest strengste critici is zijn eigen oom, Abu Lahab, die in de Koran bij naam wordt vervloekt. De Mekkanen vragen om wonderen, maar Mohammed geeft ze geen wonderen.

Islam preached publicly

For the first time, Muhammad begins to preach Islam publicly in Mecca. His preaching is met with skepticism, and he is accused of plagiarizing the “tales of the ancients”. One of his most sternest of critics is his own uncle, Abu Lahab, who is cursed by name in the Qur’an. The Meccans ask for miracles, but Muhammad gives them none.

615

Wrijving met de Qoeraisj

Mohammeds ‘schandelijke’ aanvallen op de inheemse heidense overtuigingen veroorzaken wrijving tussen zijn volgelingen en de Qoeraisj. Mohammed staat toe dat moslims Arabië verlaten voor Abessinië, terwijl hij ervoor kiest om achter te blijven en zijn prediking voort te zetten.

Friction with the Quraysh

Muhammad’s “shameful” attacks on the native pagan beliefs causes friction between his followers and the Quraysh. Muhammad allows Muslims to leave Arabia for Abyssinia, while he chooses to stay behind and continue his preaching.

619

Khadijah’s dood

De dood van zijn rijke en enige vrouw Khadijah wordt snel gevolgd door de dood van zijn oom en beschermer, Abu Talib. Niet lang daarna vraagt ​​hij aan Abu Bakr om zijn zesjarige dochters in het huwelijk te laten treden.

Khadijah’s death

The death of his wealthy and only wife Khadijah, is quickly followed by the death of his uncle and protector, Abu Talib. Not long after, he asks Abu Bakr for his six-year-old daughters hand in marriage.

619

Het satanische verzen-incident

Mohammed erkent uiteindelijk Allat, Manat en al-Uzza, de godinnen van de heidense Mekkanen in een openbaring. Bij het horen van dit, zijn de Mekkanen dolblij. Later, na een vermeend bezoek van de engel Jibreel, recenseert Mohammed en beweert dat ze de woorden van de duivel waren.

The Satanic verses incident

Muhammad finally acknowledges Allat, Manat, and al-Uzza, the goddesses of the pagan Meccans in a revelation. Upon hearing this, the Meccans are overjoyed. Later, following an alleged visit from the angel Jibreel, Muhammad recants and claims they were the words of the devil.

620

Buraq en de nachtreis

Mohammed rapporteert dat hij naar Jeruzalem was gedragen en vervolgens naar het paradijs op een mythologisch vliegros Buraq en de andere profeten heeft ontmoet. Over de zesde hemel ontmoet hij Mozes die huilt omdat er meer moslims in de hemel zijn dan Joden.

Buraq and the Night Journey

Muhammad reports that he had been carried to Jerusalem and then to Paradise on a mythological flying steed named Buraq, and has met the other prophets. Over the sixth heaven, he meets Moses who weeps because there would be more Muslims in heaven than Jews.

622

De Hijra

Vanwege de groeiende vijandigheid tussen de heidense en islamitische Mekkanen vluchten Mohammed en zijn volgelingen naar Medina, het begin van het Hijra-tijdperk van de islamitische maankalender en het pad effenen voor de metamorfose van Mohammed van een prediker naar een politieke en militaire leider.

The Hijra

Due to growing animosity between the pagan and Muslim Meccans, Muhammad and his followers flee to Medina, marking the beginning of the Hijra era of the Islamic lunar calender, and also paving the way for Muhammad’s metamorphosis from a preacher to a political and military leader.

622

Huwelijksvoltrekking met Aisha

Mohammed consumeert zijn huwelijk met Aisha, zijn negen-jarige bruid. Oorspronkelijk, toen Mohammed Aisha’s hand in het huwelijk had gevraagd, had haar vader, Abu Bakr, geprotesteerd.

Marriage consummation with Aisha

Muhammad consummates his marriage to Aisha, his nine-year-old bride. Originally when Muhammad had asked for Aisha’s hand in marriage, her father, Abu Bakr, had protested.

624

De inval in Nakhla

Mohammed beveelt de 7e Caravan Raid tegen de heidense Mekkanen, een inval die het begin zou betekenen van geweld in de naam van de islam. In één van de vier heilige maanden waarin vechten verboden was, wordt de leider van de Mekkaanse karavaan gedood en twee anderen worden gevangengenomen.

The Nakhla raid

Muhammad orders the 7th Caravan Raid against the pagan Meccans, a raid which would mark the beginning of violence in the name of Islam. Taking place in one of the four holy months in which fighting was forbidden, the leader of the Meccan caravan is killed, and two others are taken captive.

624

Ballingschap van de joodse Qaynuqa

Door een eerder verdrag te verbreken, belegeren Mohammed en de moslims de Joodse Qaynuqa-stam. Mohammed is aanvankelijk van plan alle mannetjes te executeren, maar na een emotioneel pleidooi van Abdullah bin Ubayy, neemt hij hun bezittingen in beslag en verbant hen uit Medina.

Exile of the Jewish Qaynuqa

Breaking an earlier treaty, Muhammad and the Muslims besiege the Jewish Qaynuqa tribe. Muhammad initially intends to execute all the males,[13] but following an emotional plea from Abdullah bin Ubayy, he confiscates their property and exiles them from Medina.

624

De slag om Badr

Na de karavaanaanvallen besluiten de Mekkanen om terug te slaan. Hoewel ze enorm in de minderheid zijn, verslaan de moslims de heidense Mekkanen; het doden van ten minste zeventig en het vangen van nog eens zeventig voor losgeld. Onder de krijgsgevangenen bevindt zich Al Nadir, een verhalenverteller en dichter die Mohammed had bespot. Ali onthoofd Al Nadir op bevel van Mohammed. Mohammed beveelt ook nog eens vierentwintig om in de bron van Badr te worden gegooid.

The Battle of Badr

Following the caravan raids, the Meccans decide to retaliate. Although they’re vastly outnumbered, the Muslims defeat the pagan Meccans; killing at least seventy and capturing another seventy for ransom. Among the prisoners of war is Al Nadir, a storyteller and poet who had mocked Muhammad. Ali beheads Al Nadir on Muhammad’s orders. Muhammad also orders another twenty-four to be thrown into the well of Badr.

625

The Battle of Uhud

De tweede militaire ontmoeting tussen de Mekkanen (onder leiding van Abu Sufyan) en de moslims. Vanwege de islamitische focus op reddende buit in plaats van overwinning, verslaan deze keer de heidense Mekkanen de moslims van Medina, en Mohammed zelf is gewond door een aanval van Khalid ibin al-Walid.

The Battle of Uhud

The second military encounter between the Meccans (led by Abu Sufyan) and the Muslims. Due to the Muslim focus on salvaging booty rather than victory, this time the pagan Meccans defeat the Muslims of Medina, and Muhammad himself is hurt by an attack from Khalid ibin al-Walid.

625

Belegering en verbanning van de Joodse Nadir

De islamitische belegering van de Joodse Nadir-stam duurt twee weken, waarna ze zich overgeven. Mohammed neemt hun wapens in beslag en verbant hen vanuit Medina.

Siege and exile of the Jewish Nadir

The Muslim siege of the Jewish Nadir tribe lasts for two weeks, after which they surrender. Muhammad confiscates their weapons and exiles them from Medina.

627

De slag om de greppel

De Slag om de Geul was helemaal geen gevecht, maar een twee weken durende belegering. Na kennis te hebben genomen van de kracht van het naderende Mekkaanse leger, adviseert de metgezel van Mohammed, Salman, de Perzische hem dat er loopgraven gegraven moeten worden aan de noordkant van Medina om te voorkomen dat vijandige inwoners van Mekka moslimgebied worden. Onvoorbereid komend voor een belegering, trekt het Mekkaanse leger zich terug na twee weken.

The Battle of the Trench

The Battle of the Trench was not a battle at all, but a fortnight-long siege. Having heard of the strength of the approaching Meccan army, Muhammad’s companion, Salman the Persian, advises him there should be trenches dug around the northern front of Medina to prevent hostile Meccans from entering Muslim territory. Coming unprepared for a siege, the Meccan army retreat after two weeks.

627

De genocide van de Joodse Qurayza

Na de Slag om de Geul beschuldigt Mohammed de Joden van Banu Qurayza ervan hem te hebben verraden. De vrouwen en jonge kinderen die de puberteit nog niet hebben bereikt, worden door moslims gevangengenomen om op slavenmarkten voor paarden en wapens te worden verkocht, en alle mannetjes die de puberteit hebben bereikt, worden onthoofd op Mohammeds bevel.

The Genocide of the Jewish Qurayza

Following the Battle of the Trench, Muhammad accuses the Jews of Banu Qurayza of betraying him. The women and young children who have not yet reached puberty are taken captive by Muslims to be sold in slave markets for horses and weapons, and all the males who have reached puberty are beheaded on Muhammad’s orders.

628

Vergiftigd bij Khaybar

Onmiddellijk na de verovering van Khaybar, worden Mohammed en zijn mannen een maaltijd van vergiftigd lam geserveerd door een Joodse vrouw genaamd Zaynab bint al-Harith, waardoor hij ziek wordt. Mohammed stelt haar vragen en laat haar vervolgens executeren.

Poisoned at Khaybar

Immediately following the conquest of Khaybar, Muhammad and his men are served a meal of poisoned lamb by a Jewish women named Zaynab bint al-Harith, causing him to fall ill. Muhammad questions her, and then has her executed.

628

De verovering van Khaybar

Mohammed en de moslims belegeren de Khaybar-oase. De strijders gedood, en de vrouwen en kinderen toegewezen als buit. De Joodse leider, Kinana, wordt gemarteld en onthoofd en zijn jonge weduwe, Safiyah, wordt door Mohammed zelf genomen.

The conquest of Khaybar

Muhammad and the Muslims besiege the Khaybar oasis. The combatants killed, and the women and children allotted as booty. The Jewish leader, Kinana, is tortured and beheaded, and his young widow, Safiyah, is taken by Muhammad for himself.

628

Het Verdrag van Hudaybiyya

Mohammed en zijn mannen proberen een bedevaart te maken naar Mekka. Zijn troepen worden buiten de stad ontmoet door de heidense Mekkanen. Mohammed en de heidense Mekkanen sluiten het verdrag van Hudaybiyya, een tienjarige wapenstilstand.

The Treaty of Hudaybiyya

Muhammad and his men attempt to make a pilgrimage to Mecca. His forces are met outside the city by the pagan Meccans. Muhammad and the pagan Meccans conclude the Treaty of Hudaybiyya, a ten-year truce.

630

Mohammed regeert over Arabië

De moslims hebben de overhand in de Slag bij Hunayn tegen de bedoeïenenstam Hawazin en veroveren Ta’if. Daarbij vangen ze enorme buit, bestaande uit 6000 vrouwen en kinderen en 24.000 kamelen. Mohammed is nu de heerser van Arabië.

Muhammad rules Arabia

The Muslims prevail in the Battle of Hunayn against the Bedouin tribe of Hawazin and conquer Ta’if. In doing so, they capture huge spoils, consisting of 6,000 women and children and 24,000 camels. Muhammad is now the ruler of Arabia.

630

De verovering van Mekka

De moslims veroveren Mekka. Mohammed rijdt op kameelrug naar de Ka’aba en begint dan verzen uit de Koran te reciteren, terwijl zijn mannen alles wat zij als afgoden van de Ka’aba beschouwen, verwijderen en vernietigen. Dit is de eerste van vele niet-islamitische aanbiddingsplaatsen die gedwongen worden omgebouwd tot een moskee.

The conquest of Mecca

The Muslims conquer Mecca. Muhammad rides on camel-back to the Ka’aba, then starts reciting verses from the Qur’an, while his men remove and destroy everything they consider idolatrous from the Ka’aba. This is the first of many non-Muslim worship places to be forcibly converted into a mosque.

631

De Tabuk-inval

De expeditie naar Tabuk markeerde de eerste echte daad van agressie door de moslims tegen christenen. Twee / derde van de christelijke wereld zou overwonnen worden voor de veel te late en zwakke reactie van de kruistochten. Tegen de tijd dat Mohammed aankomt in Tabuk, hebben de Byzantijnse troepen zich al teruggetrokken. De lokale christelijke leiders worden echter gedwongen om Jizyah te betalen en zich aan de islamitische heerschappij te onderwerpen.

The Tabuk raid

The expedition to Tabuk marked the first real act of aggression by the Muslims against Christians. Two/thirds of the Christian world would be conquered before the much belated and weak response of the crusades. By the time Muhammad arrives at Tabuk, the Byzantine troops have already withdrawn. However, the local Christian leaders are forced to pay Jizyah and submit to Islamic rule.

631

Alle Arabieren onderwerpen zich aan de islam

Mohammed zendt (de nu bekeerde) Khalid ibin al-Walid en andere krijgers naar de overgebleven niet-islamitische Arabische stammen en dwingt hen om de islam te accepteren.

All Arabians submit to Islam

Muhammad sends (the now converted) Khalid ibin al-Walid and other warriors to the remaining non-Muslim Arabian tribes, forcing them to accept Islam.

632

De afscheidsbedevaart

Na voltooiing van de pelgrimstocht, levert Mohammed zijn beroemde preek die leidt tot het begin van de veroveringen tegen de christenen en de zoroastriërs.

The Farewell pilgrimage

After completion of the pilgrimage, Muhammad delivers his famous sermon which leads to the commencement of the conquests against the Christians and Zoroastrians.

632

Dood van Mohammed

De laatste dagen van Mohammed worden doorgebracht met Aisha in haar huis, waar hij blijft bevelen uitspreken en de christenen en joden vervloekt. In elkaar gezakt sterft hij uiteindelijk op 8 juli. Ali (de schoonzoon van Mohammed en neef) meldt dat de penis van Mohammed rechtop was na zijn dood.

Death of Muhammad

Muhammad’s last days are spent with Aisha in her house, where he continues to issue orders and curse the Christians and Jews.[20][21] Slumped against her bosom,[22] he finally dies on the 8th of July. Ali (Muhammad’s son-in-law and cousin) reports that Muhammad’s penis was erect after his death.